Click to listen highlighted text!

Offentlighetsprincipen

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rätt för allmänhet och massmedia att få insyn i myndigheters verksamhet. Den gäller även kommunala förvaltningar och kommunalt helägda bolag. Konkret innebär offentlighetsprincipen att vem som helst ska kunna ta del av handling som förvaras hos kommunen och anses som inkommen eller upprättad hos kommunen.

Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du Båstads kommun.
Tfn 0431-770 00 vx, bastads.kommun@bastad.se.

Vad är en handling?

En handling är ett material, skrivet eller dokumenterat på annat sätt, som innehåller fakta eller påståenden. En handling behöver inte innehålla material som rör den kommunala verksamheten för att bli föremål för offentlighetsprincipen utan det räcker att den förvaras hos myndigheten.

Vad betyder förvaras hos kommunen?
Handlingen måste finnas hos kommunen.
Vad betyder inkommen till kommunen?
En handling kan inkomma till en kommun på många olika sätt. Den kan t ex komma genom den traditionella posten, internposten, fax, sms, e-post eller som ett personligt ställt brev. Huvudregeln är att i princip alla handlingar som kommer från någon annan till kommunen är allmän handling.
Vad betyder upprättad handling?

En handling är upprättad när den är färdigställd. Det betyder att handlingen är expedierad eller skickad till någon utomstående. En bilaga eller ett underlag till ett beslut som protokollförts är färdigställt när protokollet justeras. Handlingar som inte expedieras blir allmänna när ärendet som de hör till avgörs.

Ett diarium, dagboksblad eller register som förs fortlöpande är upprättat när varje anteckning görs. Det innebär att utomstående har rätt att under ärendets gång se det register som förs över vidtagna åtgärder. Beslutet och beslutsunderlaget blir tillgängligt först när ärendet är avgjort.

Välkommen att del av av kommunens handlingar antingen via registratorerna eller via våra arkiv.

Kontakt

Kommunkansliet

Telefon växel
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!