Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 september

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1.                                        

Val av justeringspersoner

2.                                        

Godkännande av dagordningen

3.                                        

Månadens person eller organisation

4.                                        

Informationsärenden

A, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén

B, Mandatperiodens demokratiarbete, fullmäktiges presidium

5.                                        

Delgivningar

6.                                        

Beslutsloggen

7.                                        

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 m.fl. fastigheter i Förslöv

8.                                        

Samlad taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel

9.                                        

Ändring av PBL-taxan gällande geodata – prislista

10.                                    

Miljöbokslut 2021 för Båstads kommun

11.                                    

Svar på medborgarförslag – Gratis mensskydd till elever i Båstads kommun

12.                                    

Svar på motion – Uppmärksamma Matilda (Tillie) Andersson

13.                                    

Svar på motion – Generation Pep

14.                                    

Årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport

15.                                    

Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av inrättande av ett plan- och exploateringsutskott

16.                                    

Redovisning av partistöd för 2021

17.                                    

Tillstyrkan som vigselförrättare – Annie Fredriksson

18.                                    

Tillstyrkan som vigselförrättare – Helena Ivarsson

19.                                    

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Värdigt åldrande för äldre med intellektuella funktionshinder

20.                                    

Väckt motion – Öronmärkta pengar för arbetet mot våld i nära relation (C)

21.                                    

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden – Vakant plats (BP)

22.                                    

Väckt medborgarförslag – Plantering av ängsblommor på grönområdet mellan Lyavägen och Mangårdsvägen

23.                                    

Tack för den gångna mandatperioden

Orter får närtrafik när linje 523 läggs ner

Orter får närtrafik när linje 523 läggs ner

Den 11 december 2022 kommer Skånetrafiken att lägga ner busslinje 523 mellan Torekov, Rammsjö och Båstad. En ny linje 502 kommer istället att gå mellan Båstad och Torekov.

Närtrafik kommer delvis att ersätta kollektivtrafiken för de områden som blir utan kollektivtrafik efter nedläggningen. Du som har mer än två kilometer till närmaste station/hållplats har rätt till närtrafik vilket ger dig möjlighet att beställa taxi vid ett antal tillfällen per dag.

Skånetrafiken kommer i slutet av oktober att gå ut med uppdaterade tidtabeller och närtrafikkartor på sin webbplats.

För mer information vänd dig direkt till Skånetrafiken.

Så tycker besökarna om bastad.se

Så tycker besökarna om bastad.se

Under en månad i somras genomförde Båstads kommun en enkätundersökning för att ta reda på hur besökarna på bastad.se upplever vår webbplats. Nu är resultatet klart och du kan ta del av det här.

I undersökningen fick besökarna bland annat svara på i vilken roll de besöker webben, hur nöjda de är med utseendet, innehållet och vad de är intresserade av när de besöker bastad.se. Totalt har 108 personer besvarat enkäten.

Resultat enkätundersökning

Undersökningen visar att de flesta som besöker bastad.se är i åldern 51-80 år och kvinnor. Endast 2,8 % är under 20 år. Oftast besöker användarna webbplatsen varje vecka eller varje månad och merparten bor i kommunen.

Flest besökare är intresserade av aktiviteter och evenemang, men även nyheter, kontaktuppgifter och öppettider liksom blanketter och e-tjänster är av stort intresse. Strax över hälften av alla besökare hittar vad de letar efter på webbplatsen. Några av skälen som uppges till att man inte hittar är upplevelsen av att webbplatsen är rörig, att information saknas och att vissa sidor inte är uppdaterade på länge.

Undersökningen visar också att våra e-tjänster för barnomsorg och bygglov används mest. 82,4 % av de som har svarat på enkäten anser att webbplatsen helt eller delvis innehåller den information som de behöver. Besökare som inte håller med har till största del svarat att gammal information finns kvar, att de önskar fler telefonnummer och tydlig aktuell information. Merparten tycker att informationen är förhållandevis lätt att förstå, medan inte lika många håller med om att informationen är aktuell och uppdaterad. Trots detta litar de flesta på informationen på webben. På frågan hur vi kan göra bastad.se bättre svarar en majoritet att sökfunktionen behöver förbättras, att informationen behöver uppdateras samt att gammal information bör tas bort.

Enkätundersökning – vad tycker du om vår webbplats (pdf, 273 kB).

Ny webbplats 2023

Bastad.se ska vara till största möjliga nytta för dig som besökare. För att möjliggöra detta och skapa en tillgänglig webb har Båstads kommun påbörjat arbetet med att ta fram en helt ny webbplats. Enkätundersökningen har varit en del i detta arbete och kommunen planerar att lansera nya bastad.se under 2023. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som tog sig tid att svara på undersökningen. Dina svar och synpunkter är viktiga i vårt fortsatta arbete.

Nu inleds översynen av kommunens miljö- och energiprogram

Nu inleds översynen av kommunens miljö- och energiprogram

I mars 2022 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en kommission för att göra översynen. Nu påbörjar miljö- och energikommissionen arbetet.

Kommissionens slutsatser kommer att sammanfattas i en offentlig rapport som presenteras för kommunstyrelsen i november/december.

– Jag är positiv till att arbetet med kommunens framtida miljö- och energiarbete nu har påbörjats. Översynen ska belysa kommunens målsättningar och föreslå förbättringar som kan stärka det lokala miljöarbetet, säger kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall.

Kommissionen är sammansatt av Charlotte Rosenlund Sjövall och består av nyckelpersoner från den kommunala förvaltningen, Båstadhem AB, Båstad turism och näringsliv, Bjäre klimatkonsortium samt en fristående forskare. Emma Lund, kvalitets- och hållbarhetssamordnare från Trivector har upphandlats som projektledare för kommissionen.

Träffpunkten öppnar i tillfälliga lokaler

Träffpunkten öppnar i tillfälliga lokaler

Träffpunktens verksamhet har varit stängd sedan lokalerna vid Lyckantorget drabbades kraftigt av skyfallet. På onsdag 31 augusti öppnar Träffpunkten i nya tillfälliga lokaler under tiden som den ordinarie lokalen renoveras.

Träffpunkten är en plats för återhämtning för dig över 18 år med psykiska besvär. Från och med onsdag är du välkommen att besöka oss i de nya lokalerna som finns i källarvåningen på Strandängsskolan (A-huset) vid Nygatan/Klinkerhögsvägen.

Träffpunkten har samma öppettider som tidigare:
Måndagar: 09.00 – 15.00
Onsdagar: 13.00 – 17.00
Fredagar: 09.00 – 15.00

Läs mer om Träffpunkten.

Välkommen!

Underrättelse om samråd – del av Hemmeslöv 5:14 m fl, Tuvelyckan etapp 2, område B och C i Hemmeslöv

Underrättelse om samråd – del av Hemmeslöv 5:14 m fl, Tuvelyckan etapp 2, område B och C i Hemmeslöv

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 26 augusti till 5 oktober 2022.

Syftet med planförslaget är att skapa en så kallad blandstad genom en uppbruten kvartersstad med intima och trevliga gaturum i ett kollektivtrafiknära läge. Planförslaget möjliggör såväl bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering samt parkområden för rekreation och dagvattenhantering. Nya gator och gång- och cykelvägar kommer att anläggas inom planområdet.

Här kan du läsa detaljplanen

Click to listen highlighted text!