Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – september

Nytt från kommunfullmäktige – september

På kommunfullmäktiges senaste möte beslutades bland annat om utökad borgen för Ängelholms flygplats AB samt om färdtjänst över regiongränsen.

 

Utökad borgen för Ängelholms flygplats AB

Båstads kommun ska utöka sitt borgensåtagande avseende utlåning till Ängelholms Flygplats AB med 2 985 000 kronor till totalt 5 970 192 kronor. Det beslutade kommunfullmäktige på sitt senaste möte.

På uppdrag av ÄHFHAB:s* styrelse har en ekonomisk analys gjorts med fokus på att bolaget ska klara av sin finansiering tills dess att staten förväntas överta ägandet.

Analysen visar att bolaget behöver mer pengar för att kunna genomföra de nödvändiga investeringar som krävs för att upprätthålla verksamheten under kommande tvåårsperiod.

Sedan tidigare har ägarna fattat beslut om en borgensram på 30 mnkr. Ägarnas borgensåtagande behöver nu utökas med ytterligare 30 mnkr för att finansiera ovannämnda behov.

* Ängelholms Flygplats AB ägs via holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB (ÄHFHAB) av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommuner samt av Båstad Turism och Näringsliv Holding AB.

Utökad borgen för Ängelholms flygplats AB 

 

Färdtjänst över regiongränsen

Kommunfullmäktige har beslutat att ställa sig positiva till att Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne inför färdtjänst över regiongränsen för Båstads kommun. Vård- och omsorgsnämnden ska kompenseras för den faktiska kostnaden detta medför.

Färdtjänst över regiongränsen 

 

Styrmodell för Båstads kommun

Den föreslagna styrmodellen för Båstads kommun beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går till att besluta vad som ska utföras. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.

Syftet är också att tydliggöra spelreglerna för hur styrmodellen ska fungera och användas av förtroendevalda, chefer och medarbetare. Genom välkända spelregler och ett kontinuerligt arbete för att utveckla styrningen skapas förutsättningar för att organisationen ska kunna agera sammanhållet i enlighet med den riktning som de politiska besluten anger. Genom att roller och ansvar klargörs blir ansvarsfördelningen mellan den politiska nivån och förvaltningsorganisationen tydlig. Samtliga nämnder och verksamheter ska arbeta enligt den modell och det arbetssätt som styrmodellen innehåller. Styrmodellen ska revideras och fastställas första året i varje mandatperiod.

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till styrmodell för att leda, utveckla och följa upp verksamheten för Båstads kommun 2023-2027.

Tjänsteskrivelse Styrmodell för Båstads kommun 

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

 

Båstad på topp i ranking om företagsklimat

Båstad på topp i ranking om företagsklimat

Båstads kommun hamnar på första plats bland landsbygdskommuner med besöksnäring på Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat. I samma ranking placerar sig kommunen på plats 25 i Sverige av landets alla 290 kommuner.

Svenskt Näringsliv har precis släppt sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I rankingen får Båstads kommun det högsta betyget någonsin med 3,85 på en 6-gradig skala. Kommunen hamnar på första plats bland landsbygdskommunerna med besöksnäring och en 25:e plats i Sverige.

– Är otroligt stolt och glad över detta resultat. Vi tog ett stort skutt i rankingen för cirka tre år sedan och har sedan lyckats bibehålla en topp 30-placering i Sverige och en 1:a placering bland landsbygdskommuner med besöksnäring. Vi är ett stort lag som arbetar för att skapa ett gott företagsklimat och jag är väldigt stolt över mina medarbetares positiva attityd och arbete. Det är av stor vikt för Båstads utveckling att företagen trivs och får möjlighet att utvecklas, säger Annika Borgelin, VD på Båstad Turism och Näringsliv.

I Svenskt Näringslivs undersökning är det företagare själva som tycker till om kommunen genom en enkät som genomfördes under perioden januari-april i år. För Båstads kommuns räkning bygger resultatet på svar från cirka 104 företagare. Därtill har Svenskt Näringsliv vägt in statistik från SCB och UC om kommunens näringslivsutveckling.

