Click to listen highlighted text!

Brandfarlig vara

Senast ändrad: 26 jan, 2023

Räddningstjänsten Båstad är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor i kommunen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter, allmänna råd och handböcker för hantering av brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor. Samtliga finns att hämta på MSB:s hemsida. Bland annat finns föreskrifter som reglerar när tillstånd krävs, detaljföreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt explosiva varor.

Det finns även ett flertal informationsblad som beskriver god hantering i specifika miljöer exempelvis hantering i skolor, på restauranger och i bilverkstäder.
Räddningstjänsten rekommenderar den som ska söka tillstånd att besöka MSB:s hemsida för att säkerställa tillgången till de senaste uppdateringarna av föreskrifter och informationsblad som gäller just den egna verksamheten.

Brandfarlig vara

Brandfarliga varor uppdelas i brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Till brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Brandreaktiva varor innefattar väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara samt vilken mängd brandfarlig vara som ska ska hanteras. Fullständig information finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillståndshandbok.

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska MSB:s föreskrifter för respektive hantering följas.

Explosiv vara

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska godkännas av räddningstjänsten.

 

Ansöka om tillstånd

Räddningstjänsten Båstad är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor i kommunen.

Det är viktigt att din ansökan är komplett och följer anvisningarna som är angivna i blanketten. Blanketten finner du i E-tjänster och blanketter. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, klassningsplaner, situationsplaner och kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning.

Den kompletta ansökan skickas till:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 Båstad

Eller via e-post till: bastads.kommun@bastad.se

Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering, vilket gör att tillståndsprövningen kan ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Överklagan

Räddningstjänstens beslut enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och skickas till räddningstjänsten senast tre veckor efter att beslutet mottagits.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:
1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Räddningstjänsten beslutar om överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickas handlingarna vidare till Länsstyrelsen som avgör sakfrågan.

Räddningstjänsten kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.

Click to listen highlighted text!