Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 13 november

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 13 november

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
A. Beslut från Länsstyrelsen – Efterträdarval efter avgående Nils Perlhagen
B, Protokollsutdrag VN – Redovisning av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) perioden 2023-04-01 till 2023-06-30
5. Interpellationsdebatt – Båstad behöver en egen återvinningsanläggning
6. Interpellationsdebatt – Avfallsanläggning i Grevie
7. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor
8. Utvärdering – Möjliggöra för pensionärer att äta lunch på Bjäre Skola och Akademi Båstad
9. Alternativ för Måltidsklubben att vara på
10. Svar på motion – Förenkling av regelverk för solceller
11. Svar på motion – SFI-kör i samarbete mellan kulturskolan, ungdomsgårdarna och SFI
12. Antagande av cykelstrategi och cykelplan för Båstads kommun 2035
13. Godkännande av bildandet av det utvidgade Samordningsförbundet NNV Skåne
14. Avfallstaxa 2024
15. VA-taxa 2024
16. Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelslagstiftningens område
17. Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
18. Nya avgifter 2024 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
19. Väckt medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan Grevie och Västra Karup

Nytt från kommunfullmäktige – oktober 2023

Nytt från kommunfullmäktige – oktober 2023

På senaste mötet beslutade kommunfullmäktige bland annat om delårsrapporten för 2023, budget 2024 och svar på ett antal motioner. Alla ärenden hittar du i kommunens webbdiarium.

Delårsrapport 2023 för Båstads kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna delårsrapporten för 2023.

Delårsrapporten visar på ett överskott med 40 miljoner kronor till och med den siste augusti 2023. Prognosen för resultatet på hela året är ett överskott med 17 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor bättre än budgeterat. Detta beror främst på att SKR:s prognos för skatteintäkter och generella stadsbidrag ökar jämfört med vad budgeten för året är baserad på, vilket är en följd av en starkare arbetsmarknad än förväntat trots hög inflation och kraftigt höjda räntor. Till följd av den vikande byggkonjunkturen förväntar sig kommunen inte något överskott från exploateringsverksamheten i år.

Kommunens verksamheter har fortsatta ekonomiska utmaningar och nämndernas samt kommunstyrelsens resultat pekar på ett underskott med drygt 7 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror främst på ökade elpriser och hög inflation. Budgetföljsamheten förväntas dock vara bättre än föregående år.

Tjänsteskrivelse – delårsrapport
Delårsrapport

 

Budget 2024 och plan för 2025-2026 för Båstads kommun

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna budget för 2024.

2024 kommer bli ett tufft år för alla kommuner och regioner. Ökad inflation, höga stigande räntor och den temporärt kraftigt ökade pensionskostnaden slår hårt mot kommunens ekonomi. Långsiktigt eftersträvar kommunen ett överskottsmål på minst tre procent. Budgetåret 2024 kommer kommunen inte nå upp till det långsiktiga treprocentsmålet. Beräknat resultat för 2024 är ett överskott med 1,4 miljoner kronor.

Ökade priser påverkar nämndernas budget dessutom står kommunerna inför demografiska utmaningar. Andelen äldre ökar snabbare än andelen i arbetsför ålder därav behövs ett fortsatt arbete med att effektivisera verksam­heterna för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning.

Båstads kommun har under planperioden ett investeringsbehov som till stor del beror på  de demografiska förändringarna. Den största investeringen under planperioden är ett nytt äldreboende.

Tjänsteskrivelse – budget

Budget 2024

 

