Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 januari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 januari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Delgivningar
4. Beslutslogg
5. Ändring av plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD
6. Ändrad timtaxa för räddningstjänsten i Båstads kommun
7. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Båstads kommun enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
8. Översyn av kommunala råd
9. Val av ombud (2) och ersättare (2) till Skånes Kommuners förbundsmöte för perioden 2023-01-25 till 2026-12-31
10. Val av revisor (1) till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
11. Val av revisor (1) till Förslövs Bygdegårdsförening för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
12. Val av revisor (1) till Västra Karups bygdegårdsförening för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
13. Val av revisor (1) till stiftelsen Båstadsfontänen för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
14. Val av revisor (1) till Båstads montessoriförening för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
15. Val av revisor (1) och ersättare (1) till Hemmeslöv Fastighets AB för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
16. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till valberedningen för Bjäre Krafts ekonomiska förening för perioden 2023-01-25 – 2026-12-31
17. Val av lekmannarevisor (1) och ersättare av lekmannarevisor (1) till styrelsen för Båstadhem AB från bolagsstämman våren 2023 till bolagsstämman våren 2027
18. Val av lekmannarevisor (1) och ersättare av lekmannarevisor (1) till styrelsen för Båstad Kommunhus AB från bolagsstämman våren 2023 till bolagsstämman våren 2027
19. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning – Uno Johansson (C)
20. Fyllnadsval av plats som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (C)
21. Väckt motion – Uppföljning och revidering av Naturvårdsprogrammet för Båstad kommun från 2000 (C)
22. Väckt motion – Förbättrad trafiksituation genom Grevie tätort (C)
23. Väckt motion – Kommunala kolonilotter (BP)

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 14 december

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 14 december

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 17:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Delgivningar
4. Beslutslogg
5. Avfallstaxa 2023
6. Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
7. Köp av fastigheten Himmelstorp 1:17
8. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till nämnden för överförmyndare i samverkan
9. Val av ledamöter (2) till styrelsen i Familjen Helsingborg
10. Val av ledamot (1) till Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB
11. Val av ombud (1) till Ägarombud vid bolagsstämmor i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB
12. Val av ersättare (1) till Sydvattens styrelse
13. Val av ombud (1) och ersättare till ombud (1) till Sydvattens årsstämman med fullmakt att teckna aktier
14. Val av ledamot (1) och ersättare (1) i kustvattenkommittén
15. Val av ombud (1) och ersättare till ombud (1) för kustvattenkommittén
16. Val av ombud (1) och ersättare (1) till Kommunassurans bolagsstämma
17. Val av ombud (1) och ersättare (1) till Kommuninvests föreningsstämma
18. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till finansiellt samordningsförbund NNV Skåne FINSAM
19. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till Medelpunkten, direktionen
20. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till styrelsen för AV Media Skåne
21. Val av revisor (1) och ersättare till revisor (1) till revisor för AV Media Skåne
22. Val av revisor (1) till stiftelsen Båstadsfontänen
23. Val av revisor (1) till Båstads montessoriförening
24. Val av ledamöter (2) till representanter för färdtjänst
25. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK:s styrelse
26. Val av revisor (1) till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
27. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till styrelse för till Förslövs bygdegårdsförening
28. Val av revisor (1) till Förslövs Bygdegårdsförening
29. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till Västra Karups bygdegårdsförening
30. Val av revisor (1) till Västra Karups bygdegårdsförening
31. Val av ledamöter (4) till gode män lantmäteriförrättningar
32. Val av ledamöter (2) till Rådslag för Kattegatts kustvattenråd
33. Val av ombud (1) och ersättare (1) till Skånes luftvårdsförbund
34. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till Kommunförbundets styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne
35. Val av ordförande (1) och ersättare (1) till styrelsen för Båstad Hemmeslöv Fastighets AB
36. Val av revisor (1) och ersättare (1) till Hemmeslöv Fastighets AB
37. Val av ombud (1) och ersättare (1) till föreningsstämma Energikontor Sydost
38. Val av ledamöter (7) till styrelsen för Båstadhem AB
39. Val av och ersättare (7) till styrelsen för Båstadhem AB
40. Val av ordförande till styrelsen för Båstadhem AB
41. Val av vice ordförande till styrelsen för Båstadhem AB
42. Val av lekmannarevisorer (2) till styrelsen för Båstadhem AB
43. Val av ledamöter (3) till styrelsen för Båstad Kommunhus AB
44. Val av ersättare (3) till styrelsen för Båstad Kommunhus AB
45. Val av ordförande för styrelsen Båstad Kommunhus AB
46. Val av vice ordförande för styrelsen Båstad Kommunhus AB
47. Val av lekmannarevisor (1) och ersättare av lekmannarevisor (1) till styrelsen för Båstad Kommunhus AB
48. Val av ledamot (1) och ersättare (1) i styrelsen för NSR
49. Val av ombud (1) och ersättare (1) vid bolagsstämma i NSR
50. Val av ledamot (1) och ersättare (1) i styrelsen för NSVA
51. Val av ombud (1) och ersättare (1) vid bolagsstämma i NSVA
52. Inkallelseordning för ersättare under mandatperioden 2023-2026
53. Väckt motion – Laddstation utmed E6
54. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Mats Sjöbäck (C)
55. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Carl Lilliehöök (M)
56. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Jonatan Kruuse (M)
57. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Eva Karin Gräbner (SD)
58. Väckt medborgarförslag – Gång- och cykelväg i anslutning till Bjäre skola

