Click to listen highlighted text!

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023/2024

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023/2024

Inför läsåret 2023/2024 lanserar Båstads kommun en ny e-tjänst för att ansöka om skolskjuts. Det innebär att alla elever i förskoleklass och grundskola som tidigare varit beviljade skolskjuts behöver göra en ny ansökan.

Detta gäller oavsett om eleven tidigare ansökt om skolskjuts eller fått rätt till skolskjuts utan att ansöka.

Ansök om skolskjuts

Ansökan via e-tjänsten är öppen 21 mars – 17 april 2023.
Ansök om skolskjuts här

Om du saknar Bank-ID ska du ansöka via en blankett istället.
Ansökan om skolskjuts (pdf)
Ansökan om skolskjuts/busskort vid växelvis boende (pdf)

På bastad.se kan du läsa mer om skolskjuts 

 

 

 

 

 

 

 

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
5. Informationsärenden
A, Socialnämndens ordförande Jessica Andersson informerar om nämndes verksamhet
B, Kanslichef Olof Nilsson informerar om fullmäktiges enkätsvar, se bilaga
6. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor och budgeten för krisledning (BP)
7. Val av ledamöter (12) till fullmäktige i Bjäre Kraft ekonomisk förening med mandattid från avslutad föreningsstämma våren 2023 till och med föreningsstämman våren 2025
8. Val av namngivningsförrättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31
Inkomna förslag: Linda Smit (S), Birgitte Dahlin (L) och Thomas Andersson (L)
9. Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)
10. Nytt ägardirektiv för NSVA
11. Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB
12. Ombudgetering av medel till kommunstyrelsens förfogande 2023
13. Utbetalning av partistöd 2023
14. Väckt motion – Lastbilsparkering
15. Väckt medborgarförslag – Klippning av kommunens grönytor
16. Väckt medborgarförslag – Närtrafik till och från Torekov

Kommunen flaggar på halv stång

Kommunen flaggar på halv stång

Måndagen den 6 mars flaggar kommunen på halv stång utanför kommunhuset med anledning av att tidigare ordförande i kommunfullmäktige Benkt Ragnarsson begravs idag.

Benkt var folkvald i kommunfullmäktige i 30 år och ordförande mellan 2006 och 2014. Flaggan är på halv stång fram tills att gudstjänsten är avslutad och därefter hissas flaggan i topp.

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 februari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 februari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
5. Information från Bjäre Krafts vd Alexander Jansson – Energikrisen, elförbrukningen och val till Bjäre Krafts fullmäktige
6. Översynen av taxor mm för upplåtelse av allmän plats
7. Svar på motion – Främjande av biologisk mångfald med nya skötselmetoder
8. Svar på motion – Ge oss naturen tillbaka
9. Svar på motion – Främjande av en hållbar nötköttsproduktion
10. Svar på motion – Restaurering av våtmarker
11. Reviderat reglemente för intern kontroll med tillhörande tillämpningsanvisningar
12. Attestreglemente samt tillämpningsanvisningar till attestreglemente
13. Väckt motion – Förenkling av regelverk för solceller (BP)
14. Väckt motion – Äldres sexuella hälsa (C)
15. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning – Mats Sjöbäck (C)
16. Fyllnadsval av plats som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (C)
17. Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Anna Swenzohn (S)
18. Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Vakant plats (S)
19. Val av förste vice ordförande i nämnden för överförmyndare i samverkan – Peter Larsson (KD)
20. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor och budgeten för krisledning (BP)
21. Väckt motion – Månadens person (BP)
22. Väckt motion – Skapa en färdplan för en omställning av Båstads kommun till ett hållbart samhälle (C)

Nytt från kommunstyrelsen – februari 2023

Nytt från kommunstyrelsen – februari 2023

Ett medborgarförslag, nämndsplan för kommunstyrelsen och plan för kulturskolan är några av alla de ärenden kommunstyrelsen beslutade om på sitt möte i februari.

Medborgarförslag gällande kommunalt ekonomiskt stöd till lönebidragsanställningar

Medborgarförslaget handlar om att kommunen ska bidra till lönekostnaden för arbetstagare som har blivit beviljade lönebidrag via Arbetsförmedlingen och som anställs av ideella, samhällsnyttiga verksamheter i kommunen. Arbetsförmedlingen bekostar 80 procent av lönen och kommunen skulle bidra med 20 procent.

Kommunstyrelsen har beslutat att säga nej till detta medborgarförslag.

Svar på medborgarförslag – subventionera lönebidragsanställningar
Medborgarförslag

 

Nämndsplan för kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna nämndsplan för kommunstyrelsen 2023.

Nämndsplanen ska användas som underlag för verksamhetsplanering inom nämndens verksamhetsområde. Nämndsmål och målvärden har reviderats i förslaget till nämndsplan för 2023. Uppföljningen av planen kommer att ske var fjärde månad och i samband med dialogmöten.

Tjänsteskrivelse
Nämndsplan kommunstyrelsen 2023
Bilaga – nämndsmål och indikatorer 2023
Bilaga – investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2027

Plan för kulturskolan verksamhet i Båstads kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna framtagen plan för kulturskolans verksamhet.

Kulturskolan har i uppdrag att undervisa barn och unga i förskoleklass till och med de är 19 år på deras fritid. Syftet med kulturskolan är att möjliggöra och utveckla barn och ungas kunskaper inom det kulturella området oberoende ekonomisk, kulturell eller social bakgrund. Verksamheten undervisar idag i instrument både enskilt och i grupp, dans och drama samt sång.

Den framtagna planen ersätter tidigare plan från2016.

Utbildningsnämndens protokoll – verksamhetsplan kulturskolan
Tjänsteskrivelse – plan för kulturskolans verksamhet i Båstads kommun
Plan för kulturskolans verksamhet i Båstads kommun

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 januari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 januari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Delgivningar
4. Beslutslogg
5. Ändring av plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD
6. Ändrad timtaxa för räddningstjänsten i Båstads kommun
7. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Båstads kommun enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
8. Översyn av kommunala råd
9. Val av ombud (2) och ersättare (2) till Skånes Kommuners förbundsmöte för perioden 2023-01-25 till 2026-12-31
10. Val av revisor (1) till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
11. Val av revisor (1) till Förslövs Bygdegårdsförening för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
12. Val av revisor (1) till Västra Karups bygdegårdsförening för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
13. Val av revisor (1) till stiftelsen Båstadsfontänen för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
14. Val av revisor (1) till Båstads montessoriförening för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
15. Val av revisor (1) och ersättare (1) till Hemmeslöv Fastighets AB för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
16. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till valberedningen för Bjäre Krafts ekonomiska förening för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
17. Val av lekmannarevisor (1) och ersättare av lekmannarevisor (1) till styrelsen för Båstadhem AB från bolagsstämman våren 2023 till bolagsstämman våren 2027
18. Val av lekmannarevisor (1) och ersättare av lekmannarevisor (1) till styrelsen för Båstad Kommunhus AB från bolagsstämman våren 2023 till bolagsstämman våren 2027
19. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning – Uno Johansson (C)
20. Fyllnadsval av plats som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (C)
21. Väckt motion – Uppföljning och revidering av Naturvårdsprogrammet för Båstad kommun från 2000 (C)
22. Väckt motion – Förbättrad trafiksituation genom Grevie tätort (C)
23. Väckt motion – Kommunala kolonilotter (BP)

Click to listen highlighted text!