Click to listen highlighted text!

Hållbar utveckling

Senast ändrad: 9 sep, 2021

På dessa sidor hittar du information om vårt utvecklingsarbete kring frågor som berör miljö, klimat och social- och ekonomisk hållbarhet. Digitaliseringens möjligheter att bidra till omställning och hantera framtidens utmaningar är en del i kommunens utvecklingsarbete.

Båstads kommun har mål som syftar till att skapa en hållbar samhällsutveckling och målen är vägledande för våra verksamheter som arbetar för en bra miljö, en minskad klimatpåverkan och stärkt social hållbarhet i vår kommun.

 

Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen och en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet

Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av arbetet med målen omsätts i praktiken. Det är i det lokala som många prioriteringar behöver göras för att exempelvis utbildning för alla, ekosystem i balans, hållbara städer och samhällen samt minskad ojämlikhet ska bli verklighet

Här kan du läsa mer om de globala målen

Hur arbetar Båstads kommun med Agenda 2030

Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till de globala hållbarhetsmålen och många av kommunens kärnverksamheter har direkt bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål knyter an till exempel till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning samt miljö och klimat.

Hållbarhetsveckan (arkiv)

Hållbarhetsveckan 5-11 oktober 2020 (genomfört)

År 2020 är förutsättningarna för att arrangera fysiska möten annorlunda men Hållbarhetsveckan 2020 kommer trots Covid-19 att genomföras vecka 41. Invånare och besökare i kommunen kan ta del av Hållbarhetsveckan utomhus och i digitala kanaler. På det här sättet kan alla som vill delta och lära sig mer om hållbarhetsmålen; ute i vår vackra kommun, hemifrån via sin dator eller surfplatta, eller kanske båda delar.

Hela kommunen används som rum och 17 målstolpar med information om vart och ett av de globala målen är placerade på olika platser. Varje globalt mål relaterar till den plats där informationsstolpen är placerad och man kan ta del av såväl texter, bilder och filmer som belyser både det globala och det lokala arbetet med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. För att se exakt placering av målstolparna klicka på kartbilden ovan och använd Båstadkartan genom att klicka på ikonen lager i vänster marginal, och sedan på hållbarhetsveckan 2020 och målen.

Ta del av de digitala målstolparna så här:

Har du inte lust eller möjlighet att ta dig ut till målstolparna som står utplacerade runt om i kommunen kan du ändå ta del av Hållbarhetsveckan. Med ett klick på målen i listan här nedanför kommer du till exakt samma material som om du stod framför en målstolpe utomhus.

  1. Klicka på ett mål i listan nedan för att se just den målstolpen.
  2. Nu kan du läsa vad målet innebär, hur kommunen arbetar med det och få tips om vad du själv kan göra.
  3. På varje målstolpe finns också filmer att ta del av. Bredvid varje film finns en QR-kod och en länk som leder dig till filmen.
Målstolpar: Plats:
Mål 1 – Ingen fattigdom (pdf) Båstad, Gulstad
Mål 2 – Ingen hunger (pdf) Västra Karups skola, parkering
Mål 3 – God hälsa och välbefinnande (pdf) Glimminge, parkering
Mål 4 – God utbildningen för alla (pdf) Östra Karups skola, parkering
Mål 5 – Jämställdhet (pdf) Almgården Grevie, parkering
Mål 6 – Rent vatten och sanitet (pdf) Hallandsvägen, Eskilstorp vattentäkt
Mål 7 – Hållbar energi för alla (pdf) Haga Park, Förslöv, parkering
Mål 8 – Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (pdf) Stationshuset, Tuvelyckan, Båstad
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (pdf) Förslövs station
Mål 10 – Minskad ojämlikhet (pdf) Bjäredalen, Förslöv, parkering
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen (pdf) Torget Tuvelyckan, Båstad
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion (pdf) Grevie, parkering Bjäre Kvarn
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna (pdf) Stranden, Torekov
Mål 14- Hav och marina resurser Hamnen, Torekov
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald (pdf) Sinarpsdalen, parkering vid svarta huset
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen (pdf) Kommunhuset, Båstad
Mål 17 – Genomförande och partnerskap (pdf) Axelstorpvägen 2, Båstad

 

Hållbarhetsveckan 5-12 oktober 2019 (genomfört)

Båstads kommun arrangerade 2019 sin första Hållbarhetsvecka med tema Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans med andra aktörer i kommunen utbytte man kunskap och engagemang med fokus på Mål 3 (God hälsa och välbefinnande), Mål 5 (Jämställdhet), Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och Mål 13 (bekämpa klimatförändringarna).

Ta del av programmet 2019

Miljöbokslut
Sedan 2018 görs ett årligt miljöbokslut. I miljöbokslutet redovisas det arbete som gjorts under året och det ges en samlad bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Bokslutet lyfter fram höjdpunkter från året som gått och kan även fungera som vägledning i budgetarbetet när prioriteringar behöver göras. Det syftar också till att informera och inspirera medborgare, näringsliv och besökare.
 
Click to listen highlighted text!