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 november

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 november

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 17:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Beslutslogg
4. Antagande av detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, Petersberg i Hemmeslöv
5. Revidering av miljö- och hälsoskyddstaxan avseende lantbrukstillsynen
6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
7. Budget 2023 och plan 2024-2025
8. Båstads kommuns ställningstagande gällande medlemskap i kommunalförbundet AV Media Skåne
9. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet NNV Skåne – FINSAM för 2021
10. Kommunal flaggpolicy
11. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och samtliga nämnder 2023
12. Väckt medborgarförslag – Måltider i gemenskap för äldre
13. Väckt medborgarförslag – Kickbike-ramp i Förslöv
14. Väckt medborgarförslag – Efterleva skötselföreskrifter beträffande renhållning i Stora Hults naturreservat
15. Val av ledamöter (7) till Kommunrevisionen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
16. Val av ordförande till Kommunrevisionen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
17. Val av vice ordförande till Kommunrevisionen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
18. Val av ledamöter (13) till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
19. Val av ersättare (13) till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
20. Val av ordförande till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
21. Val av 1:e vice ordförande till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
22. Val av 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
23. Val av ledamöter (9) till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
24. Val av ersättare (9) till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
25. Val av ordförande till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
26. Val av 1:e vice ordförande till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
27. Val av 2:e vice ordförande till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
28. Val av ledamöter (9) till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
29. Val av ersättare (9) till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
30. Val av ordförande till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
31. Val av 1:e vice ordförande till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
32. Val av 2:e vice ordförande till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
33. Val av ledamöter (7) till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
34. Val av ersättare (7) till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
35. Val av ordförande till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
36. Val av 1:e vice ordförande till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
37. Val av 2:e vice ordförande till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
38. Val av ledamöter (5) till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
39. Val av ersättare (5) till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
40. Val av ordförande till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
41. Val av 1:e vice ordförande till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
42. Val av 2:e vice ordförande till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
43. Val av ledamöter (5) till valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
44. Val av ersättare (5) till valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
45. Val av ordförande till valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
46. Val av vice ordförande till valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
47. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till nämnden för överförmyndare i samverkan för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
48. Val av ledamöter (2) till styrelsen i Familjen Helsingborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
49. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till valberedningen för Bjäre Krafts ekonomiska förening för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
50. Val av ledamot (1) till Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
51. Val av ombud (1) till Ägarombud vid bolagsstämmor i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
52. Inkallelseordning för ersättare under mandatperioden 2023-2026
53. Val av ny ordförande för Båstad Hemmeslöv Fastighets AB:s styrelse

 

Seniorer välkomnas till balansträning i grupp

Seniorer välkomnas till balansträning i grupp

Är du 65+ och har problem med balansen? Upplever du det befintliga utbudet av gruppträning för svårt? Då är du varmt välkommen till kommunens kostnadsfria balansträning i grupp. Träningen kombineras med hemövningar för bästa resultat.

