Click to listen highlighted text!

Elevhälsan / Förslövs skola

Senast ändrad: 6 sep, 2022

 

Specialpedagogen

Specialpedagogens arbetsuppgifter

 • Kartlägger elever i behov av särskilt stöd t.ex. pedagogisk utredning.
 • Genomför screeningar av läs- och skrivutvecklingen, enligt kommunens handlingsplan, hos alla elever i skolår 1 – 8 minst varje höst.
 • Arbetar stödjande med elever och ger pedagogisk vägledning t.ex. när det gäller kompensatoriska hjälpmedel.
 • Undervisar elever i behov av särskilt stöd i grupp eller enskilt efter behov.
 • Handleder och ger råd till föräldrar och personal i pedagogiska frågor.
 • Deltar i utvecklingen av verksamhetens lärandemiljö och den pedagogiska utvecklingen, för att möta behoven hos eleverna.
 • Håller sig uppdaterad kring nya pedagogiska rön och hjälpmedel.
 • Samverkar med andra specialpedagoger och andra yrkeskategorier t.ex. logopeder och psykologer. Är representant i samverkansgrupp mellan barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Ängelholm samt socialtjänst, elevhälsan och förskola/skola i Båstad, Klippan, Åstorp och Örkelljunga.

Skolsköterskan

Till skolsköterskan är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barn och ungdomars hälsa.

Elevhälsans medicinska insats är främst hälsofrämjande och förebyggande.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder:

 • Hälsobesök enligt socialstyrelsens riktlinjer
 • Vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram. För mer information kring vaccinationsprogrammet http://www.lakemedelsverket.se
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Enklare sjukvårdsinsatser
 • Skolläkare (bokas i samråd med skolsköterskan)

Dokumentationen sker i digital journal.

Elevhälsans medicinska insats lyder under skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt har tystnadsplikt.

Elevhälsans medicinska insats är en del av stöd- och utvecklingsenheten. Verksamhetschef Ingrid Berg-Brynje

Kuratorn

Kuratorns roll i skolan är att arbeta förebyggande på individ, grupp och organisations nivå. Detta görs bla på följande sätt: Individnivå: 

 • Samtal med elever och föräldrar, ex rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering m.m.
 • Deltar i socialt nätverksarbete kring elever.
 • Samordnar kontakter med andra myndigheter.
 • Arbetar med psykosocialt hälsoarbete.
 • Ansvarar för att sociala utredningar inom skolan görs vid behov

Gruppnivå:

 • Arbetar vid behov med observationer av elever/grupper i skolmiljö.
 • Närvarar vid behov på föräldramöten.
 • Arbetar med handledning och konsultation till personal.
 • Medverkar vid nya klassindelningar samt övriga grupperingar.
 • Arbetar med samarbets- och värderingsövningar.

 Organisationsnivå: 

 • Deltar kontinuerligt i elevvårdsarbetet genom medverkan i elevhälsoteam (EHT) samt elevkonferenser (EK).
 • Samarbetar med samhällets övriga hjälpresurser som t.ex. Individ och familjeomsorg (IoF), Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), polismyndighet och fritidsförvaltning.
 • Arbetar aktivt förebyggande enligt skolans likabehandlingsplan samt att medverka i planering och genomförande av förebyggande arbete om alkohol, narkotika och tobak samt samlevnadsfrågor.
 • Medverkan i olika samverkansgrupper och nätverksgrupper
 • Aktivt deltagande i skolans mobbningsarbete, förebyggande, i akuta situationer och med uppföljning
 • Att medverka i skolans krisgrupp vid krishantering
 • Bidrar med sin psykosocialkompetens i resurs- och utvecklingsfrågor, organisationsutveckling och förändringsarbete.

 

Kontakt

Specialteam
Gunnel Petersson speciallärare
Ingela Persson specialpedagog
Gunilla Hallenborg specialpedagog

Skolsköterska
Marie Persson
0431-77449
marie.persson@bastad.se

Kurator
Anna Perltoft
0431-77795
anna.perltoft@bastad.se

 

 

Click to listen highlighted text!