Click to listen highlighted text!

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål, Vård och omsorg

Har du synpunkter och klagomål på vår verksamhet? Berätta det för oss! Vi tycker det är värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer eller förslag. Det ger oss en chans att bli bättre.

Om du har synpunkter eller klagomål inom vård och omsorg

Om du har klagomål eller vill framföra andra synpunkter inom vård och omsorg, kontakta verksamheten i första hand.

Du kan lämna in synpunkter eller klagomål på följande sätt:

  • Digitalt via formuläret ”synpunkter” här på www.bastad.se
  • Via särskild blankett som finns i varje vård- och omsorgstagares omvårdnadspärm.
  • Via direkt kontakt med respektive enhetschef/områdeschef eller annan personal t.ex. MAS eller SAS.

Om du önskar svar i ärendet måste du lämna uppgift om namn och kontaktuppgifter. I annat fall kan återkoppling inte ske.

Om du är missnöjd med hemsjukvård

Har du synpunkter på hemsjukvården (sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter) eller medicinska frågor ska du i första hand tala med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Du kan även vända dig till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Om du är missnöjd med den vård och omsorg du får

Har du synpunkter på dina insatser som t.ex. hemtjänst, boendestöd, personlig assisten eller daglig verksamhet så kontakta i första hand med ansvarig enhetschef.

Om du är missnöjd med ett biståndsbeslut

Rör dina synpunkter ett beslut som du har fått enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vänd dig i första hand till din handläggare. Din handläggare kan också hjälpa dig att överklaga ett avslagsbeslut, om du vill ha hjälp med detta.

Patientnämnden Skåne

– Du kan kontakta patientnämnden om du vill ha stöd när du ska klaga på vården.
– Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte haft kontakt med kommunen innan.
– Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om dina synpunkter. De kan också hjälpa dig att få svar på dina synpunkter.
– Patientnämnden kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till om det behövs.

Patientnämnden är en opartisk instans.

Det kostar inget att kontakt patientnämnden.

Patientnämnden ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel.Det finns olika sätt att kontakta Patientnämnden Skåne

  • Ring 0770-11 00 10, vardagar 9.00-15.30
  • Gå in på Om du inte är nöjd med vården – Region Skåne . Fyll i Blankett för klagomål/synpunkter till patientnämnden. Skriv ut och skicka in blanketten till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.
  • Logga in på 1177, välj Synpunkter/klagomål till Patientnämnden.
  • Skriv brev till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.

Vissa klagomål och fel i vården kan även anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. För mer information se www.ivo.se

Om du har synpunkter på sjukresor

Det är Region Skåne som ansvarar för sjukresor. Gäller din synpunkt detta ska du vända dig till kundtjänst för serviceresor, telefon 0771-77 44 33.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm installeras i hemmet och ger dig möjlighet att påkalla hjälp vid behov. Larmet kan användas dygnet runt.

Vad är ett trygghetslarm?

Trygghetslarm är ett larm som är kopplat till din egen telefon. Larmet kan användas när du oförutsett behöver påkalla hjälp under hela dygnet runt.

Hur fungerar trygghetslarmet?

När du trycker på larmknappen kommer du i kontakt med personalen via larmapparaten som är kopplad till din telefon. Du kan tala med personalen utan att lyfta en telefonlur. De hör dig var du än befinner dig i din bostad.

Läs gärna mer i vår broschyr “Trygghetslarm”, som du hittar i högerkolumnen.

Digitala lås

Under våren 2020 kommer Båstads kommun att uppgradera befintligt nyckelsystem till digitala lås hos våra kunder inom Vård & Omsorg. Det nya systemet ska ge en ökad trygghet till dig som kund men också en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Trygghetslarm
Förändringen gäller samtliga kunder med trygghetslarm. Detta för att försäkra oss om att vi på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna ge den hjälp som behövs.

Låsvarianter
De digitala låssystemen finns i två olika varianter. Den ena är en så kallad nyckelgömma. En sådan används redan sedan flera år tillbaka i Båstads kommun, skillnaden är att den nu blir digital. Här lämnar kunden en nyckel som fästs i nyckelgömman. Alternativet är ett så kallat DUO lås. Det innebär att kunden själv använder sin nyckel och bredvid det vanliga låset sitter en ingång till den digitala nyckeln.
Det är bara behörig personal som kommer att kunna använda de digitala nycklarna. Nycklarna används vid planerade besök och vid akuta larm. Låsen är kostnadsfria.