Du som vill vara med behöver vara så pass frisk att du kan förflytta dig själv, med eller utan gånghjälpmedel. Du kommer också få göra ett enklare balansmätningstest. Den metod vi kommer att använda är OTAGO-träning som är speciellt framtagen för dig som senior för att förbättra din balans och benstyrka i syfte att minska risk för framtida fall.

Anmäl dig denna vecka till kommunens fysioterapeut på telefon 0431-776 78. Beräknad kursstart för alla grupper är november vecka 45.

Tid och plats för balansträning:

Båstad: Onsdagar 10.30-11.30 i Båstad GIF’s klubbstuga

Östra Karup: Tisdagar 13.30-14.30 på Åsliden

Förslöv: Tisdagar 10.30-11.30 På Haga Park (sutterängplanet)

Vid stort behov/efterfrågan kan det bli aktuellt med fler grupper och då kan tiden komma att justeras något. Beräknad start i november vecka 45.

Båstads kommun står bra rustad inför framtiden

Båstads kommun står bra rustad inför framtiden

Båstads kommun hamnar i topp i kategorin ”Landsbygdskommuner med besöksnäring” och på plats 69 i hela Sverige. Det framgår av rapporten Regionernas kamp, som har tagits fram av det internationella analys- och teknikkonsultföretaget WSP.

–  Det är glädjande att vi tar en förstaplats som Sveriges mest robusta landsortskommun med besöksnäring. Rapporten visar på att vi har haft en positiv befolkningsutveckling vilket hänger tätt samman med att vi har haft en bra bostadsplanering och med det utvecklas väl, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsen ordförande.

I rapporten utvärderas Sveriges kommuner utifrån en mängd parametrar, till exempel ålder på befolkningen, skolelevernas meritvärde, inflyttning och näringslivets framtidsinriktning. Statistiken som presenteras är hämtat från officiella källor (Statistiska Centralbyrån med flera) och utgår från Sveriges kommuner och regioners kommungruppsindelning.

Syftet med Regionernas kamp är att mäta robustheten i Sveriges kommuner och belysa faktorer som kan förbättras för att kommunerna fortsatt ska kunna utvecklas. Robusthetsindexet är ett mått på sårbarhet och motståndskraft i Sveriges kommuner som kan visa var vi är på väg och hur utvecklingen ser ut. Långsiktig positiv utveckling säkerställs genom hög robusthet.

Båstads kommuns robusthetsindex är 99 för 2022. Motsvarande siffra 2021 var 82. Högsta värdet är 140.

Ladda ner rapporten – Regionernas kamp 2022 (PDF)

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Delgivningar
4. Delårsrapport 2022-08-31 för Båstads kommun
5. Val av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning från 2022-10-19 till 2026-10-14
6. Val av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning från 2022-10-19 till 2026-10-14
7. Val av vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning från 2022-10-19 till 2026-10-14
8. Val av kommunfullmäktiges ordförande från 2022-10-19 till 2026-10-14
9. Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande från 2022-10-19 till 2026-10-14
10. Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande från 2022-10-19 till 2026-10-14
11. Förslag till nya avgifter 2023 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
12. VA-taxa för Båstads kommun 2023
13. Egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
14. Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av inrättande av ett kultur- och fritidsutskott
15. Väckt motion – Solcellsanläggning (BP)
16. Väckt motion – Samarbete mellan kulturskolan, ungdomsgårdarna och SFI (BP)

Click to listen highlighted text!