Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars

Senast ändrad: 14 mar, 2023 | Nyhet, Uncategorized

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
5. Informationsärenden
A, Socialnämndens ordförande Jessica Andersson informerar om nämndes verksamhet
B, Kanslichef Olof Nilsson informerar om fullmäktiges enkätsvar, se bilaga
6. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor och budgeten för krisledning (BP)
7. Val av ledamöter (12) till fullmäktige i Bjäre Kraft ekonomisk förening med mandattid från avslutad föreningsstämma våren 2023 till och med föreningsstämman våren 2025
8. Val av namngivningsförrättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31
Inkomna förslag: Linda Smit (S), Birgitte Dahlin (L) och Thomas Andersson (L)
9. Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)
10. Nytt ägardirektiv för NSVA
11. Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB
12. Ombudgetering av medel till kommunstyrelsens förfogande 2023
13. Utbetalning av partistöd 2023
14. Väckt motion – Lastbilsparkering
15. Väckt medborgarförslag – Klippning av kommunens grönytor
16. Väckt medborgarförslag – Närtrafik till och från Torekov

Click to listen highlighted text!