Click to listen highlighted text!

Kommunala tillgänglighetsrådet

Senast ändrad: 31 maj, 2023

Rådets arbetsuppgifter är följande:

  • Medverka till att funktionshinderperspektivet beaktas i kommunens verksamheter,
  • Vara referensorgan i alla frågor som särskilt rör kommunens funktionsnedsatta,
  • Ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar av kommunens verksamheter som berör funktionsnedsatta, t.ex. i det långsiktiga tillgänglighetsarbetet.

Kommunen ska i ett tidigt skede av beslutsprocessen samråda och informera rådet om sin verksamhet, planerade förändringar och resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens invånare med nedsatt funktionsförmåga.

När ett förslag arbetats fram inom kommunen ska rådets synpunkter inhämtas i så tidigt skede som möjligt. Detta kan ske på olika sätt beroende på ärendets natur:

– tjänstemannaförslag kan först gå till rådet,
– kommunstyrelse eller nämnd kan besluta att remittera ärenden till rådet.

Rådet äger rätt att från styrelse, nämnder och förvaltning inhämta upplysningar/uppgifter för sin verksamhet.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!