Click to listen highlighted text!

Tillsyn brandskydd

Senast ändrad: 26 jan, 2023

Vad är en tillsyn?

Tillsynen kan liknas vid en revision. Vi ska bedöma hur ditt brandskydd är utformat för att motsvara de risker som finns i din verksamhet när det gäller brand. Tillsynen genomförs med olika tidsintervaller beroende på hur väl ditt tidigare brandskyddsarbete fungerat. Tillsynen underlättas väsentligt om ditt brandskyddsarbete finns dokumenterat. Om vi upptäcker brister i brandskyddet kommer du att behöva åtgärda dessa.

 

Så här går en tillsyn till
  • Vid en tillsyn ställer vi ett antal kontrollfrågor inom de fyra områdena riskinventering, organisation, tekniskt brandskydd och kunskap/utbildning/regler till dig som fastighetsägare/verksamhetsutövar.
  • Era svar värderas och kan resultera i tvingande åtgärder i form av ett föreläggande om balansen mellan risk och skyddsåtgärd inte bedöms som tillfredsställande.
  • Om ni inte är fastighetsägare ska ni kunna redovisa en gränsdragningslista mellan er och fastighetsägaren som beskriver vem som sköter vad av det tekniska brandskyddet.
  • Vår tillsyn och ert skyddsarbete underlättas betydligt om ert systematiska brandskyddsarbete är dokumenterat.
Avgifter för tillsyn

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen bedriva tillsyn. Lagstiftningen ger kommunen rätt att ta betalt för en sådan. Grundprincipen för tillsynsavgiften är att handläggningen skall ske till självkostnadspris.

Avgiften för tillsyn skiljer sig för olika kategorier. Dessa kategorier framgår i tabellen nedan. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar: planering inför tillsynsbesöket, tillsynsbesöket inklusive transporter till och från tillsynsobjektet samt handläggning i form av dokumentation.

Då tillsynshandläggningen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Tillsynstyp Avgift exkl. moms
Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2.520 kr
Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 2.520 kr
Samplanerad tillsyn LSO/LBE 3.360 kr
Efterkontroll, vid brister som kräver ett nytt tillsynsbesök 1.260 kr

 

Anläggningsuppgifter
Tillsyn och tillbudsrapportering

Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn gällande hantering av explosiv vara.

Tillsyn sker med regelbundet intervall om 1, 2 eller 4 år beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Finns blankett för detta i E-tjänster och blanketter. Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.

KONTAKT

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
010-21 900 00
info@rsnv.se

Click to listen highlighted text!