Click to listen highlighted text!

Granskning – Detaljplan för Tunet 1 med flera

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Syftet är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheterna Tunet 1 och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark till kvartersmark för bostadsändamål.

Planen syftar även till att säkerställa dagvattensituationen i området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2 samt att möjliggöra för rivning av befintliga byggnader för att kunna uppföra 16 nya lägenheter i radhusform.

Här hittar du mer information om detaljplan för Tunet 1 samt andra detaljplaner under arbete.

Click to listen highlighted text!