Click to listen highlighted text!

Tillämpningsregler

Tillämpningsregler

Tillämpningsregler för förskola och fritidshem

Här kan ni läsa om Båstads kommuns tillämpningsregler gällande bl.a. avgifter, maxtaxa, kö- och placering.

Avgiftsregler och maxtaxa

Avgiften grundar sig på sammanlagd bruttoinkomst i det hushåll där barnet är folkbokfört och på hur många barn inom familjen som har plats inom barnomsorg.

Avgiftsregler
 • Avgiften grundar sig på sammanlagd bruttoinkomst i det hushåll där barnet är folkbokfört och på hur många barn inom familjen som har plats inom barnomsorg. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst. Om barnets vårdnadshavare bor tillsammans med en person som inte är vårdnadshavare till det barn för vilket avgiften ska fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande
 •  Avgiften betalas från och med det datum platsen blir tillgänglig. Om du får plats mitt i månaden behöver du inte betala för hela månaden. Du betalar för 12 månader per år.
 • Ändringar av familjeförhållanden ska omgående meddelas till Barn och skola för att korrekt avgift ska kunna debiteras. Ändring träder i kraft nästkommande månad.
 • Barn i förskola och fritidshem debiteras enligt gällande barnomsorgstaxa. I Båstads kommun tillämpas maxtaxa oavsett barnets vistelsetid. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. I de fall ena maken/sambon arbetar utomlands ska dennes inkomst också ingå i avgiftsunderlaget.

Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Inkomsttaket 2022 är 52 410 kr/månad. Förskola/pedagogisk omsorg

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 572 kr/månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 048 kr/månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr/månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Fritidshem/fritidselever i pedagogisk omsorg

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 048 kr/månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr/månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr/månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Som lägst debiteras en administrationskostnad på 100 kr/barn och månad. Det yngsta barnet räknas som barn ”nr 1” enligt ovanstående avgiftsberäkning. Ovanstående taxa omfattar även barn som har syskon i fristående verksamhet. Syskon som har barnomsorg i fristående verksamhet ska anmälas till kommunen så rätt taxa kan tillämpas. Skolbarn med lovtillsyn 100 kr/dag. Beställd tid debiteras.

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning, även utlandsinkomst.
 • Skattepliktig ersättning från försäkringskassan(sjukpenning/föräldrapenning/sjukersättning)
 • Arbetslöshetsersättning(A-kassa)
 • Aktivitetsstöd
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Livränta
 • Familjehemsersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Skattepliktiga förmåner
 • Familjebidrag i form av familjepenning

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • Statliga studiestöd (CSN)
 • Barnbidrag
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
 • Bostadsbidrag
 • Etableringsersättning/utvecklingsersättning

Beträffande egna företagare och andra för vilka det finns svårigheter att beräkna årsinkomst sker individuell prövning av uppgiven inkomst. Till ledning vid avgiftssättning kan tas senast kända taxerad inkomst e dyl. Inkomstuppgift lämnas vid barnets start inom barnomsorgen och vid inkomständring. Därefter infordras inkomstuppgift en gång per år. Efter andra påminnelsen debiteras högsta avgift. Om alla vuxna i hushållet ej lämnat in inkomstuppgift debiteras maxtaxa.

Kommunen har rätt att göra en efterkontroll på uppgiven bruttoinkomst med skattemyndighetens uppgifter. Felaktigt anmäld inkomstuppgift medför efterdebitering. Om inkomsten ökar så att debitering ska ske för högre avgift, utan att anmälan om detta inkommit, tas korrekt avgift i efterskott. Efterdebitering av mellanskillnaden kan ske tre år tillbaka i tiden från det datum då fordran uppstår. Månadsavgiften tas i normalfallet alltid ut så länge plats finns anvisad och till förfogande för inskrivet barn. Detta gäller även vid t ex föräldraledighet, arbetslöshet och semester.  

Maxtaxa

Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Inkomsttaket 2022 är 52 410 kr/månad. Förskola/pedagogisk omsorg

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 572 kr/månad
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 048 kr/månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr/månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Fritidshem/fritidselever i pedagogisk omsorg

 • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 048 kr/månad
 • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr/månad
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 524 kr/månad
 • Barn nr 4: ingen avgift

Som lägst debiteras en administrationskostnad på 100 kr/barn och månad. Det yngsta barnet räknas som barn ”nr 1” enligt ovanstående avgiftsberäkning. Ovanstående taxa omfattar även barn som har syskon i fristående verksamhet. Syskon som har barnomsorg i fristående verksamhet ska anmälas till kommunen så rätt taxa kan tillämpas. Skolbarn med lovtillsyn 100 kr/dag. Beställd tid debiteras.

