Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 april

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige

Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen. Nedan finner du vilka ärenden som kommer att behandlas.

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden
 • Delgivningar
 • Miljöbokslut 2018
 • Årsredovisning 2018 för Båstads kommun
 • Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2018
 • Överföring av budget för investeringsprojekt från 2018 till 2019 samt justering av investeringsbudget 2019
 • Demokratiutveckling i Båstads kommun
 • Svar på motion – Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla elever
 • Svar på motion – Mindre stillasittande på våra äldreboenden
 • Svar på motion – Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar
 • Svar på motion – Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar
 • Svar på motion – Lokalvård i egen regi
 • Svar på motion – Ny brandstation i Båstad
 • Svar på motion – Förstärka regelverket kring fyrverkerier/smällare i Båstads kommun
 • Svar på motion – Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommunen
 • Svar på motion – Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare
 • Svar på motion – Trygg parkering vid de nya stationsområdena
 • Svar på motion – Ta fram en fordonspolicy
 • Avsägelse av samtliga politiska uppdrag – Gösta Gebauer (C)
 • Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter Gösta Gebauer (C)
 • Väckt motion – Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges sammanträden
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Nedläggning av Bjärehemmet, avdelning 3-4:an
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – Stefan Olsson (C)
 • Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter Stefan Olsson (C)
 • Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Information om värdegrundsarbete, Friends
 • Väckt motion – Bättre företagsklimat

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Handlingar till mötet finner du här: Kommunfullmäktiges kallelser.

Click to listen highlighted text!