Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 maj

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 maj

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
5. Information från miljö- och byggnadsnämndens ordförande Rustan Svensson om dess verksamhet
6. Interpellationsdebatt – Kommunens hantering av konsekvenser av klimatförändringar och sinande resurser
7. Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 – AV Media Skåne
8. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet NNV Skåne – FINSAM för 2022
9. Revidering av kommunikationspolicy
10. Väckt motion – Skolböcker (SD)
11. Fyllnadsval som ersättare i kustvattenkommittén – Vakant plats för (S)

Cirkulationsplats Köpmansgatan/Fridhemsvägen avstängd 4 april

Cirkulationsplats Köpmansgatan/Fridhemsvägen avstängd 4 april

Båstads kommun kommer att genomföra planerat underhåll på cirkulationsplats Köpmansgatan/Fridhemsvägen den 4 april.

Under tiden arbetet pågår kommer Köpmansgatan vara avstängd för trafik. Trafiken kommer att ledas om via Ängelholmsvägen. Informationsskyltar finns på plats.

Arbetet beräknas pågå mellan klockan 07-18.

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023/2024

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023/2024

Inför läsåret 2023/2024 lanserar Båstads kommun en ny e-tjänst för att ansöka om skolskjuts. Det innebär att alla elever i förskoleklass och grundskola som tidigare varit beviljade skolskjuts behöver göra en ny ansökan.

Detta gäller oavsett om eleven tidigare ansökt om skolskjuts eller fått rätt till skolskjuts utan att ansöka.

Ansök om skolskjuts

Ansökan via e-tjänsten är öppen 21 mars – 17 april 2023.
Ansök om skolskjuts här

Om du saknar Bank-ID ska du ansöka via en blankett istället.
Ansökan om skolskjuts (pdf)
Ansökan om skolskjuts/busskort vid växelvis boende (pdf)

På bastad.se kan du läsa mer om skolskjuts 

 

 

 

 

 

 

 

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
5. Informationsärenden
A, Socialnämndens ordförande Jessica Andersson informerar om nämndes verksamhet
B, Kanslichef Olof Nilsson informerar om fullmäktiges enkätsvar, se bilaga
6. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor och budgeten för krisledning (BP)
7. Val av ledamöter (12) till fullmäktige i Bjäre Kraft ekonomisk förening med mandattid från avslutad föreningsstämma våren 2023 till och med föreningsstämman våren 2025
8. Val av namngivningsförrättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31
Inkomna förslag: Linda Smit (S), Birgitte Dahlin (L) och Thomas Andersson (L)
9. Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)
10. Nytt ägardirektiv för NSVA
11. Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB
12. Ombudgetering av medel till kommunstyrelsens förfogande 2023
13. Utbetalning av partistöd 2023
14. Väckt motion – Lastbilsparkering
15. Väckt medborgarförslag – Klippning av kommunens grönytor
16. Väckt medborgarförslag – Närtrafik till och från Torekov

Kommunen flaggar på halv stång

Kommunen flaggar på halv stång

Måndagen den 6 mars flaggar kommunen på halv stång utanför kommunhuset med anledning av att tidigare ordförande i kommunfullmäktige Benkt Ragnarsson begravs idag.

Benkt var folkvald i kommunfullmäktige i 30 år och ordförande mellan 2006 och 2014. Flaggan är på halv stång fram tills att gudstjänsten är avslutad och därefter hissas flaggan i topp.

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 februari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 februari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
5. Information från Bjäre Krafts vd Alexander Jansson – Energikrisen, elförbrukningen och val till Bjäre Krafts fullmäktige
6. Översynen av taxor mm för upplåtelse av allmän plats
7. Svar på motion – Främjande av biologisk mångfald med nya skötselmetoder
8. Svar på motion – Ge oss naturen tillbaka
9. Svar på motion – Främjande av en hållbar nötköttsproduktion
10. Svar på motion – Restaurering av våtmarker
11. Reviderat reglemente för intern kontroll med tillhörande tillämpningsanvisningar
12. Attestreglemente samt tillämpningsanvisningar till attestreglemente
13. Väckt motion – Förenkling av regelverk för solceller (BP)
14. Väckt motion – Äldres sexuella hälsa (C)
15. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning – Mats Sjöbäck (C)
16. Fyllnadsval av plats som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (C)
17. Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Anna Swenzohn (S)
18. Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden – Vakant plats (S)
19. Val av förste vice ordförande i nämnden för överförmyndare i samverkan – Peter Larsson (KD)
20. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor och budgeten för krisledning (BP)
21. Väckt motion – Månadens person (BP)
22. Väckt motion – Skapa en färdplan för en omställning av Båstads kommun till ett hållbart samhälle (C)

Click to listen highlighted text!