Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Under punkt 6. Budget 2024 med plan 2025-2026 för Båstads kommun har allmänheten rätt att ställa frågor som berör budgeten.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
A, Granskning av socialnämndens styrning och uppföljning av öppenvårdsinsatser
B, Beslut från utbildningsnämnden – Båstads kommuns skolskjutsreglemente
C, Beslut från Bjuvs kommunfullmäktige – Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Förslag på reviderad förbundsordning, reglementen och medlemsdirektiv
D, Beslut från Klippans kommunfullmäktige – Hemställan från Samordningsförbundet Höganäs och Samordningsförbundet NNV Skåne
5. Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för Båstads kommun
6. Budget 2024 med plan 2025-2026 för Båstads kommun
7. Svar på motion – Kommunala kolonilotter
8. Svar på motion – Invasiva främmande arter
9. Svar på motion – Ekosystemtjänster
10. Svar på motion – Biologisk mångfald
11. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Nils Perlhagen (M)
12. Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Iréne Wikström (M)
13. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Båstad behöver en egen återvinningsanläggning
14. Väckt interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande – Avfallsanläggning i Grevie
15. Väckt motion – Förbättra möjligheterna för tågpendling
16. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Iréne Wikström (M)
17. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Nils Perlhagen (M)

Vill du hjälpa till vid en kris? Kom med i FRG

Vill du hjälpa till vid en kris? Kom med i FRG

Vill du bidra till kommunens beredskap och säkerhet? Nu startar vi Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Båstad. Vill du vara med? Kom på vår informationsträff.

Det finns tillfällen när samhällets resurser behöver förstärkning – det kan vara vid vattenbrist, längre elavbrott, översvämning med mera. Då kan deltagarna i Frivilliga Resursgruppen hjälpa till. Uppgifterna varierar och kan se olika ut vid olika tillfällen.

Vem kan vara med i FRG?

Du som är folkbokförd i Sverige, har fyllt 16 år och har god hälsa. Det behövs personer med alla olika sorters yrkeskunskap, utbildningar och erfarenheter.

FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För att vara med i FRG behöver du gå en grundutbildning. Första utbildningen kommer att hållas den 2 november 2023.

Är du intresserad?

Välkommen på informationsträff tisdagen den 24 oktober klockan 18.30-20.00 i Sessionssalen i kommunhuset i Båstad, Vångavägen 2.

Representanter från FRG och kommunen möter dig och berättar om sina verksamheter.

Vill du veta mer innan mötet? Besök Frivilliga Resursgruppen på deras webbplats eller mejla frg.bastad@civil2.se

FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Foto: Johan Paulin

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 september

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 september

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
A, Beslut från nämnden för överförmyndare i samverkan – Delårsrapport
B, Regionfullmäktiges sammanträdesdatum 2024
C, Protokollsutdrag VN – Redovisning av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) perioden 2023-01-01 till 2023-03-31
5. Tillförordnad kommundirektör Per Borg presenterar sig
6. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Trafikrisker i Båstads kommun
7. Styrmodell för Båstads kommun
8. Kommunfullmäktiges mål
9. Utökad borgen för Ängelholms flygplats AB
10. Färdtjänst över regiongränsen
11. Lokalisering av nytt särskilt boende för äldre i Båstads kommun
12. Antagande av arkitekturpolicy
13. Taxa för marknadskontroll
14. Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg
15. Svar på motion – Öronmärkta pengar för arbetet mot våld i nära relation
16. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och samtliga nämnder 2024
17. Redovisning av partistöd för 2022
18. Väckt medborgarförslag – Busstrafiken i västra delen av Båstads kommun
19. Väckt medborgarförslag – Grönområden för pollinatörer i kommunen

Underrättelse om granskning av detaljplan

Underrättelse om granskning av detaljplan

Nu är detaljplanen för del Hemmeslöv 5:9 med flera, Entré Båstad, etapp 2 i Båstad utställd för granskning.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ta fram ny verksamhetsmark och mark för teknisk anläggning i form av fjärrvärmeverk i anslutning till handels- och verksamhetsområdet Entré Båstad. Syftet är också att göra det möjligt att utveckla befintlig etablerad verksamhet inom Entré Båstad etapp 1 samt att säkerställa och möjliggöra dagvattenhantering samt gång- och cykelstråk inom allmän plats.

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 11 september till och med 9 oktober 2023 på följande platser:

  • Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad.
  • Biblioteket i Båstad, Lyckan 7.

Samtliga handlingar finns här

Lämna synpunkter

Under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt. Skicka dina synpunkter senast 9 oktober 2023 till:

Samhällsbyggnad
Båstads kommun
269 80 Båstad

eller via e-post till samhallsbyggnad@bastad.se

Akut Vattenläcka – Perstorpsvägen, Båstad

Akut Vattenläcka – Perstorpsvägen, Båstad

Startdatum: 2023-08-21 08:30
Beräknas klart: Under eftermiddagen
Berörda adresser: Perstorpsvägen 19, 20, 25
Vatten finns att hämta: Nej

En akut vattenläcka har uppstått på Perstorpsvägen. Arbete med att laga läckan pågår. Berörda fastigheter kommer att vara utan vatten från 08.30 och under tiden lagningsarbetet pågår.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. I de flesta fall är missfärgat vatten ofarligt. Men för säkerhets skull rekommenderar NSVA att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart innan du använder det. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Ungdomsbiljett till alla som går på högstadiet

Ungdomsbiljett till alla som går på högstadiet

Går du på högstadiet på Förslövs skola eller på Strandängsskolan och är folkbokförd i Båstads kommun? Då kommer du få ett busskort laddat med en ungdomsbiljett till Skånetrafiken när höstterminen 2023 börjar! Busskortet kommer hem till dig i brevlådan inför skolstarten.

Ungdomsbiljetten gäller från och med hösten det år då du fyller 13 år och varar ända till vårterminens slut det år då du fyller 16 år.

Ungdomsbiljetten gäller dygnet runt, årets alla dagar. Det innebär att du använder ungdomsbiljetten både för att åka till och från skolan och till att åka buss och tåg i Skåne på eftermiddagar, helger och skollov.

Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande inom hela Skåne och på alla linjer som trafikeras av Skånetrafiken. Det innebär stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, närtrafik som körs av taxi samt färjan mellan Landskrona och Ven.

Hela Skåne finns i ditt busskort!

Har du tidigare haft skolbiljett kommer du inte få något nytt busskort hemskickat utan din ungdomsbiljett kommer laddas in på det kort som du redan har.

 

Ska jag åka gul eller vit buss till skolan?

Ungdomsbiljetten används som en del av Båstads kommuns skolskjutsorganisation. Det innebär att om du går i årskurs 7-9 ska du tänka att det är Skånetrafikens gula buss du ska använda för att åka till och från skolan.

Men om du bor där kollektivtrafik saknas eller om du har mer än fyra kilometer till närmaste busshållplats kan dina vårdnadshavare ansöka om skolskjuts hos kommunen. Efter att ansökan har kommit in till kommunen undersöker vi om du har rätt till skolskjuts enligt Båstads kommuns skolskjutsregler. Därefter kommer handläggare bestämma om du kan använda dig av de gula bussarna eller om du behöver åka med kommunens vita skolbussar för att ta dig till och från skolan.

Skånetrafiken om ungdomsbiljetten 

Vilka regler gäller för skolskjuts i Båstads kommun?  

 

 

Click to listen highlighted text!