Click to listen highlighted text!

Kommunledning

Senast ändrad: 16 aug, 2021

Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen av styrningen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiska och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extern och intern karaktär.

Kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall är chef över verksamhetsområdescheferna samt över kommunledningskontorets chefer.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunövergripande ekonomisk planering och uppföljning, controllerfunktion, års- och delårsbokslut, löpande redovisning, skattefrågor, kassa-, debiterings-, och kravverksamhet, finansieringsfrågor, försäkringar mm.

Avdelningen ansvarar även för mål-, kvalitets- och resultatstyrning och analys, internkontroll samt systemutveckling av beslutsstödssystem.

Upphandlingsfunktionen ansvarar för kommunövergripande och verksamhetsspecifika upphandlingar, avtalsuppföljning och e-handel.

Tf chef för Ekonomiavdelningen: Sari Bengtsson

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar för att kommunens övergripande HR-arbete bidrar till verksamhetens mål och uppdrag. HR-avdelningen arbetar strategiskt och operativt med tex. medarbetarskap, chef- och ledarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, samverkan, lönebildning, anställningsvillkor, samt lagar och avtal.

Chef för HR-avdelningen: Philipp Seuffer

Kansli

Kansliet är avdelningen som bland annat ansvarar för att ge service i form av att skriva protokoll hålla koll på kallelser etc. för nämnderna, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott samt ansvar för Överförmynderi, arkiv och registrator samt posthantering.

Under Kansliet finns också funktionen säkerhetschef.

Kansliet ansvarar för:

  • Diarieföring och registrering av kommunens handlingar
  • Arkiv
  • Posthantering
  • Administrationen kring hela vår politiska organisation, inklusive valarbetet

Chef för kommunkansliet: Olof Nilsson

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen arbetar med intern och extern kommunikation samt digitaliseringsfrågor. Avdelningen erbjuder kommunikationsstöd till verksamheterna och arbetar med en rad kommunövergripande kommunikationsfrågor. Avdelningen ansvarar för kommunövergripande kommunikationskanaler, exempelvis bastad.se, intranät, sociala medier, annonsering och digitaliseringsfrågor. Kommunikationsavdelningen ansvarar också för pressmeddelanden och att vara presskontakter.

Tf chef för kommunikationsavdelningen: Philipp Seuffer

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!