Click to listen highlighted text!

Vård och omsorg

Senast ändrad: 11 sep, 2020

Vården och omsorgen i Båstads kommun ska präglas av värdighet, trygghet och gemenskap.

Värdegrunder för Båstads kommun
  • Våra vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov, egenansvar och delaktighet.
  • Närstående och frivilliga är en viktig del i verksamheten. Närståendes behov av stöd ska uppmärksammas utifrån lagar och förordningar.
  • Varje medarbetare har ansvar för att bidra till att verksamheten utvecklas och håller kvalitet genom sin professionella arbetsinsats och förhållningssätt.
  • Verksamheten ska präglas av trygghet, kompetens och utveckling samt en helhetssyn utifrån medarbetarnas och vård- och omsorgstagarens ansvar och delaktighet.
Vård och omsorgs stödinsatser regleras främst utifrån
  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen

Verksamheten är i huvudsak uppdelad i geografiska områden och för respektive område ansvarar en enhetschef.

Inriktningsmål:

Vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov. Därför är det mycket viktigt med ett ömsesidigt respektfullt bemötande inom vård- och omsorgsverksamheten.

Vård- omsorgsverksamhetens insatser ska möjlighet att stärka och ta till vara vård- och omsorgstagarens resurser så att man kan leva ett så självständigt liv som möjligt med god livskvalitet.

Boende och närmiljö i Båstads kommun gör att kommuninnvånarna kan leva och bo självständigt i bra bostäder.

Kompetens: Vård och omsorg omfattar många områden och det behövs fler olika yrkesgrupper. Det krävs stor yrkesskicklighet, empati och social förmåga för samtlig personal inom vård och omsorg.

Kvalitet: Ständigt förbättringsarbete är nödvändigt för en modern vård- och omsorgsverksamhet. För att utveckla och stärka kvaliteten ska verksamheten dokumenteras och följas upp. detta för att kunna jämföra verksamheten med andra liknande verksamheter.

Chef för Vård och omsorg: Christin Johansson

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!