Click to listen highlighted text!

Brandsäkerhet i hemmet

Senast ändrad: 26 jan, 2023

En brand växer fort och blir stor. Om det brinner hemma beror det oftast på vanliga saker vi använder. I underrubrikerna hittar du mer information om hur du skyddar dig och ditt hem mot brand. Du hittar även information om hur du ska agera vid händelse av brand.

Brandvarnaren tjuter

Kontrollera först att det verkligen brinner. Om du inte kan upptäcka någon brand:

 Försök att hitta vad som orsakade larmet. Matlagning? Rökning?
 Kontrollera brandvarnarens batteri. Byt batteri om det behövs.
 Rengör brandvarnaren
 Sätt tillbaka brandvarnaren och testa att den fungerar.

Om det brinner:

Rädda dig själv och andra i din närhet
Varna dem som är i fara
Larma 112 (SOS-operatören kommer att fråga dig: Vad har hänt? Vilken adress? Vilket telefonnummer ringer du ifrån?)
Släck branden med brandfilt eller handbrandsläckare om det är möjligt.

Utrymning:

 Försök att stänga inne branden så att brand- och rökspridningen går långsammare.
 Röken kommer snabbt och stiger uppåt. Därför måste du ner under röken. Nära golvet går det lättare att andas och du kan se och orientera dig bättre. Undvik rökfyllda rum och trapphus.
 Kommer du till en stängd dörr ska du känna efter om den är varm. Är den varm brinner det antagligen på andra sidan. Öppna inte! Välj en annan väg!
 Möt räddningstjänsten och berätta:

– var det brinner
– brandens omfattning
– om det finns någon kvar i huset

Brandvarnare

Det absolut viktigaste för ett brandsäkert hem är att du har minst en fungerande brandvarnare. Räddningstjänsten rekommenderar fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan och en brandvarnare i varje rum där personer sover.

Det är viktigt att regelbundet testa brandvarnaren, gärna en gång i månaden. Du kan använda dig av en SMS-tjänst som påminner dig när det är dags att testa brandvarnaren. Till SMS-tjänsten (Aktiv mot brand SMS-tjänst).

Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta. Grundkraven är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta.

 Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
 Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.
 Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
 Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för aktivering.
 Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.
 Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

 

Handbrandsläckare

Alla bränder börjar små. I det skedet är de i regel lätta att släcka. Däremot kan de snabbt ta sig och växa till en stor brand.

Små bränder kan oftast släckas med vatten eller kvävning genom filt eller matta. Elden tar sig fort och det gör att det kan vara svårt att komma nära det som brinner. Pulversläckaren är då ett mycket bra hjälpmedel. Den är lätt att använda, effektiv och kräver lite underhåll. Vi rekommenderar en 6 kg pulversläckare i lägenheten, villan och fritidshuset. Placera handbrandsläckaren så den är lättåtkomlig, gärna i hallen intill ytterdörren.

Att tänka på:

 Välj gärna en pulversläckare eftersom de är att föredra av rent släcktekniska skäl
 Pulversläckare har mycket släckeffektivitet per kilo släckmedel och är lätt att använda
 Pulversläckaren är relativt underhållsfri
 Skumsläckare kräver regelbunden omladdning
 För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg
 En handbrandsläckare kan bara användas en gång – efter det måste du lämna in den på närmaste återvinningscentral. Även om du bara sprutat lite.
 Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan

 

Brandfilt

En brandfilt är en enkel och billig investering för brandskydd i hemmet, med den kan du kväva en mindre brand ex. i någons kläder eller på spisen. Med brandfilten kväver du elden genom att lägga den bestämt över branden samtidigt som du trycker med händerna ovanpå filten för att kväva branden.

Börjar det brinna i någons kläder ska du försöka få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg på brandfilten från huvudet och neråt. Se till att filten sluter tätt och stryk lätt med händerna ovanpå filten. Lyft alltid bort filten nerifrån och upp så att inte elden flammar upp i ansiktet på personen.

Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den, till exempel i hallen eller i köket.

Spisvakt

Många bränder startar på spisen. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Lämna aldrig köket om något kokar på spisen.

En spisvakt är en apparat som hjälper dig att övervaka spisen. Vid risk för brand påkallar den din uppmärksamhet eller bryter elförsörjningen till spisen innan en brand hinner uppstå. Spisvakten är ofta diskret utformad för att synas så lite som möjligt i köket och kräver inte mycket utrymme. En godtagbar spisvakt skiljer sig från en spistimer på så sätt att den utöver att enbart bryta strömmen efter en viss förinställd tid också kan detektera brandfara på andra sätt.

