Click to listen highlighted text!

Tillämpningsregler

Senast ändrad: 27 dec, 2023

Tillämpningsregler för förskola och fritidshem

Här kan ni läsa om Båstads kommuns tillämpningsregler gällande bl.a. avgifter, maxtaxa, kö- och placering.

Avgiftsregler och maxtaxa

Avgiften grundar sig på sammanlagd bruttoinkomst i det hushåll där barnet är folkbokfört och på hur många barn inom familjen som har plats inom barnomsorg.

Avgiftsregler
 • Avgiften grundar sig på sammanlagd bruttoinkomst i det hushåll där barnet är folkbokfört och på hur många barn inom familjen som har plats inom barnomsorg. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst. Om barnets vårdnadshavare bor tillsammans med en person som inte är vårdnadshavare till det barn för vilket avgiften ska fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande
 •  Avgiften betalas från och med det datum platsen blir tillgänglig. Om du får plats mitt i månaden behöver du inte betala för hela månaden. Du betalar för 12 månader per år.
 • Ändringar av familjeförhållanden ska omgående meddelas till Barn och skola för att korrekt avgift ska kunna debiteras. Ändring träder i kraft nästkommande månad.
 • Barn i förskola och fritidshem debiteras enligt gällande barnomsorgstaxa. I Båstads kommun tillämpas maxtaxa oavsett barnets vistelsetid. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. I de fall ena maken/sambon arbetar utomlands ska dennes inkomst också ingå i avgiftsunderlaget.

Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Inkomsttaket 2024 är 56 250 kr/månad. Förskola/pedagogisk omsorg

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 688 kr/månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kr/månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr/månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Fritidshem/fritidselever i pedagogisk omsorg

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kr/månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr/månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr/månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Som lägst debiteras en administrationskostnad på 100 kr/barn och månad. Det yngsta barnet räknas som barn ”nr 1” enligt ovanstående avgiftsberäkning. Ovanstående taxa omfattar även barn som har syskon i fristående verksamhet. Syskon som har barnomsorg i fristående verksamhet ska anmälas till kommunen så rätt taxa kan tillämpas. Skolbarn med lovtillsyn 100 kr/dag. Beställd tid debiteras.

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning, även utlandsinkomst.
 • Skattepliktig ersättning från försäkringskassan(sjukpenning/föräldrapenning/sjukersättning)
 • Arbetslöshetsersättning(A-kassa)
 • Aktivitetsstöd
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Livränta
 • Familjehemsersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Skattepliktiga förmåner
 • Familjebidrag i form av familjepenning

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • Statliga studiestöd (CSN)
 • Barnbidrag
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
 • Bostadsbidrag
 • Etableringsersättning/utvecklingsersättning

Beträffande egna företagare och andra för vilka det finns svårigheter att beräkna årsinkomst sker individuell prövning av uppgiven inkomst. Till ledning vid avgiftssättning kan tas senast kända taxerad inkomst e dyl. Inkomstuppgift lämnas vid barnets start inom barnomsorgen och vid inkomständring. Därefter infordras inkomstuppgift en gång per år. Efter andra påminnelsen debiteras högsta avgift. Om alla vuxna i hushållet ej lämnat in inkomstuppgift debiteras maxtaxa.

Kommunen har rätt att göra en efterkontroll på uppgiven bruttoinkomst med skattemyndighetens uppgifter. Felaktigt anmäld inkomstuppgift medför efterdebitering. Om inkomsten ökar så att debitering ska ske för högre avgift, utan att anmälan om detta inkommit, tas korrekt avgift i efterskott. Efterdebitering av mellanskillnaden kan ske tre år tillbaka i tiden från det datum då fordran uppstår. Månadsavgiften tas i normalfallet alltid ut så länge plats finns anvisad och till förfogande för inskrivet barn. Detta gäller även vid t ex föräldraledighet, arbetslöshet och semester.  

