Click to listen highlighted text!

Servicedeklarationer

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Kommunkontor
 • Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e‐tjänster.
 • Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar
 • Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt.
Teknik och service
 • Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar.
 • Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott.
 • Avfallshämtning sker på utsatt dag.
 • Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner.
 • På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna.
 • Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år.
 • Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år.
 • Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla.
 • Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö.
 • Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga.
 • Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i.
Samhällsbyggnad
 • Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras.
 • Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett.
 • I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer.
 • Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar.
 • Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällan
Samhällsskydd

(är upplöst sedan 1 juli 2016 och ingår nu i Teknik och service respektive Samhällsbyggnad)

 • Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion.
 • Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett.
 • Inom tio dagar efter insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen.
Barn och skola
 • Alla föräldrar med barn i åldrarna 0‐18 år erbjuds föräldrautbildning.  Barnomsorg erbjuds i kommunens samtliga sex tätorter.
 • Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början.
 • Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen.
Bildning och arbete
 • Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad.
 • Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier.
 • På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en handläggare på IOF senast följande arbetsdag.
 • Bibliotek finns i alla sex tätorterna.
 • Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra timmar på helgen.
 • Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt.
 • Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år.
Vård och omsorg
 • Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök.
 • Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag.
 • På vård‐ och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg.
 • Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.
 • Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet.
 • Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet.
 • Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte kommer.
 • Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!