Click to listen highlighted text!

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Informationsärenden
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028
 • Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport
 • Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 – AV Media Skåne
 • Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019
 • Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun
 • Ställplatser för husbilar och husvagnar
 • Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun
 • Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020-2022
 • Demokratiutveckling i Båstads kommun
 • Svar på motion – Ny förskola i Grevie
 • Svar på medborgarförslag – Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort
 • Svar på medborgarförslag – Gör om skjutbanefastigheten till en hembygdspark
 • Svar på medborgarförslag – Likvärdigt bidrag till vägföreningar
 • Svar på medborgarförslag – Ändring av busslinje 505 Torekov – Förslöv
 • Val av ny revisor i stiftelsen Båstadtennis
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens integrationsplan
 • Väckt motion – Uppdatering av fordonspolicy
 • Väckt motion – Ta fram en ny resepolicy
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande eller vård- och omsorgs-nämndens ordförande – Förändringar av lokal på Skogsliden
Click to listen highlighted text!