Click to listen highlighted text!

Mål, ekonomi och budget

Senast ändrad: 21 apr, 2023

Vi arbetar mot kommunfullmäktiges mål

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra fokusområden:

Fokusområde Medborgaren

  • Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
  • Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad
  • Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för barn och vuxna
  • Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling

  • Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande
  • Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat
  • Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Fokusområde Medarbetaren

  • Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Fokusområde Hållbar ekonomi

  • Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Budget

Efter flera år med goda ekonomiska resultat i kommunsektorn väntar nu stora utmaningar. Den ekonomiska situationen i världen kommer påverka de flesta kommuner i Sverige. Att inflationen var så hög just i juni påverkar prisbasbeloppet för 2023 som baseras på inflationen juni 2021 till juni 2022. För kommuner är prisbasbeloppet av särskild betydelse då värdesäkring av pensioner sker med prisbasbelopp. För Båstads kommun innebär detta att kommunens pensionskostnader kommer att öka med 35 mnkr till 2023.

De ökade elpriserna kan få en stor påverkan på ekonomin under 2023 och framöver då det råder osäkerhet kring kompensation för de ökade elkostnaderna. Förutom dessa prisökningar har kommunen flera andra kostnader som är kopplade till olika prisindex, vilket gör att kostnaderna kommer att öka.

Detta kommer ställa krav på god ekonomisk hushållning med god uppföljning och budgetföljsamhet för att få en budget i balans under kommande år.

Budget 2023 och plan 2024-2025

Arbetet med att göra en budget för 2022 har i likhet med 2021 varit svårt och osäkert på grund av de ekonomiska effekter som Coronapandemin leder till. Det är majoriteten, Samverkan för Bjäre, dvs. Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, och Kristdemokraterna som står bakom budget 2022 med plan 2023-2024.

Budget 2022 och plan 2023-2024

Arbetet med att göra en budget för 2021 har varit ovanligt svårt och osäkert på grund av de ekonomiska effekter som Coronapandemin leder till. Det är majoriteten, Samverkan för Bjäre, dvs Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, och Kristdemokraterna som står bakom budget 2021.

Budget 2021 och plan 2022-2023

 

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunstyrelsen. Årsredovisningen är en redogörelse av den verksamhet som bedrivits under året. Bland annat beskrivs ekonomiska utfall, personalförhållanden, miljöredovisning samt verksamhetsberättelser där verksamheterna berättar vad de arbetat med under året.

Årsredovisning 2022 (PDF)

Rapporter

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!