Maxtaxa

Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Inkomsttaket 2024 är 56 250 kr/månad. Förskola/pedagogisk omsorg

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 688 kr/månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kr/månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr/månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Fritidshem/fritidselever i pedagogisk omsorg

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kr/månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr/månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kr/månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Som lägst debiteras en administrationskostnad på 100 kr/barn och månad. Det yngsta barnet räknas som barn ”nr 1” enligt ovanstående avgiftsberäkning. Ovanstående taxa omfattar även barn som har syskon i fristående verksamhet. Syskon som har barnomsorg i fristående verksamhet ska anmälas till kommunen så rätt taxa kan tillämpas. Skolbarn med lovtillsyn 100 kr/dag. Beställd tid debiteras.

Avgiftsreducering

För 3-, 4- och 5-åringar reduceras avgiften med 30% fr o m september t o m maj. Juni t o m augusti betalar samtliga 3-, 4- och 5-åringar avgift enligt barnomsorgstaxan.

Uppsägning

Ska göras skriftligt eller via E-tjänst så snart man inte längre behöver platsen. Uppsägningstiden är 2 mån och avgift tas ut under hela perioden. Ni har rätt att utnyttja platsen under hela uppsägningstiden.

Läs nedan om fler av våra tillämpningsregler

 

Kö- och placeringsregler
 • Vid ansökan till förskola ska ansökan ske i god tid, senast fyra månader före önskat placerings­datum för att plats ska kunna garanteras till önskat datum. När ansö­kan är registrerad placeras barnet i kö.
 • Vid ansökan till fritidshem är handläggningstiden ungefär 14 dagar från det att ansökan inkommit till administratör.
 •  Ansökan om plats kan inte behandlas förrän alla uppgifter är korrekt ifyllda.
 • Ankomstdatum blir den dag komplett ansökan inkommit till Båstads kommun.
 • Ansökan gäller plats inom Båstads kommun. Det är inte säkert att plats kan erbjudas på önskad förskola. Fritidshem erbjuds alltid på den skola eleven går på.
 • Från 1/10-2022 gäller nya regler angående följande: När ni tackar JA till en plats på Båstads kommuns kommunala förskolor faller barnet automatiskt ur kön. Vid önskemål om annan förskola måste ny ansökan skickas in. Denna ansökan hanteras utifrån omplaceringsreglerna.
 • Tackar ni NEj till ert förstahandsval förlorar ni er plats i kön.
 • Om plats inte kunde erbjudas till ert förstahandsval och ni väljer att tacka NEJ till annat erbjudande står ni automatiskt kvar i kö till förstahandsvalet. I och med detta stryks lägre rankade val och platsgarantin gäller inte längre (dvs kan ta längre än fyra månader innan erbjudande om plats finns).
 • Önskat datum för placering är det datum som inskolningen börjar.
 • Syskon till barn som har förskoleplats ska i möjligaste mån beredas plats vid den förskolan där syskonet är placerat. Detta kan inne­bära en avvikelse i turordningen.
 • Eftersom hemkommunen ansvara för att erbjuda plats i förskolan/fritidshem måste barnet vara folkbokfört i Båstad kommun.
 • Tillfällig fritidshemsplats/lovtillsyn kan erbjudas till barn under loven. Ansökan lämnas in två månder i förväg. Plats erbjuds i möjli­gaste mån efter önskemål. Beställd tid debiteras med 100kr/dag.
 • Har vårdnadshavare obetalda barnomsorgsfakturor kommer de inte kunna få en plats förrän skulden är betald.
 • Om svar ej inkommer enligt angivet datum plockas barnet bort från barnomsorgskön och ny ansökan måste göras om behov av barnomsorg finns.
 •  Måndagen efter sommarsammanslagningen upphör rätten till förskoleplats det år barnet börjar förskoleklass. Önskas plats på fritids­hem när barnet börjar i skolan ansöks detta via våra E-tjänster
 • I mån av plats erbjuds barnomsorg till barn folkbokförda i angränsande kommun.

