Click to listen highlighted text!

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023/2024

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023/2024

Inför läsåret 2023/2024 lanserar Båstads kommun en ny e-tjänst för att ansöka om skolskjuts. Det innebär att alla elever i förskoleklass och grundskola som tidigare varit beviljade skolskjuts behöver göra en ny ansökan.

Detta gäller oavsett om eleven tidigare ansökt om skolskjuts eller fått rätt till skolskjuts utan att ansöka.

Ansök om skolskjuts

Ansökan via e-tjänsten är öppen 21 mars – 17 april 2023.
Ansök om skolskjuts här

Om du saknar Bank-ID ska du ansöka via en blankett istället.
Ansökan om skolskjuts (pdf)
Ansökan om skolskjuts/busskort vid växelvis boende (pdf)

På bastad.se kan du läsa mer om skolskjuts 

 

 

 

 

 

 

 

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
5. Informationsärenden
A, Socialnämndens ordförande Jessica Andersson informerar om nämndes verksamhet
B, Kanslichef Olof Nilsson informerar om fullmäktiges enkätsvar, se bilaga
6. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor och budgeten för krisledning (BP)
7. Val av ledamöter (12) till fullmäktige i Bjäre Kraft ekonomisk förening med mandattid från avslutad föreningsstämma våren 2023 till och med föreningsstämman våren 2025
8. Val av namngivningsförrättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31
Inkomna förslag: Linda Smit (S), Birgitte Dahlin (L) och Thomas Andersson (L)
9. Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)
10. Nytt ägardirektiv för NSVA
11. Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB
12. Ombudgetering av medel till kommunstyrelsens förfogande 2023
13. Utbetalning av partistöd 2023
14. Väckt motion – Lastbilsparkering
15. Väckt medborgarförslag – Klippning av kommunens grönytor
16. Väckt medborgarförslag – Närtrafik till och från Torekov

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2023

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2023

Förstudie om nytt särskilt boende för äldre och beslut om planbesked är några av alla de ärenden kommunstyrelsen beslutade om på sitt möte i mars.

 

Lokaliseringsstudie för nytt särskilt boende för äldre i Båstads kommun

Förvaltningen har under hösten 2022 tagit fram en lokaliseringsstudie för nybyggnad av ett nytt särskilt boende i Båstads kommun. Enligt befolkningsprognosen ökar andelen äldre befolkning vilket ökar behovet av fler boendeplatser. För att klara de ökande behoven behöver ett nytt särskilt boende för äldre stå klart år 2026-2027. Det finns behov av ett ytterligare boende år 2030-2032 enligt befolkningsprognosen. Detta bör enligt bedömning lokaliseras i Hemmeslöv eller Båstad.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att utreda förutsättningar på föreslagna lokaliseringar i Västra Karup och Grevie, med förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Västra Karup och Grevie ska vara färdigställt 2026-2027. De beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att utreda förutsättningar på föreslagen lokalisering i Hemmeslöv, med förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Hemmeslöv ska vara färdigställt 2030-2032.

Tjänsteskrivelse lokaliseringsstudie

Lokaliseringsstudie för nytt särskilt boende för äldre

 

Beslut om planbesked för Eskilstorp 6:3, gamla stationshuset

Kommunstyrelsen har sagt ja till att göra en detaljplan som möjliggör bostäder i form av radhus samt flerbostadshus vid gamla stationsområdet i Båstad. Detaljplanen ska finansieras av den sökande.

Beskrivning av ärendet: Kungaväntsalen AB har inkommit med ansökan om att få upprätta detaljplan som möjliggör bostäder i form av radhus samt flerbostadshus på Eskilstorp 6:3 och en mindre del av Malen 1:191 samt Båstad 109:2. Fastigheten ligger på en platå som tidigare utgjorde platsen för Båstads gamla station.

Tjänsteskrivelse beslut om planbesked

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

Skolskjutsar inställda onsdag 8 mars

Skolskjutsar inställda onsdag 8 mars

På grund av försvårande väderförhållande under dagen och storm och snövarning inför morgondagen har kommunen beslutat att ställa in all kommunal skolskjuts imorgon onsdag 8 mars. Detta gäller även skolskjuts med Veinge buss.

Du som vårdnadshavare är själv ansvarig att ta ditt barn till och från skolan under morgondagen.

För information om eventuella störningar i kollektivtrafiken, vänligen se information från Skånetrafiken.

Skånetrafikens webbplats

Kraftigt snöfall och hårda vindar väntas under tisdagen 7 mars

Kraftigt snöfall och hårda vindar väntas under tisdagen 7 mars

SMHI har gått ut med en orange vädervarning för Skåne.

Under tisdagen väntas tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott. Över norra Skåne väntas kraftigt snöfall som kan ge 10-20 centimeter snö.

Läs mer om vädervarningen på SMHI.se

 

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

 

Vad händer?

Under tisdagen sprider sig ett tidvis kraftigt snöfallsområde åt nordost över Götaland. Över norra Skåne väntas kraftigt snöfall under tisdagen som kan ge 10-20 cm snö. Snöfallet hör samman med ett djupt lågtryck så vinden kommer att tillta under tisdagen. Till en början sydlig vind som vrider till västlig och tilltar till frisk eller lokalt hård.

 

Att tänka på vid hårda vindar och storm

Hård vind och storm kan generellt orsaka:

  • begränsad framkomlighet på vägar
  • förseningar inom exempelvis kollektivtrafik
  • höga vattenflöden och översvämning
  • att lösa föremål och tillfälliga konstruktioner förflyttas eller skadas
  • skador på träd och skog

Kommunen flaggar på halv stång

Kommunen flaggar på halv stång

Måndagen den 6 mars flaggar kommunen på halv stång utanför kommunhuset med anledning av att tidigare ordförande i kommunfullmäktige Benkt Ragnarsson begravs idag.

Benkt var folkvald i kommunfullmäktige i 30 år och ordförande mellan 2006 och 2014. Flaggan är på halv stång fram tills att gudstjänsten är avslutad och därefter hissas flaggan i topp.

Click to listen highlighted text!