Click to listen highlighted text!

Elevhälsa på Sandlyckeskolan

Senast ändrad: 19 sep, 2018

Sandlyckeskolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator och lärare med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamet ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (Skollagen (2010:800) 2 kap 25 §). Elevhälsoteamet arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Elevhälsoteamet fungerar som ett komplement till lärarnas och arbetslagens elevhälsoarbete och har fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Till skolans hjälp finns också skolläkare, skolpsykolog och talpedagog/logoped, som kan kopplas in vid behov.

Rektor

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret för verksamheten.

Rektor har ansvaret för skolans resultat och har i det sammanhanget inom givna ramar ett särskilt ansvar för att:

 • Elevhälsoverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.
 • Kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan.
 • Upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans likabehandlingsplan för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbing och rasistiska beteenden bland elever och anställda.

Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska Gisela Bengtsson finns på Sandlyckeskolan på måndagar. Det går bra att ta kontakt via mail eller telefon under veckans övriga dagar.

Till skolsköterskan är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barn och ungdomars hälsa.

Elevhälsans medicinska insats är främst hälsofrämjande och förebyggande.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder:

 • Hälsobesök enligt socialstyrelsens riktlinjer
 • Vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram. För mer information kring vaccinationsprogrammet http://www.lakemedelsverket.se
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Enklare sjukvårdsinsatser
 • Skolläkare ( bokas i samråd med skolsköterska )

Dokumentation sker i digital journal.

Elevhälsans medicinska insats lyder under skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt har tystnadsplikt.

Elevhälsans medicinska insats är del i Stöd- och utvecklingsenheten

Verksamhetschef är Ingrid Berg Brynje.

 

Kurator

I uppdraget ingår:

 • Råd och stöd till enskilda elever, elevgrupper, föräldrar och personal.
 • Arbete med elevers attityder och förhållningssätt i olika frågor.
 • Att ingå i skolans elevhälsoteam.

Lärare med specialpedagogisk kompetens

I uppdraget ingår:
 • Hjälp och stöd åt barn med speciella behov, i grupp eller enskilt.
 • Göra läs- och skrivutredningar, kolla matematikkunskaper.
 • Göra pedagogiska utredningar.
 • Att ingå i skolans elevhälsoteam.
 • Sköta kontakter med BUP, logopedmottagning mm.
 • Att ingå i nätverk med övriga specialpedagoger.

Kontakt

Kurator
Emely Martell
0431-77798
emely.martell@bastad.se

Specialpedagog
Marie Charlotte Axelsson

Skolsköterska
Gisela Bengtsson
0431-77143
gisela.bengtsson@bastad.se

 

 

Click to listen highlighted text!