Click to listen highlighted text!

Elevhälsa / Strandängsskolan 7 – 9

Senast ändrad: 9 sep, 2022

Elevhälsoteamet består av rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamets roll är att i samarbete med olika personal på skolan främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsoteamet fungerar som ett komplement till lärarnas och arbetslagens elevhälsoarbete och har fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Till skolans hjälp finns också skolläkare, skolpsykolog och logoped, som kan kopplas in vid behov.

I elevhälsoteamet ingår personer med olika kompetenser. Elevhälsoteamet arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja elevers lärande och utveckling.

Rektors arbetsuppgifter

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret för verksamheten.

Rektor har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar ett särskilt ansvar för att:

 • Elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.
 • Kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan.
 • Upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsplan för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbing och rasistiska beteenden bland elever och anställda.

Skolkuratorns arbetsuppgifter

 • Råd och stöd till enskilda elever, elevgrupper, vårdnadshavare och skolpersonal.
 • Fungerar vid behov som stöd i samordningen med andra aktörer såsom socialförvaltning, polis, barn- och ungdomspsykiatri mm.
 • Arbetar med hälsofrämjande och förebyggande frågor t ex elevers trygghet och trivsel på skolan, elevers attityder till alkohol och narkotika, närvaro/frånvaro.

Skolsköterskans arbetsuppgifter

 • Hälsobesök i år 7 för flickor och år 8 för pojkar.
 • Uppföljning av enskilda elevers hälsotillstånd.
 • Erbjuder vaccinationer
 • Stöd och råd till föräldrar.
 • Hälsovägledning i samarbete med klassföreståndaren eller i individuellt samtal kring ex. kost, sömn och stress.
 • Bedriver friskvård och egenvård
 • Enklare sjukvårdsinsatser
 • Stöd och hjälp med information för barn med kroniska sjukdomar eller andra funktionshinder
 • Planerar och bokar in skolläkarmottagningar
 • Deltar i matråd, allergirond/skyddsrond

Specialpedagogens arbetsuppgifter

 • Kartlägger elever i behov av särskilt stöd t.ex. pedagogisk utredning.
 • Genomför screeningar av läsförmågan hos alla elever i åk 7 och 8 varje höst.
 • Arbetar stödjande med elever och ger pedagogisk vägledning t.ex. när det gäller kompensatoriska hjälpmedel och studieteknik.
 • Handleder och ger råd till föräldrar och personal i pedagogiska frågor.
 • Deltar i utvecklingen av verksamhetens lärandemiljö och den pedagogiska utvecklingen, för att möta behoven hos eleverna. Medverkar vid fördelningen av de lokalt tilldelade resurserna och ansvarar för samordningen av dessa.
 • Samordnar varje vecka arbetet med personal som arbetar med elever i behov av stöd.
 • Är en av 2 kommunrepresentanter i Nätverk Dyslexi Skåne.
 • Håller sig uppdaterad kring nya pedagogiska rön och hjälpmedel.
 • Samverkar med andra specialpedagoger och andra yrkeskategorier t.ex. logopeder och psykologer.

Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter

 • Har som uppgift att hjälpa eleven att fatta väl grundade beslut om studie- och yrkesval på kort och på lång sikt
 • Ansvarar för vägledning till elever vilket är en process innehållande prao, studiebesök, gymnasiebesök, skriftlig och muntlig information samt enskilda vägledningssamtal (med och utan vårdnadshavare)
 • Arbetar med att vidga perspektivet och motverka hinder i framtida val
 • Ger lärare och övrig personal stöd i arbetet kring eleverna så att denne kan nå sina studiemål
 • Ger personal stöd i deras arbete kring arbetsmarknad och utbildningsfrågor
 • Har kontakt med externa intressenter, t.ex. näringsliv, branscher och utbildningsanordnare
 • Samverkar med andra studie- och yrkesvägledare i och utanför kommunen
 • Deltar i skolans förändrings- och utvecklingsarbete.

Kontakt

Kurator
Hanna Hellberg
0431-77195

Skolsköterska mla
Jenny Nerhagen
0431-77147

Specialpedagog F-6
Lotta Herrlin Hasselblatt
0431-77371
charlotta.herrlin-hasselblatt@bastad.se

Specialpedagog 7-9
Susanna Kjellberg

0431-77688
susanna.kjellberg@bastad.se

Specialpedagog 7-9
Pernilla Östergren
0431-77683

Studie o yrkesvägledare
Louise Malmborg
0431-77141
louise.malmborg@bastad.se

Rektor
John Brogård
0431-77769

Biträdande rektor
Maria Aspegren
0431-77133
maria.aspegren@bastad.se

Biträdande rektor
Johanna  Ekberg Roxlin
0431-77148
johanna.ekberg.roxlin@bastad.se

 

 

 

Click to listen highlighted text!