Click to listen highlighted text!

Charlotte Rosenlund Sjövall ny kommundirektör i Båstads kommun

Charlotte Rosenlund Sjövall ny kommundirektör i Båstads kommun

Nu är det klart att nästa kommundirektör i Båstads kommun blir Charlotte Rosenlund Sjövall som tillträder tjänsten den 1 september.
– Vi hälsar Charlotte Rosenlund Sjövall hjärtligt välkommen till Båstad och jag ser fram emot ett gott samarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein.

Charlotte Rosenlund Sjövall arbetar idag som biträdande kommundirektör i Trelleborgs kommun och hon har en lång kommunal erfarenhet. Hon har bland annat arbetat som stabschef, strategisk chef och kommunikationschef. Hon har en utbildningsbakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap från Lunds universitet.

– Min drivkraft är ett genuint intresse för samhällsbyggande och att få ut så mycket verksamhet som möjligt av varje skattekrona, säger hon.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att erbjuda tjänsten till Charlotte Rosenlund Sjövall den 10 juni. Rekryteringen har genomförts av ett externt företag i samverkan med kommunens HR-avdelning, tjänstepersoner, förtroendevalda och fackliga företrädare.
– Vi ser att Charlotte med sin bakgrund kommer att bidra positivt och ta sig an de utmaningar Båstads kommun står inför, säger Johan Olsson Swanstein.

– Det viktiga för mig i starten är att lära känna organisationen och medborgarna, att lyssna och lära, helt enkelt.  Min ambition är också att omgående sätta igång arbetet med att få en budget i balans 2021, säger Charlotte Rosenlund Sjövall.

Charlotte Rosenlund Sjövall bor med sin familj i Malmö.
– Båstad är en av Skånes pärlor och jag ser fram emot att spendera arbetsveckorna på Bjärehalvön. Jag sökte mig till Båstad eftersom det är en kommun med en stor potential och det finns höga ambitioner hos uppdragsgivaren, säger hon.

Nuvarande kommundirektör Erik Lidberg har ett tidsbegränsat uppdrag som tar slut vid årsskiftet. Han kommer att finnas kvar inom organisationen tills dess men i en annan roll under hösten.

 

Charlotte Rosenlund Sjövall tillträder som kommundirektör i Båstads kommun den 1 september.

Konstaterad smitta av covid-19 inom hemvården

Konstaterad smitta av covid-19 inom hemvården

Under måndagen den 18 maj har det konstaterats att Båstads kommun har fått sitt första fall av covid-19 inom hemvården.
– Tyvärr kan vi konstatera att även vi i Båstads kommun nu har ett bekräftat fall av smitta i en av våra verksamheter, säger vård- och omsorgschef Christin Johansson.

Den smittade personen provtogs under söndagen efter att personen uppvisat symptom.
– Med hänsyn till patientsekretessen kommer vi inte att gå ut med några detaljer om personen. Det vi kan säga är att personen mår under omständigheterna bra och vårdas i hemmet, säger Christin Johansson.

Den drabbade och den personens anhöriga, liksom den berörda personalen, har fått all information de behöver.

Båstads kommun arbetar aktivt för att undvika att få in smitta i verksamheterna inom vård och omsorg och för att trygga arbetsmiljön för de anställda.
– Vi vet inte hur personen har smittats. Tyvärr är smittan spridd runt omkring i samhället och jag vill uppmana alla att vara försiktiga och fortsätta att följa de rekommendationer som finns, säger Christin Johansson.

Det som händer nu är att den drabbade personen kommer fortsätta att vårdas i hemmet av personal som inte träffar andra vård- och omsorgstagare. I enlighet med kommunens rutiner kommer inte personal som träffat patienter med bekräftad smitta att träffa vård- och omsorgstagare som inte har covid-19. 

 

Vård och omsorg rustar för corona

Vård och omsorg rustar för corona

Alla verksamheter inom Båstads kommun påverkas av coronapandemin men ingenstans är det lika påtagligt som inom Vård och omsorg. Arbetet med att trygga vårdtagares  omsorg och patientsäkerhet  går hand i hand med att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö.

I Båstads kommun infördes besöksförbud på äldreboenden tidigt, innan det beslutades om på nationell nivå. Utöver det har en rad olika åtgärder vidtagits som förhoppningsvis ska förhindra eller åtminstone fördröja att någon blir smittad i någon av kommunens verksamheter.

Medarbetarna inom Vård och omsorg följer Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg samt rekommendationer och rutiner från myndigheter såsom Folkhälsomyndighetens och Smittskydd i Region Skåne. Personal  som har minsta lilla symtom på sjukdom får inte lov att arbeta.

Arbetskläder, skyddskläder och personlig skyddsutrustning används när så rekommenderas enligt gällande rutin. Gäller det ett hembesök hos en vård- och omsorgstagare som inte uppvisar några symtom på luftvägsinfektion och/eller feber används inte personlig skyddsutrustning (exempelvis skyddsglasögon/visir och munskydd). Skyddskläder och personlig skyddsutrustning kan bli aktuellt att använda ändå, exempelvis när personalen ska utföra särskilda vårdmoment där det kan finnas risk för kontakt med kroppsvätskor.
– Som rapporteras i media råder en nationell brist på skyddsutrustning och därför är viktigt att endast använda detta material när det behövs. Båstads kommun följer läget kontinuerligt och tummar inte på säkerheten. Vi gör allt vad vi kan för att hålla coronaviruset långt borta från de som får insatser av kommunens vård- och omsorgspersonal. Om det framöver kommer nya rekommendationer om att använda munskydd i förebyggande syfte så kommer vi naturligtvis göra det. Det är inte aktuellt i nuläget dock, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Sandra Sturk.