– Det är roligt att kommunens företagare uppskattar det arbete vi gör. Vi ser detta arbete som långsiktigt och vi arbetar hela tiden med att skapa bästa möjliga förutsättningarna för ett bra företagsklimat. Tillsammans med Båstad Turism och Näringsliv har vi till exempel tagit fram en näringslivsstrategi som sträcker sig till 2027. Vi har inrättat en företagslotstjänst som ska hjälpa företagarna i kontakten med kommunen. Kul att se att vårt arbete ger effekt, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

Ranking består av 17 faktorer – 12 som härrör från enkäten och fem som bygger från statistik från SCB och UC. Båstad är topp 5 i riket inom faktorn Företagsamhet samt har förbättrat sig mycket inom kategorin Konkurrens från kommuner. Rankingen visar också på områden som kan utvecklas, till exempel kommunens information till företagen.

 

Här kan du ta del av resultatet för Båstads kommun.

Kommunen bjuder in till näringslivslunch

Kommunen bjuder in till näringslivslunch

Är du företagare i Båstads kommun? Då ska du inte missa årets näringslivslunch den 3 oktober.

Här får du träffa företagare, företagsledare, politiker och kommunala tjänstepersoner. Kommunen informerar om vad som är på gång, bland annat presenterar vi den nya tjänsten hållbarhetsstrateg och berättar om en ny lagstiftning kring brottsförebyggande arbete. 

Tillsammans ser vi fram emot att diskutera aktuella näringslivsfrågor för kommunen allt med syfte att stärka företagsklimatet i Båstads kommun.

Program 3 oktober

11:30-11:40 Välkomna & Information (Per Borg Kommundirektör, Johan Olsson Swanstein Kommunstyrelsens ordförande och Annika Borgelin VD Båstad Turism & Näringsliv)

11:40-12:05 Lunch

12:05-12:15 Strukturplan för centrala Båstad (Jonna Kignell)

12:15-12:20 Hållbarhetsstrateg – ny tjänst. Presentation och uppdrag (Felicia Clason)

12:20-12:25 Båstads kommuns nya hemsida (Sofia Sandberberg)

12:25-12:35 Ny lagstiftning kring brottsförebyggande arbete i kommunen (Ingvar Åkesson)

12:35-12:50 Kaffe & Mingel

12:50-13:00 Återkoppling kompetensförsörjning (Inga-Britt Henriksson och Annika Borgelin)

13:00-13:15 Företagsklimat Svenskt Näringsliv (Erik Ageberg)

13:15-13:20 Handlingsplan för att stärka företagsklimatet (Annika Borgelin och Roger Larsson)

13:20-13:30 Frågor & Dialog (Per Borg och Annika Borgelin)

 

Anmäl ditt deltagande till näringslivslunchen 

Underrättelse om samråd – detaljplan för Storahult 6:146 i Storahult

Underrättelse om samråd – detaljplan för Storahult 6:146 i Storahult

Nu är detaljplanen för Storahult 6:146 utställd i kommunhuset i Båstad och biblioteket i Förslöv. 

Detaljplanens huvudsyfte är att pröva möjligheten att upprätta friliggande enbostadshus inom befintlig tomt på fastigheten Storahult 6:146. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att bostadsbebyggelsen anpassas i skala och karaktär till omgivande bebyggd miljö samtidigt som befintliga siktlinjer från Litorinavallen ner till havet bevaras. En grön zon genom naturmark har avsatts mot Lillahultsvägen och Lerviksvägen i syfte att bevara siktlinjerna. Planens genomförande antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen finns utställd under tiden 22 september till 3 november 2023.

Samtliga handlingar finns under detaljplaner under arbete

Ombyggnationen av Strandängsskolan fortsätter – detta har hänt hittills

Ombyggnationen av Strandängsskolan fortsätter – detta har hänt hittills

Höstterminen är igång och elever och personal är tillbaka på Strandängsskolan. Under sommaren har det varit full aktivitet med bygg- och rivningsarbeten. Under hösten fortsätter arbetet med att bygga framtidens skola.

Detta har hänt hittills:

 • Byggt en bodetablering vid idrottshallen.
 • Schaktat för nya teknikledningar i mark.
 • Rivning av passage mellan matsal och högstadiet.
 • Rest ställning.
 • Byggt provisorisk vägg i matsal mellan bygget och verksamheten.
 • Byggt provisorisk sluss från högstadiet till matsal för en säker gångväg för elever och personal.
 • Tung rivning i del av matsal, där scen och loger tidigare har funnits.
 • Anläggning av provisorisk väg för transporter.
 • Diverse markarbeten.
 • Flyttat på träden som tidigare stod vid skolentrén. Träden är nu tillfälligt placerade på fotbollsplanen i väntan på sin slutgiltiga placering.
 • En ny aktivitetsyta har anlagts vid A-huset.

