Click to listen highlighted text!

A till Ö på sammanträdet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer några begrepp som kan vara bra att känna till:

 • Ajournera – skjuta upp sammanträdet för kortare eller längre tid.
 • Avslag – uttryck för att ett förslag inte leder till beslut i förslagets riktning.
 • Begära ordet – med handuppräckning begär man att få yttra sig i ärendet.
 • Bordläggning – uppskjutande av beslut i ett ärende.
 • Dagordning – den ordning i vilken ärendena ska behandlas, en föredragningslista.
 • Interpellation – en skriftlig fråga till ordföranden i fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. Svaret på en interpellation ges skriftligt. En interpellation debatteras mellan frågeställaren och mottagaren, men även med övriga fullmäktigeledamöter.
 • Fråga – ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en enkel fråga. Frågor ska beröra enkla sakförhållanden och meningen är inte att framkalla någon politisk debatt.
 • Justerare – den eller de som fått uppdraget att justera protokollet. Personen väljs när sammanträdet börjar.
 • Jäv – den som har egna eller närstående intressen i en fråga är jävig och ska inte delta i beslutet om frågan.
 • Kallelse – formell inbjudan att delta i sammanträdet. Kallelsen anger oftast vilka ärenden som kommer att behandlas så att ledamöterna kan förbereda sig.
 • Medborgarförslag – förslag från en kommunmedborgare. Ska alltid beredas och behandlas i fullmäktige i likhet med en motion.
 • Motion – förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling. En motion måste alltid beredas.
 • Presidium – ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
 • Protokoll – anteckningar av de beslut som har fattats vid ett sammanträde. Protokollet ger dessa beslut laga kraft tre veckor efter att anslaget kommit upp under förutsättning att ingen överklagat beslutet.
 • Reservation – en möjlighet för ledamot att markera att han/hon inte godkänner det beslut som fattats. Reservationerna antecknas i protokollet.
 • Yrkande – den formella termen för ett förslag som man vill ska leda till beslut.
 • Votering – omröstning, man räknar röster för att avgöra vilket förslag som har segrat. Omröstning kan ske öppet eller slutet med röstsedlar.
 • Återremiss – term för att ett ärende ska lämnas tillbaka till beredningen för ytterligare behandling.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!