Fördelar
Det finns flera fördelar med de digitala låsen. Personalen kan åka direkt till kunden och behöver inte använda sin tid till att hämta nycklar eller att invänta kollegor för att komma in till kunden. Systemet ökar också tryggheten både för kund och personal. Det digitala låset är förinställt på att det enbart är personal med behörighet som kan komma in till dig.

Leverantör
Båstads kommun har upphandlat nyckelsystemet och företaget Swedlock AB vann upphandlingen. Systemet används idag av ungefär 60 svenska kommuner och har dagligen över 45 000 användare. Främst inom Vård & Omsorg men även av räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner.

Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se menyn till höger.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Hemtjänst

Vi har inte LOV inom hemvården i Båstads kommun.

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Hemtjänst är ett samlat begrepp för de olika former av hjälp och stöd som du kan få i ditt eget hem. Stödet ska hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stödet kan ges dygnet runt. Du kan t.ex få hjälp med personlig omvårdnad, hjälp med inköp, matleverans, tvätt eller städning.

Ansök om hemtjänst

Ansökan kan göras muntligt via telefon eller skriftligt. Du kan använda vår ansökningsblankett härintill. När du ansöker om hemtjänst får du kontakt med en biståndshandläggare på myndighetsenheten som hjälper dig.

Vad händer sedan?

Du träffar biståndshandläggaren och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Vad kostar det?

För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till trygghetslarm, hemtjänst, hemsjukvård samt hjälpmedel betalar du bara det du kan utifrån ditt eget avgiftsutrymme.
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. År 2020 års högkostnadsskydd/maxtaxa uppgår till 2125 kronor per månad. Klicka här för mer information.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstad Kommun

Det är till din hemkommun du vänder dig vid behov av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstads kommun. De skickar sedan en beställning till oss på den hjälp du behöver och sedan kommer vi övrerens med dig om hur och när hjälpen skall utföras.

Information och beställningsblankett till andra kommuner om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Båstad finns i marginalen till höger.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun

Om du vill ha hemtjänst i en annan kommun än Båstad kontaktar du din biståndshandläggare i Båstads kommun. Vi utreder ditt hjälpbehov och skickar beslut och beställning till den andra kommunen. För att bästa möjliga planering ska kunna ske är det bra att vara ute i god.

Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se menyn till höger.

Faderskap

Faderskap

Lever du och din partner som sambo när ni får barn? Då måste faderskapet fastställas. Ett fastställt faderskap innebär att barnets far  blir registrerad som pappa och har  rätt till umgänge med sitt barn. Pappan kan även bli vårdnadshavare efter fastställt faderskap.

Det är varje barns rätt att veta vem som är pappa. Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa.

Om mamman inte är gift vid barnets födsel ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller genom dom i tingsrätten.

Barnets juridiska rättigheter

Majoriteten av de barn som föds i Sverige har föräldrar som inte är gifta. Med faderskapet fastställs även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.

I Båstads kommun är det Individ och familj som handlägger faderskapsärenden tel 0431 77 044.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Umgänge, boende och vårdnad

Umgänge, boende och vårdnad

För de föräldrar som inte är överens finns det möjlighet att vända sig till familjerätten för samarbetssamtal.

Utredningarna görs efter uppdrag från tingsrätten. De blir en del av de underlag som domstolen har inför en dom. Vid utredningar träffar socialsekreterarna föräldrarna och barnet. Uppgifter inhämtas från andra myndigheter, t.ex. skola, daghem, socialtjänst, polis osv

Om föräldrarna är överens om vårdnad, boende och/eller umgänge kan de vända sig till Individ och familj och få hjälp med att skriva avtal. Kontakta Familjerätten.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Namnändring

Namnändring

Namnfrågor

Ett barn kan byta namn om båda föräldrarna är överens om namnbytet. För att göra detta, vänd er till Skatteverket.

Om man inte är överens kan en förälder vända sig till tingsrätten för att ansöka om att ett barn ska få byta namn.

Innan tingsrätten beslutar i frågan remitterar man ärendet till socialnämnden för utredning. Utredningen ska komma fram till om det är till barnets bästa om ett namnbyte sker.

I Båstad är det familjerätten som yttrar sig i namnfrågor.

Tingsrätten beslutar slutgiltigt i frågan.

För vidare information se Skatteverkets hemsida.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

www.skatteverket.se

Click to listen highlighted text!