 

Eleverna har tyckt till om sin utemiljö

Efter sommarlovet fick elevgrupper från mellanstadiet och högstadiet möjlighet att tycka till och framföra önskemål om sin kommande utemiljö. Grupperna förde bland annat fram:

 • Bra med många sittplatser ute och önskar sittplatser under tak.
 • Vill ha en utemiljö där det går att spela fotboll, tennis, padel, basket och pingis.
 • Önskar bänkar eller läktare till fotbollsplanen.
 • Fler cykelställ och även för cyklar med bredare däck.
 • Fler singelgungor.
 • Plats för att rita med kritor – gärna under tak.
 • Fler mopedparkeringar.

 

Viktigt att tänka på för alla som rör sig i och runt skolområdet

Bakom byggstaket pågår bygg- och rivningsarbeten. Det är ett arbetsområde som kan innebära riskfyllda moment där NCC ansvarar för arbetsmiljön för sin personal. Det är absolut förbjudet att ta sig innanför inhägnaden. Området är kamera bevakat.

Undvik att promenera genom skolans område dagtid, även om en grind/entré för tillfället är öppen. Det kan vara på grund av transportinförsel eller likvärdigt.

 

Information till dig som vårdnadshavare

Under tiden ombyggnaden pågår är det extra viktigt att använda sig av skolans hänvisade platser för lämning och hämtning av elever. Om möjligt undvik att skjutsa med bil.

 

Följ ombyggnationen av Strandängsskolan

 

Skåneveckan för psykisk hälsa uppmärksammas i Båstad

Skåneveckan för psykisk hälsa uppmärksammas i Båstad

Den 11 oktober kommer Båstads kommun tillsammans med Fontänhuset, vårdcentraler och personligt ombud uppmärksamma Skåneveckan för psykisk hälsa genom olika aktiviteter.

Skåneveckan för psykisk hälsa är en temavecka med fokus på vårt psykiska mående. Runt om i Skåne erbjuds mötesplatser, prova-på-aktiviteter, föreläsningar, workshops och kulturarrangemang av ett flertal olika arrangörer. Alla aktiviteter är kostnadsfria och öppna för alla. I år är det lite extra fokus på kultur, musik, samhörighet, levnadsvanor och bättre hälsa.

Onsdagen den 11 oktober anordnas en rad aktiviteter i Båstad. Ta del av hela programmet här nedan:

 

Informationsbord med representanter från kommunen, Fontänhuset, vårdcentraler och personligt ombud

Plats: Torget Lyckan i Båstad

Tid: 09.00-15.00

 

Livemusik med Niklas Ternander

Plats: Torget Lyckan i Båstad

Tid: 09.00-13.00

 

Föreläsning om psykisk ohälsa

Föreläsare Kristoffer Persson från Hjärnkraft berättar om hur det är att växa upp med konstant ångest, skam och panikattacker.

Skolan och närstående såg Kristoffer som ett problembarn som vägrade att sköta sig, istället för att förstå Kristoffers självhat och upplevelsen som ett levande misslyckande vilket nästan fick honom att avsluta sitt liv. Kristoffer berättar även om hur närstående både har försökte att ta sig liv och tagit sitt liv.

Kristoffer är diagnosticerad kronisk ångest, kronisk depression och tvångssyndrom.

Numera hjälper Kristoffer andra med psykisk ohälsa genom gruppsamtal och enskilda samtal”.

Plats: Sessionssalen i kommunhuset. Tillträde i mån av plats!

Tid: 11.00 – 12.00.

 

Korvgrillning. Vegetariskt alternativ kommer finnas.

Plats: Torget Lyckan Båstad

Tid: 12.00 – 14.00

 

Öppet hus på Fontänhuset

Plats: Fontänhuset i Båstad

Tid: 12.00 – 19.00

 

* Vid dåligt väder kan utomhusaktiviteterna ställas in.

 

Click to listen highlighted text!