Avgiftsreducering
För 3-, 4- och 5-åringar reduceras avgiften med 30% fr o m september t o m maj. Juni t o m augusti betalar samtliga 3-, 4- och 5-åringar avgift enligt barnomsorgstaxan.
Uppsägning
Ska göras skriftligt eller via E-tjänst så snart man inte längre behöver platsen. Uppsägningstiden är 2 mån och avgift tas ut under hela perioden. Ni har rätt att utnyttja platsen under hela uppsägningstiden.

Läs nedan om fler av våra tillämpningsregler

 

Kö- och placeringsregler
 • Ansökan ska ske i god tid, senast fyra månader före önskat placerings­datum för att plats ska kunna garanteras till önskat datum. När ansö­kan är registrerad placeras barnet i kö.
 •  Ansökan om plats kan inte behandlas förrän alla uppgifter är korrekt ifyllda.
 • Ankomstdatum blir den dag komplett ansökan inkommit till Båstads kommun.
 • Ansökan gäller plats inom Båstads kommun. Det är inte säkert att plats kan erbjudas på önskad förskola. Fritidshem erbjuds alltid på den skola eleven går på.
 • Från 1/10-2022 gäller nya regler angående följande: När ni tackar JA till en plats på Båstads kommuns kommunala förskolor faller barnet automatiskt ur kön. Vid önskemål om annan förskola måste ny ansökan skickas in. Denna ansökan hanteras utifrån omplaceringsreglerna.
 • Tackar ni NEj till ert förstahandsval förlorar ni er plats i kön.
 • Om plats inte kunde erbjudas till ert förstahandsval och ni väljer att tacka NEJ till annat erbjudande står ni automatiskt kvar i kö till förstahandsvalet. I och med detta stryks lägre rankade val och platsgarantin gäller inte längre (dvs kan ta längre än fyra månader innan erbjudande om plats finns).
 • Önskat datum för placering är det datum som inskolningen börjar.
 • Syskon till barn som har förskoleplats ska i möjligaste mån beredas plats vid den förskolan där syskonet är placerat. Detta kan inne­bära en avvikelse i turordningen.
 • Eftersom hemkommunen ansvara för att erbjuda plats i förskolan/fritidshem måste barnet vara folkbokfört i Båstad kommun.
 • Tillfällig fritidshemsplats/lovtillsyn kan erbjudas till barn under loven. Ansökan lämnas in två månder i förväg. Plats erbjuds i möjli­gaste mån efter önskemål. Beställd tid debiteras med 100kr/dag.
 • Har vårdnadshavare obetalda barnomsorgsfakturor kommer de inte kunna få en plats förrän skulden är betald.
 • Om svar ej inkommer enligt angivet datum plockas barnet bort från barnomsorgskön och ny ansökan måste göras om behov av barnomsorg finns.
 •  Måndagen efter sommarsammanslagningen upphör rätten till förskoleplats det år barnet börjar förskoleklass. Önskas plats på fritids­hem när barnet börjar i skolan ansöks detta via våra E-tjänster
 • I mån av plats erbjuds barnomsorg till barn folkbokförda i angränsande kommun.

Omplacering

Önskan om byte av placering inom Båstads kommun kommunala förskolor behöver vårdnadshavare göra en ny ansökan som sedan kommer hanteras utifrån regeln om omplacering som innebär:

Placering av barn som står i omplaceringskö görs i mån det är möjligt vid nästa höstintagning. Dessa barn prioriteras vid höstplaneringen, vilket innebär att under övriga delar av året har dessa barn en lägre prioritering än barn som står utan omsorg, oavsett anmälningsdatum

Flytta hit
Ansökan om plats kan göras före inflyttning till kommunen. Vid ansökan krävs uppvisande av hyres- eller köpekontrakt på bostad eller intyg /information på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Båstads kommun
Inskolning
Under inskolning ska en vårdnadshavare delta. Under inskolningen lär barn, vårdnadshavare och pedagoger känna varandra och förskolan/fritidshemmet. Inskolningen sker i den takt som vårdnadshavare och barn behöver. Den första veckan är avgiftsfri vid första placeringen.
Förskolans/fritidshemmets tillsynsansvar

Förskolan och fritidshemmets tillsynsansvar för barnet börjar då vårdnadshavaren överlämnar barnet till förskolans/fritidshemmets personal. När barnet hämtas av vårdnadshavaren eller annan ansvarig vuxen upphör förskolans/ fritidshemmets tillsynsansvar. Det är därför viktigt att lämning och hämtning är tydlig med personalen.

