Click to listen highlighted text!

Övning Flinta ökar Båstads kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Övning Flinta ökar Båstads kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.
– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.
– För Båstads kommun har övningen bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger säkerhetschef Christofer Thorén.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.
– Båstads kommun ska upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl i fred som under kris och krig och därför är förberedelser viktiga, säger Christofer Thorén.

Landshövding Anneli Hulthén diskuterar samverkan med Lars Persson och Daniel Stepanovic under övning Flinta.

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Onsdagen den 28 augusti var det premiär för ett nytt inslag i Båstads kommunfullmäktiges arbete. Ledamöterna åkte på bussutflykt för att lära känna kommunen bättre och få större inblick i vad som är på gång. Premiärturen hade fokus på Grevie och Förslöv.

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) intog rollen som reseledare. Tillsammans med samhällsbyggnadschef Roger Larsson och chefen för Teknik och service Jan Bernhardsson guidade han ledamöterna under bussturen som utgick från kommunhuset i Båstad.
– Tanken är att vi ska träffa företrädare för civilsamhället i Grevie och Förslöv och initiativet har tagits mycket väl emot av företrädarna för de föreningar vi har kontaktat, sa Thomas Andersson.

Guidningen innehöll såväl historiska tillbakablickar som beskrivningar av nuläget och framtiden för många av de platser som passerades och besöktes.

Första stoppet var vid Grevie idrottsplats. Där möttes de förtroendevalda av representanter för Grevie GIK och Grevie bygdegård som informerade om sina verksamheter och visade lokalerna. Besökarna fick bland annat en inblick i Grevieparkens verksamhet och blev visade den nya multisportarenan som snart ska invigas.  

Andra stoppet var vid det blivande äldreboendet Haga Park. Projektledaren Anders Hjert fanns på plats och informerade om läget i projektet och Jan Bernhardsson informerade om den kommande lekplatsen och övrig utveckling av området.

Dessförinnan hade bussturen bland annat passerat stationen och det intilliggande verksamhetsområdet i Förslöv, liksom platsen där den nya skolan i Förslöv byggs. Skolan ska vara klar i augusti 2021.

Sista besöket var i Förslövs bygdegård. Besökarna serverades kvällsmat från restaurang Ellis och fick information om de olika verksamheterna i huset. Dessutom informerade Förslöv IF, Capio vårdcentral och Förslövholms vägförening om det arbete de bedriver och hur de ser på framtiden.

Som en sista överraskning innan hemfärd bjöds de besökande gästerna på glass från företaget Bjäreglass.

Många av de förtroendevalda uttryckte att det var en lyckad satsning och att det var oerhört givande att komma ut och träffa företrädare för föreningar och företag på deras hemmaplan, och att få en inblick i allt det viktiga arbete de bedriver.   

   

Demokratiutveckling i Båstads kommun

Demokratiutveckling i Båstads kommun

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en rad åtgärder som ska stärka demokratin i Båstad.
 Medborgarnas inflytande och delaktighet i vår kommuns utveckling är en viktig fråga för oss alla, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Med dessa förslag tar vi ett litet steg för att öka tilliten och delaktigheten med och mellan medborgarna och oss politiker, säger kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 i uppdrag att bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. Presidiet har utarbetat ett första program med aktiviteter som ska stärka den lokala demokratins utveckling i Båstads kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna nyinflyttade och öka samverkan med den idéburna sektorn.
– Vi tror att genom möten minskar vi avståndet mellan politiken och medborgarna och därför föreslås att det inrättas kulturråd, fritids- och idrottsråd, byarådslag och dialogmöten. Men det är viktigt att medborgarna känner sig genuint välkomna att medverka till att tillsammans med politiken bygga upp morgondagens samhälle. De förslag som presenteras är ett litet steg i att öka tilliten och delaktigheten i vår kommun. Det är vår avsikt att komma med fler förslag framöver, säger Thomas Andersson.

Programmet som beslutades om vid kommunfullmäktiges möte den 19 juni innehåller följande punkter:

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser.

2.Uppdragsbeskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd.

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019.

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast den 18 december 2019.

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av dialogmöten.

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget.

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för att genomföra evenemangen.