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Under punkt 6. Budget 2024 med plan 2025-2026 för Båstads kommun har allmänheten rätt att ställa frågor som berör budgeten.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
A, Granskning av socialnämndens styrning och uppföljning av öppenvårdsinsatser
B, Beslut från utbildningsnämnden – Båstads kommuns skolskjutsreglemente
C, Beslut från Bjuvs kommunfullmäktige – Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Förslag på reviderad förbundsordning, reglementen och medlemsdirektiv
D, Beslut från Klippans kommunfullmäktige – Hemställan från Samordningsförbundet Höganäs och Samordningsförbundet NNV Skåne
5. Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för Båstads kommun
6. Budget 2024 med plan 2025-2026 för Båstads kommun
7. Svar på motion – Kommunala kolonilotter
8. Svar på motion – Invasiva främmande arter
9. Svar på motion – Ekosystemtjänster
10. Svar på motion – Biologisk mångfald
11. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Nils Perlhagen (M)
12. Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Iréne Wikström (M)
13. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Båstad behöver en egen återvinningsanläggning
14. Väckt interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande – Avfallsanläggning i Grevie
15. Väckt motion – Förbättra möjligheterna för tågpendling
16. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Iréne Wikström (M)
17. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Nils Perlhagen (M)

Vill du hjälpa till vid en kris? Kom med i FRG

Vill du hjälpa till vid en kris? Kom med i FRG

Vill du bidra till kommunens beredskap och säkerhet? Nu startar vi Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Båstad. Vill du vara med? Kom på vår informationsträff.

Det finns tillfällen när samhällets resurser behöver förstärkning – det kan vara vid vattenbrist, längre elavbrott, översvämning med mera. Då kan deltagarna i Frivilliga Resursgruppen hjälpa till. Uppgifterna varierar och kan se olika ut vid olika tillfällen.

Vem kan vara med i FRG?

Du som är folkbokförd i Sverige, har fyllt 16 år och har god hälsa. Det behövs personer med alla olika sorters yrkeskunskap, utbildningar och erfarenheter.

FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För att vara med i FRG behöver du gå en grundutbildning. Första utbildningen kommer att hållas den 2 november 2023.

Är du intresserad?

Välkommen på informationsträff tisdagen den 24 oktober klockan 18.30-20.00 i Sessionssalen i kommunhuset i Båstad, Vångavägen 2.

Representanter från FRG och kommunen möter dig och berättar om sina verksamheter.

Vill du veta mer innan mötet? Besök Frivilliga Resursgruppen på deras webbplats eller mejla frg.bastad@civil2.se

FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Foto: Johan Paulin

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 september

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 september

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
A, Beslut från nämnden för överförmyndare i samverkan – Delårsrapport
B, Regionfullmäktiges sammanträdesdatum 2024
C, Protokollsutdrag VN – Redovisning av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) perioden 2023-01-01 till 2023-03-31
5. Tillförordnad kommundirektör Per Borg presenterar sig
6. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Trafikrisker i Båstads kommun
7. Styrmodell för Båstads kommun
8. Kommunfullmäktiges mål
9. Utökad borgen för Ängelholms flygplats AB
10. Färdtjänst över regiongränsen
11. Lokalisering av nytt särskilt boende för äldre i Båstads kommun
12. Antagande av arkitekturpolicy
13. Taxa för marknadskontroll
14. Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg
15. Svar på motion – Öronmärkta pengar för arbetet mot våld i nära relation
16. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och samtliga nämnder 2024
17. Redovisning av partistöd för 2022
18. Väckt medborgarförslag – Busstrafiken i västra delen av Båstads kommun
19. Väckt medborgarförslag – Grönområden för pollinatörer i kommunen

Underrättelse om granskning av detaljplan

Underrättelse om granskning av detaljplan

Nu är detaljplanen för del Hemmeslöv 5:9 med flera, Entré Båstad, etapp 2 i Båstad utställd för granskning.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ta fram ny verksamhetsmark och mark för teknisk anläggning i form av fjärrvärmeverk i anslutning till handels- och verksamhetsområdet Entré Båstad. Syftet är också att göra det möjligt att utveckla befintlig etablerad verksamhet inom Entré Båstad etapp 1 samt att säkerställa och möjliggöra dagvattenhantering samt gång- och cykelstråk inom allmän plats.

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 11 september till och med 9 oktober 2023 på följande platser:

  • Kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad.
  • Biblioteket i Båstad, Lyckan 7.

Samtliga handlingar finns här

Lämna synpunkter

Under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt. Skicka dina synpunkter senast 9 oktober 2023 till:

Samhällsbyggnad
Båstads kommun
269 80 Båstad

eller via e-post till samhallsbyggnad@bastad.se

Click to listen highlighted text!