Click to listen highlighted text!

Verksamhetsområden

Senast ändrad: 22 aug, 2023

Båstads kommun är uppbyggd av en förvaltning med sex verksamhetsområden. Här kan du läsa mer om kommunens verksamheter och de olika avdelningar som finns under respektive verksamhetsområde. 

Kommundirektör är kommunens enda förvaltningschef och är chef för samtliga verksamhetsområdeschefer samt chef för kommunledning.

Båstads kommuns verksamhetsområden:

 • Kommunledning
 • Teknik och service
 • Samhällsbyggnad
 • Barn och utbildning
 • Vård och omsorg
 • Individ, familj och arbete
Kommunledning

Kommunledningens uppgift är att understödja den politiska ledningen av styrningen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiska och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extern och intern karaktär.

Kommunledningen består av:

 • Ekonomiavdelning inklusive upphandling
 • Kommunikationsavdelning
 • Kansliavdelning inklusive säkerhetschef
 • HR-avdelning

Kommundirektör är chef över verksamhetsområdescheferna samt över kommunledningens chefer.

Per Borg, är tillförordnad kommundirektör.

Teknik och service

Verksamhetsområde teknik och service omfattar många olika avdelningar som tillsammans arbetar för att uppnå en attraktiv miljö att bo, leva, besöka och verka i. Avdelningarna arbetar såväl med intern service åt andra kommunala avdelningar samt extern service mot kommuninvånare och besökare i kommunen.

Teknik och service består av:

 • Kundcenter
 • IT och digitalisering
 • Räddningstjänst
 • Park och gata
 • Lokalvård
 • Måltidsverksamhet
 • Bad och fritid
 • Vaktmästeri/kontorsservice
 • Kultur och Kulturskolan
 • bibliotek
 • Fritidsgårdar

Chef för teknik och service är Jan Bernhardsson.

Samhällsbyggnad

Verksamhetsområdet ansvarar för beredning av ärenden och verkställighet av beslut inom ansvarsområdena; byggnadsväsendet, kommunens kartverk, planer samt handläggning av bostadsanpassningsärenden. På planavdelningen görs planer, utredningar och policydokument som berör användningen av mark och vatten i kommunen. Dessa dokument, som anger kommunens ställningstagande i markanvändningsfrågor vad gäller detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser, är också juridiskt bindande.

Samhällsbyggnad består av:

 • Bygglov
 • Geodata
 • Plan
 • Miljö
 • Bostadsanpassning

Chef för samhällsbyggnad är Roger Larsson.

Barn och utbildning

Inom verksamhetsområdet barn och utbildning samlas allt inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt barnomsorg.

Barn och utbildning består av:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Yrkeshögskola
 • Vuxenutbildning
 • Stöd och utveckling

Chef för barn och utbildning är Inga-Britt Henriksson.

Vård och omsorg

Inom verksamhetsområdet vård och omsorg präglas arbetet av värdighet, trygghet och gemenskap. Genom nära samarbete skapas förutsättningar för att barn, familj, äldre och våra brukare med behov av olika former av stöd ska få den allra bästa omsorgen.

Vård och omsorg består av:

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Hemsjukvård
 • Myndighet vård och omsorg
 • Rehab
 • Funktionsstöd
 • Administration och utveckling

Chef för vård och omsorg är Christin Johansson.

Individ, familj och arbete

Individ, familj och arbete består av:

 • Arbetsmarknad
 • Individ och familj
 • Ekonomiskt bistånd
 • Integration

Chef för individ, familj och arbete är Lena Täringskog.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!