Kommunen har ett lager av skyddsutrustning för att kunna hantera de mest akuta behoven, men arbetar också ständigt med att säkra upp tillgången genom bland annat inköp och egen tillverkning.

Alla som arbetar inom kommunens vård och omsorg, såväl chefer som hemvårdspersonal , har genomfört obligatorisk utbildning gällande covid-19, basala hygienrutiner samt hantering av personlig skyddsutrustning. Kommunen har även upprättat och utbildat ett särskilt tvärprofessionellt vårdteam som kommer vårda de som eventuellt insjuknar i covid-19.

Parallellt med arbetet som ska förhindra att smitta tar sig in på våra boenden pågår planering för hur kommunen ska agera om det ändå sker. För trots alla ansträngningar finns det inga garantier för att vi ska kunna undvika smitta bland de som får vård och omsorg via kommunen.
– Det gäller att försöka ligga steget före. Vi hoppas på och arbetar för det bästa scenariot men planerar för det värsta, säger Sandra Sturk.

Om Båstads kommun får bekräftade fall av covid-19 bland vård- och omsorgstagarna kommer de att hållas isolerade i sitt boende alternativt vårdas på en separat särskild korttidsenhet som inte ligger i anslutning till några av kommunens andra boenden. Där kommer patienterna att tas om hand av personal som är specialiserade på att vårda de med covid-19.
– Utöver att det garanterar vårdtagarna bästa tänkbara vård medför det också att risken för smittspridning reduceras eftersom det är samma team som gör vårdinsatserna och att det också bidrar till ett mer effektivt användande av skyddsutrustningen, säger Sandra Sturk.

Läs mer om hur Båstads kommun arbetar under coronapandemin.

 

Båstads kommun inleder rekryteringen av ny kommundirektör

Båstads kommun inleder rekryteringen av ny kommundirektör

Nu går det att söka tjänsten som nästa kommundirektör i Båstads kommun. Nuvarande kommundirektör Erik Lidbergs förordnande går ut vid årskiftet och därför inleds nu som planerat processen att hitta hans efterträdare.
– Hela kommunsverige står inför stora utmaningar de kommande åren och det är därför centralt att den person vi nu söker är utvecklingsinriktad, innovativ och har förmågan att ta tillvara på de förutsättningar som finns i Båstad, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Båstads kommun väljer att anlita ett externt rekryteringsföretag som tillsammans med kommunens HR-avdelningen håller i processen.
– Anledningen till att vi valt att anlita en extern part i processen är för att säkerställa att rekryteringen präglas av saklighet, objektivitet och rättvisa. Därmed vill vi öka möjligheterna till likabehandling i rekryteringen, säger HR-chef Philipp Seuffer.

När det väl är dags för slutintervjuer kommer det att ske i samverkan i olika intervjugrupper. Arbetsgivargruppen utgörs bland annat av Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande, och Philipp Seuffer, HR-chef. Representanter för arbetstagarorganisationerna ingår i en facklig intervjugrupp samt en politikergrupp som utgörs av företrädare från bland annat kommunstyrelsens presidium.

Rekryteringen förväntas pågå fram till sommaren och beslut om tillsättning beräknas fattas i kommunstyrelsen i juni. Den nya kommundirektören beräknas tillträda någon gång under årets sista kvartal.

Läs mer i platsannonsen.

 

Kommunen beslutar om omedelbara insatser till det lokala näringslivet

Kommunen beslutar om omedelbara insatser till det lokala näringslivet

Krisledningsnämnden följer utvecklingen och har kontakt och dialog med det lokala näringslivet, olika aktörer och organisationer. För att underlätta för våra lokala företagare inför kommunen omedelbart en rad åtgärder som presenteras här. Samtidigt diskuteras vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att stötta och underlätta för det lokala näringslivet.

– Det är av yttersta vikt att de livskraftiga företag som finns i kommunen ska kunna fortleva. Nu mer än någonsin krävs det att vi alla jobbar tillsammans. För att kunna underlätta för våra företag i dessa tider har vi tagit fram en rad åtgärder, som kan komma att utvecklas och ändras om det krävs. I övrigt kräver rådande läge att alla i kommunen, medborgare och företagare, nu gör det man kan för att stötta, hjälpa och ta hand om varandra. Vi behöver alla våra lokala företag, så alla vi som kan behöver stötta dem och samtidigt passa på och njuta av vårsolen, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.

Krisledningsnämnden har fattat beslut för att underlätta för de lokala företagen med anledning av coronapandemin. Dessa åtgärder är:

  • Ge företag möjlighet till uppskov med att betala sina fakturor som de fått från kommunen.
  • Kommunen sätter betalningsvillkoret på nya fakturor till 90 dagar för privata företag med möjlighet till förlängning med ytterligare 90 dagar.
  • Kommunens miljö-och livsmedelsinspektörer har en viktig funktion under rådande förhållanden genom rådgivning och kontroll av livsmedelshygien, hälsoskydd och smittskydd. Tillsynen kommer att planeras och genomföras med stor försiktighet och med särskild hänsyn till drabbade verksamheter.
  • Båstadshem ser över sin betalningstid och möjlighet att lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror.
  • Kommunen ska korta ner betalningstiden på sina fakturor från leverantörer.
  • Kommunen ska ha ett generöst förhållningsätt vid inställda konferenser och föredrag. Exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas.
  • Tillåtet att öppna uteserveringar redan nu. Förutom att solen förväntas skina kommande vecka är det dessutom bra ur smittspridningssynpunkt att sitta ute. Redan från den 20 mars är det möjligt att öppna uteserveringar. Det innebär en tidigareläggning. Den normala öppettiden är 1 april.
  • Alla beslut gäller under två månader, det vill säga till och med den 20 maj.

 

Click to listen highlighted text!