 

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Thomas Andersson, Jessica Andersson (S) som är 1:e vice ordförande och Helena Stridh (BP) som är 2:e vice ordförande.

 

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Månadens person utsågs av kommunfullmäktige

Månadens person utsågs av kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni utsågs för första gången Månadens person som är en nyinrättad utmärkelse för att uppmärksamma personer och organisationer som på olika sätt bidrar positivt till kommunen. Först ut att få priset var Jan Ekelund.

Motiveringen till att utse Jan Ekelund lyder:

”Med ett genuint intresse för teater har Jan inspirerat barn, skolungdom och vuxna att ta del av teaterutbud både lokalt och regionalt. Jan var med och startade Båstad Riksteaterförening för 41 år sedan där han allt sedan dess varit föreningens primus motor och ordförande. Han har varit en stark kraft i att sprida och utveckla scenkonst i såväl Båstads kommun som i Skåne.”

Alla som är folkbokförda i Båstads kommun kan nominera personer till priset.

Kungligt besök i Båstad

Kungligt besök i Båstad

Måndagen den 17 juni besökte kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prins Oscar och Skånes landshövding Annelie Hultén Norrvikens trädgårdar i Båstads kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) representerade kommunen. Johan Olsson Swanstein höll ett tal och hälsade gästerna välkomna.
– Det är roligt att få ta emot besök och visa upp vilken fantastisk plats Båstads kommun är. Norrviken i sig är ju en viktig mötesplats både som andningshål för oss som bor här och som besöksmål, säger Johan Olsson Swanstein.
– Kronprinsessparet och prins Oscar valde att lägga sin dag på Norrvikens trädgårdar måndagen den 17 juni. En varm sommardag där Norrviken med ägare och personal fick visa Båstads kulturarv från sin bästa sida. Ett besök som varit på gång länge och som vi på Norrviken är oerhört glada över, säger Norrvikens VD Camilla Berthilsson.

Besöket beskrivs som mycket trevligt och lyckat.
– En informell lunch i all enkelhet med många intressanta samtalsämnen och en efterföljande promenad genom trädgården för alla som ville vara med. Självklart lade även all Norrvikenpersonal redskapen åt sidan och slöt upp för en fin promenad förbi vattenträdgården, bigården, Victoriahuset med köksträdgård, Hasses glada Trädgård, Molins, Renässansträdgården, Rhodondendrondalen, Japanska trädgården och avslutades utanför Villa Abelin, säger Camilla Berthilsson.

Fotograf: Ateljé Lena Photography för Norrvikens trädgårdar

400 000 kronor från Kulturrådet ger satsning på sci-fi/fantasy för unga på biblioteket

400 000 kronor från Kulturrådet ger satsning på sci-fi/fantasy för unga på biblioteket

Det är inom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek som Båstads kommuns biblioteksverksamhet tilldelats 400 000 kronor. Biblioteket har sökt medel för att möjliggöra en satsning på science fiction och fantasy i höst.

– Det är angeläget att biblioteket satsar extra för att nå och locka ungdomar och unga vuxna att läsa. I dagens samhälle är det många aktiviteter som konkurrerar om ungdomarnas tid på fritiden. Läsning och böcker tenderar att bortprioriteras, vilket vi vill ändra på genom en målinriktad och långsiktig satsning på dessa åldersgrupper, säger bibliotekschef Catharina Elofsson.

Med bidraget möjliggörs en satsning till hösten med tema science fiction och fantasy. Avdelningen för science fiction och fantasy kommer att fräschas upp, det kommer att köpas in mycket ny litteratur och det planeras lästräffar på temat för ungdomar och unga vuxna. Evenemang för alla åldrar planeras in med bland annat författarbesök, aktiviteter för barn under höstlovet och Vi läser film.
– Kulturrådets medel ger oss en fantastisk möjlighet att få göra en unik satsning på unga. Inriktningen på sci-fi/fantasy är medvetet vald för att locka unga, men också för att locka alla att ta del av en värld bortom vår egen som kan ge perspektiv på den tid vi lever i. Jag ser mycket fram emot höstens satsning, säger Catharina Elofsson.

 

Click to listen highlighted text!