Click to listen highlighted text!

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1.                                        

Val av justeringspersoner

2.                                        

Godkännande av dagordningen

3.                                        

Månadens person eller organisation

4.                                        

Informationsärenden

A, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén

B, Mandatperiodens demokratiarbete, fullmäktiges presidium

5.                                        

Delgivningar

6.                                        

Beslutsloggen

7.                                        

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 m.fl. fastigheter i Förslöv

8.                                        

Samlad taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel

9.                                        

Ändring av PBL-taxan gällande geodata – prislista

10.                                    

Miljöbokslut 2021 för Båstads kommun

11.                                    

Svar på medborgarförslag – Gratis mensskydd till elever i Båstads kommun

12.                                    

Svar på motion – Uppmärksamma Matilda (Tillie) Andersson

13.                                    

Svar på motion – Generation Pep

14.                                    

Årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport

15.                                    

Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av inrättande av ett plan- och exploateringsutskott

16.                                    

Redovisning av partistöd för 2021

17.                                    

Tillstyrkan som vigselförrättare – Annie Fredriksson

18.                                    

Tillstyrkan som vigselförrättare – Helena Ivarsson

19.                                    

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Värdigt åldrande för äldre med intellektuella funktionshinder

20.                                    

Väckt motion – Öronmärkta pengar för arbetet mot våld i nära relation (C)

21.                                    

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden – Vakant plats (BP)

22.                                    

Väckt medborgarförslag – Plantering av ängsblommor på grönområdet mellan Lyavägen och Mangårdsvägen

23.                                    

Tack för den gångna mandatperioden

Click to listen highlighted text!