Omplacering

Önskan om byte av placering inom Båstads kommun kommunala förskolor behöver vårdnadshavare göra en ny ansökan som sedan kommer hanteras utifrån regeln om omplacering som innebär:

Placering av barn som står i omplaceringskö görs i mån det är möjligt vid nästa höstintagning. Dessa barn prioriteras vid höstplaneringen, vilket innebär att under övriga delar av året har dessa barn en lägre prioritering än barn som står utan omsorg, oavsett anmälningsdatum

Flytta hit
Ansökan om plats kan göras före inflyttning till kommunen. Vid ansökan krävs uppvisande av hyres- eller köpekontrakt på bostad eller intyg /information på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Båstads kommun
Inskolning
Under inskolning ska en vårdnadshavare delta. Under inskolningen lär barn, vårdnadshavare och pedagoger känna varandra och förskolan/fritidshemmet. Inskolningen sker i den takt som vårdnadshavare och barn behöver. Den första veckan är avgiftsfri vid första placeringen.
Förskolans/fritidshemmets tillsynsansvar

Förskolan och fritidshemmets tillsynsansvar för barnet börjar då vårdnadshavaren överlämnar barnet till förskolans/fritidshemmets personal. När barnet hämtas av vårdnadshavaren eller annan ansvarig vuxen upphör förskolans/ fritidshemmets tillsynsansvar. Det är därför viktigt att lämning och hämtning är tydlig med personalen.

Tänk på att meddela personalen om någon annan än barnets vårdnadshavare ska lämna eller hämta.

Schema

Vid placering på förskola och fritidshem registrera du som vårdnadshavare aktuellt barnschema med rätt tider och eventuella ledigheter i Edlevo (tidigare Tieto Edu).

Grunden för barnets schema är vårdnadshavaren  arbets-,  studie- och skäliga restider.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning/sjukersättning  mindre än 14 dagar ska samråd ske med avdelningspersonalen om barnets vistelsetider. Vid mer än 14 dagar behövs samråd med rektor om barnets vistelsetider.

För mer Information om hur ni registrerar schema följ länk nedan.

Registrera barnschema

Kommunen har inte skyldighet att erbjuda plats på förskola eller fritidshem vid vårdnadshavares ledighet. Barn har enligt FN:s Barnkonvention rätt till vila och rekreation.

Lovplanering

Inför jul och sommar (ev andra mindre lov) aktiveras Lovplanering och möjligheten att registrera de dagar som barnet kommer ha lov/ledighet och inte kommer vara i behov av barnosorg under kommande lovperiod.

Detta registrerar vårdnadhavare i Edlevo (tidigare Tieto Edu) app. När det finns en aktiv Lovplanering i appen finns det en röd prick vid alternativet Lovplanering.

Viktigt att alla vårdnadshavare registrerar “lov”  i Lovplanering då registrerad ledighet i barnschema sedan tidigare inte motsvarar “lov”.

Så länge lovplaneringens registreringsperiod pågår kan vårdnadshavarna ändra lovdagar i Lovplanering men även registrera/ändra/ta bort barnschema precis som vanligt.

 När registreringsperioden är slut skrivs dessa lediga dagar över till registrerat barnschema.

OBS! För barn på fritidshem måste det alltid registreras ett nytt barnschema då det under loven endast ska vara 1 schematid/dag.

 

Kompetensutvecklingsdagar

Under 6 dagar/år har vi begränsat öppethållande för kompetensutveckling för pedagogerna. Vid behov av barnomsorg under dessa dagar ska personalen kontaktas senast 3 veckor före aktuell utvecklingsdag. Om behov finns kommer omsorg att anordnas på en plats i kommunen.

