Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 maj

Senast ändrad: 20 maj, 2022 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Rapport från demokratidagen – Våra första folkvalda kvinnor, Jessica Arvidsson Fredrika Bremerförbundet
B, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén
C, Vaccinering mot Covid-19 i Båstads kommun, säkerhetschef Christofer Thorén
D, Informationsfilm från Båstad Turism och Näringsliv
E, Resultat av fullmäktigeenkätens svar, kanslichef Olof Nilsson
5. Delgivningar
6. Beslutsloggen
7. Årsredovisning 2021 för Båstads kommun
8. Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott och nämnder 2021
9. Överföring av budget för investerings- och exploateringsprojekt från 2021 till 2022 och förändring av investeringsbudget 2022
10. Bonus till medarbetare inom Vård och omsorgs verksamheter
11. Förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 – Bjäre Krafts fd lokaler i Västra Karup
12. Svar på motion – Vandringsleder vid Hovs Hallar
13. Svar på motion – Inrättade av en 2:e vice ordförande i valnämnden
14. Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden – Vakant plats (M)
15. Väckt medborgarförslag – Subventionera lönebidragsanställningar
16. Väckt motion – Ge oss naturen tillbaka
17. Väckt motion – Informationsbroschyr om skyddsåtgärder vid kris och krig
18. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Kommunens arbete med hållbarhetsfrågor

Click to listen highlighted text!