I april 2015 antogs den svenska versionen av EU-standarden EN50615 för spisvakter. Se till att den spisvakt du köper har denna märkning. Då kan du vara säker på att du har köpt en bra spisvakt som fungerar.

 

Elektronik i hemmet

Bränder kan uppstå i batteri- och eldrivna produkter. Läs mer om vad du kan göra för att minimera risken för bränder i till exempel mobilladdare.
När det gäller laddare till mobiltelefoner har det visat sig att det kan uppstå överhettning i USB-laddaren. Även de moderna litiumjonbatterierna har visat sig kunna bli ostabila vid olika driftlägen. Då kan det uppstå en termisk effekt som gör att battericellerna exploderar eller börja brinna.

Så undviker du brand i laddare

 Använd original laddare och CE-märkta produkter.
 Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.
 Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
 Dra ut kontakten när du laddat klart.
 Ha fungerande brandvarnare.

Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt – antingen att du själv är i rummet eller att du har en fungerande brandvarnare där.

(Källa Brandskyddsföreningen)

Så undviker du elbränder

 Använd CE-märkta produkter och rätt laddare. Bara för att laddningskabeln passar betyder det inte att den är säker att använda.
 Mobiltelefoner och airboards bör laddas när du är vaken och närvarande. Lägg dem på hårda underlag, långt ifrån brandfarliga material.
 Använd jordfelsbrytare, och byt trasiga vägguttag, kontakter och sladdar omgående. Om säkringarna går sönder ofta, kontakta en elektriker.
 Dra ut stickkontakten till kaffebryggare och brödrost när de inte används, eller använd en timer.

Vid elbrand: Dra ut kontakten innan du släcker. Använd helst pulversläckare för att minimera risken för stötar.

Brandfarliga varor i hemmet och hur ska de förvaras

Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser innebär både brand och explosionsrisk om dessa inte hanteras på rätt sätt. Därför finns det begränsningar för hur mycket ett hushåll, en bostad får ha och var det får förvaras.

I hushållet får det bara förvaras brandfarliga varor för hushållets eget behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste ett tillstånd finnas.

Använd originalförpackningar

Det är av stor betydelse att de brandfarliga varorna förvaras i originalförpackningar eller förpackningar som är godkända för brandfarliga varor. Förvaringen ska ske på ett betryggande sätt. Exempel på brandfarliga varor: gasol, acetylen, fotogen, bensin, lacknafta, förtunning, spolarvätska och tändvätska.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

”Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor skall vidta de åtgärder och de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra brand eller explosion som inte är avsedd och för att förebygga och som begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion.”

Läs mer om gasol och brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö. Länkar finns i informationsrutan.

”Förvaring av brandfarlig vara i enfamiljshus och fritidshus”

Vindsförråd: Ingen förvaring.
Fristående eller avskilt förråd: Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor.
Bostadsdel: Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
Garage: Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning.
Källare: I ventilerat utrymme, till exempel hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska.

Dessutom får 5 liter acetylen hanteras i utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Vid placering i garage ska den skyddas mot påkörning.

”Förvaring av brandfarlig vara i flerfamiljshus”

Vindsförråd: Ingen förvaring
Varje lägenhet: Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. På balkongen får förvaras gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i 25 liters storlek, gärna i ett skåp.
Hobbylokal: Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, till exempel hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.
Garage i bottenplan: Fordon med tank och reservdunk: I garage i bottenplan till flerbostadshus eller garage för flera hushåll i bottenplan får ingen brandfarlig gas eller vätska i lös behållare förvaras.
Källarförråd: Ingen förvaring
Övrigt: På grund av risken för brand eller explosion får inte gasflaskor, sprayburkar och brandfarlig vätska förvaras i kylskåp. Rökning eller öppen eld får inte förekomma i anslutning till brandfarlig vara. Personer som hanterar brandfarlig vara ska ha kännedom om riskerna.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad
Telefon exp: 0431-771 20
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Läsvärda sidor

Din säkerhet

Brandsäkra hemmet

 

Läs mer om gasol och brandfarliga vätskor via MSB:s webbplats

Gasol hem och fritid

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Click to listen highlighted text!