 

Om barnet blir sjukt

Barnomsorgens mångsidiga och pedagogiska verksamhet ställer stora krav på att barnet ska orka med alla de aktiviteter, både inomhus och utomhus, som förskolan genomför. Barnets allmäntillstånd är avgörande för om barnet ska kunna vistas i verksamheten. För att kunna följa dagens alla aktiviteter förutsätts naturligtvis också att barn som lämnas är feberfria och smittfria. Detta är av stor vikt, även för barn och personalens kontinuitet och arbetsmiljö. Det är därför viktigt att förskolan har rätt kontaktuppgifter till vårdnadshavare och eventuellt annan anhörig så att de kan ta kontakt vid behov.

Region Skånes broschyr om tips och rekomendationer när ditt barn blir sjukt hittar ni här.

Registrering av kontaktuppgifter och frånvaroanmälan gör du i Edlevo (tidigare Tieto Edu) App Länk till mer information om hur ni gör en frånvaroanmälan.

Vid frånvaro på grund av långvarig sammanhängande sjukdom (över­stigande 1 månad) medges avgiftsbefrielse för resterande sjukdomstid mot uppvisande av läkarintyg.

Om du arbetar eller studerar

Grunden för barnets schema är vårdnadshavaren  arbets-,  studie- och skäliga restider.

Vårdnadshavares politiska uppdrag medger rätt till plats på förskola och fritidshem.

Registrera barnschema

Om du är arbetssökande

Barn mellan 1 och 5 år har rätt till förskola 15 timmar/ vecka som fördelas under 3 dagar/vecka. Rektor beslutar om förläggningen av tiden utifrån den enskilda förskolans förutsättningar. Elever på fritidshem har inte rätt att behålla platsen. Det finns däremot möjlighet till 6 månaders uppsägningstid från befintlig plats. Vistelsetiden under uppsägningstiden görs upp i samråd med rektor. Plats erbjuds dock inte under lovdagar och studie-dagar.

Om du är föräldraledig

Vid föräldraledighet har syskon i förskoleålder rätt till förskola 15 timmar/vecka som fördelas under 3 dagar/vecka. Rektor beslutar om förläggningen av tiden utifrån den enskilda förskolans förutsättningar.Elever i åldern 6-13 år har inte rätt att behålla fritidshemsplatsen om föräldrapenning tas ut. Det är vårdnadshavarens skyldighet att säga upp platsen.

Kombinera föräldraledighet/arbetssökande med arbete/studier

Om en vårdnadshavare både tar ut föräldrapenning/arbetslöshetskassa och arbetar/studerar så tillämpas regelverket enligt följande:

 • De dagar vårdnadshavaren arbetar eller studerar – lämnas barnet den tid som behövs för att ta sig till, från och utförande av arbete eller studier.
 • De dagar vårdnadshavare är föräldraledig/arbetssökande följs förskolans ordinarie tider för 15 h/v.
 • Vårdnadshavare kan inte kombinera föräldraledighet och arbete eller studier under en och samma dag för att få mer tid.

 

Uppsägning av barnomsorgsplacering

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningen har kommit Båstads kommun tillhanda. Ni har rätt att utnyttja platsen under hela uppsägningstiden. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Uppsägning sker skriftligen via blankett eller e-tjänst.

Tider under uppsägningstiden på fritidshemmet för dig som är föräldraledig eller saknar sysselsättning bestäms tillsammans med ansvarig pedagog eller rektor.

Sjukskrivning/sjukersättning

Vid vårdnadhavares sjukskrivning/sjukersättning mindre än 14 dagar samråder vårdnadshavaren med avdelningspersonalen om barnets vistelsetid.

Vid  sjukskrivning/sjukersättning mer än 14 dagar samråder vårdnadshavaren med rektor om barnets vistelsetid.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Administratör för förskolan
Cecilia Cederlöw 0431-77138
cecilia.cederlow@bastad.se

Administratör för förskolan
Annika Overby 0431-77134
annika.overby@bastad.se

Utbildningshandläggare
Loella Gudmundsson 0431-77135
loella.gudmundsson@bastad.se

Click to listen highlighted text!