Click to listen highlighted text!

Elevhälsa / Strandängsskolan F – 6

Senast ändrad: 28 nov, 2019

Strandängsskolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Elevhälsoteamet ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (Skollagen (2010:800) 2 kap 25 §). Elevhälsoteamet arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Elevhälsoteamet fungerar som ett komplement till lärarnas och arbetslagens elevhälsoarbete och har fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Till skolans hjälp finns också skolläkare, skolpsykolog och talpedagog/logoped, som kan kopplas in vid behov.

Rektor

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret för verksamheten.

Rektor har ansvaret för skolans resultat och har i det sammanhanget inom givna ramar ett särskilt ansvar för att:

 • Elevhälsoverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.
 • Kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan.
 • Upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans likabehandlingsplan för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbing och rasistiska beteenden bland elever och anställda.

Skolsköterska

Skolsköterskan har ansvar för elevhälsans medicinska del. I uppdraget ingår:

 • Hälsoutvecklande arbete.
 • Genomföra hälsobesök och vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
 • Råd och stöd till föräldrar.
 • Att ingå i skolans elevhälsoteam.

 

Skolläkare

Kontakt med skolläkare sker via skolsköterskan.

Kurator

I uppdraget ingår:

 • Råd och stöd till enskilda elever, elevgrupper, föräldrar och personal.
 • Arbete med elevers attityder och förhållningssätt i olika frågor.
 • Att ingå i skolans elevhälsoteam.

Specialpedagog

I uppdraget ingår:

 • Hjälp och stöd åt barn med speciella behov, i grupp eller enskilt.
 • Göra pedagogiska kartläggningar/utredningar
 • Pedagogisk handledning/konsultation till pedagoger och assistenter
 • Att ingå i skolans elevhälsoteam.
 • Sköta kontakter med BUP, logopedmottagning mm.
 • Att ingå i nätverk med övriga specialpedagoger.

Kontakt

Skolsköterska mla
Jenny Nerhagen
0431-77147

Kurator
Anna Perltoft
0431-77195

Click to listen highlighted text!