Click to listen highlighted text!

Överklaga beslut

Senast ändrad: 24 feb, 2020

Det finns två olika sätt att klaga på kommunens beslut. Överklaganden riktade till kommunen delas in i laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Det finns en mycket viktig tidsgräns att hålla reda på om man tänker överklaga: beslut ska överklagas inom tre veckor.

Vad innebär laglighetsprövning?

Kommunen fattar en mängd beslut i olika frågor och ärenden. Kommunen är skyldig att följa vad som står i kommunallagen. Alla beslut ska ha stöd i lagen.

Du har rätt att överklaga ett beslut som är fattat av den kommun som du är skriven i. Som kommuninvånare kan du överklaga om du till exempel tycker att beslutet har fattats på fel sätt eller om du anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Dessa typer av överklaganden kallas laglighetsprövning.

Vad innebär förvaltningsbesvär?

Ett förvaltningsbesvär är klagomål från en privatperson som har drabbats av ett beslut som kommunen fattat. Det kan till exempel handla om bygglov, socialt stöd såsom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller dispens från kommunens sophämtning. Beslut ska överklagas inom tre veckor från det att beslutet mottogs.

Förvaltningsbesvär får endast göras av den person som direkt berörs av beslutet. Om beslutet gäller barn eller personer med utvecklingsstörning får förälder eller vårdnadshavare överklaga.

Click to listen highlighted text!