Click to listen highlighted text!

Modersmål

Senast ändrad: 16 sep, 2021

Modersmål i grundskolan

Undervisningen i modersmål är ett eget ämne och ska ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Undervisningen i modersmål kan ges antingen med lärare närvarande i klassrummet eller genom fjärrundervisning via digitala hjälpmedel.
Fjärrundervisning får anordnas i moderna språk, modersmål, samiska i sameskolan, och i teckenspråk.
Fjärrundervisning får också användas för att ge elever studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan. Förordning (2015:293).
(Skolförordningen 5 kap 2 §)

Vem kan läsa modersmål?
Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

(Skollagen 10 kap 7 §)

Modersmålsundervisning anordnas om

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
  • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
  • det finns en lämplig lärare.

(Skollagen, 2014:458)

I förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har barn inte rätt till modersmålsundervisning.

Då det gäller elever med något av minoritetsspråken i Sverige eller om en elev är adopterad gäller andra regler för modersmålsundervisning.

Ansökan om modersmål
För att ansöka om modersmål behöver vårdnadshavare fylla i en blankett och skicka till skolans rektor. Det är rektor på varje skola som tar beslut om modersmålsundervisning.
Om man inte önskar fortsätta med modersmålsundervisning ska en blankett för uppsägning skickas till skolans rektor.

Betyg
Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen. Elever i skolår 6-9 får betyg i modersmål enligt skalan A-E.

(Lgr11)

Click to listen highlighted text!