Tänk på att meddela personalen om någon annan än barnets vårdnadshavare ska lämna eller hämta.

Schema

Vid placering på förskola och fritidshem registrera du som vårdnadshavare aktuellt barnschema med rätt tider och eventuella ledigheter i Edlevo (tidigare Tieto Edu).

Grunden för barnets schema är vårdnadshavaren  arbets-,  studie- och skäliga restider.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning/sjukersättning  mindre än 14 dagar ska samråd ske med avdelningspersonalen om barnets vistelsetider. Vid mer än 14 dagar behövs samråd med rektor om barnets vistelsetider.

För mer Information om hur ni registrerar schema följ länk nedan.

Registrera barnschema

Kommunen har inte skyldighet att erbjuda plats på förskola eller fritidshem vid vårdnadshavares ledighet. Barn har enligt FN:s Barnkonvention rätt till vila och rekreation.

Lovplanering

Inför jul och sommar (ev andra mindre lov) aktiveras Lovplanering och möjligheten att registrera de dagar som barnet kommer ha lov/ledighet och inte kommer vara i behov av barnosorg under kommande lovperiod.

Detta registrerar vårdnadhavare i Edlevo (tidigare Tieto Edu) app. När det finns en aktiv Lovplanering i appen finns det en röd prick vid alternativet Lovplanering.

Viktigt att alla vårdnadshavare registrerar “lov”  i Lovplanering då registrerad ledighet i barnschema sedan tidigare inte motsvarar “lov”.

Så länge lovplaneringens registreringsperiod pågår kan vårdnadshavarna ändra lovdagar i Lovplanering men även registrera/ändra/ta bort barnschema precis som vanligt.

 När registreringsperioden är slut skrivs dessa lediga dagar över till registrerat barnschema.

OBS! För barn på fritidshem måste det alltid registreras ett nytt barnschema då det under loven endast ska vara 1 schematid/dag.

 

Kompetensutvecklingsdagar

Under 6 dagar/år har vi begränsat öppethållande för kompetensutveckling för pedagogerna. Vid behov av barnomsorg under dessa dagar ska personalen kontaktas senast 3 veckor före aktuell utvecklingsdag. Om behov finns kommer omsorg att anordnas på en plats i kommunen.

 

Om barnet blir sjukt

Barnomsorgens mångsidiga och pedagogiska verksamhet ställer stora krav på att barnet ska orka med alla de aktiviteter, både inomhus och utomhus, som förskolan genomför. Barnets allmäntillstånd är avgörande för om barnet ska kunna vistas i verksamheten. För att kunna följa dagens alla aktiviteter förutsätts naturligtvis också att barn som lämnas är feberfria och smittfria. Detta är av stor vikt, även för barn och personalens kontinuitet och arbetsmiljö. Det är därför viktigt att förskolan har rätt kontaktuppgifter till vårdnadshavare och eventuellt annan anhörig så att de kan ta kontakt vid behov Registrering av kontaktuppgifter och frånvaroanmälan gör du i Edlevo (tidigare Tieto Edu) App Länk till mer information om hur ni gör en frånvaroanmälan. Vid frånvaro på grund av långvarig sammanhängande sjukdom (över­stigande 1 månad) medges avgiftsbefrielse för resterande sjukdomstid mot uppvisande av läkarintyg.

Om du arbetar eller studerar

Grunden för barnets schema är vårdnadshavaren  arbets-,  studie- och skäliga restider.

Vårdnadshavares politiska uppdrag medger rätt till plats på förskola och fritidshem.

Registrera barnschema

Om du är arbetssökande

Barn mellan 1 och 5 år har rätt till förskola 15 timmar/ vecka. Rektor beslutar om förläggningen av tiden utifrån den enskilda förskolans förutsättningar. Elever på fritidshem har inte rätt att behålla platsen. Det finns däremot möjlighet till 6 månaders uppsägningstid från befintlig plats. Vistelsetiden under uppsägningstiden görs upp i samråd med rektor. Plats erbjuds dock inte under lovdagar och studie-dagar.

Om du är föräldraledig
Vid föräldraledighet har syskon i förskoleålder rätt till förskola 15 timmar/vecka. Rektor beslutar om förläggningen av tiden utifrån den enskilda förskolans förutsättningar.Elever i åldern 6-13 år har inte rätt att behålla fritidshemsplatsen om föräldrapenning tas ut. Det är vårdnadshavarens skyldighet att säga upp platsen.
Uppsägning av förskoleplats
Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningen har kommit Båstads kommun tillhanda. Ni har rätt att utnyttja platsen under hela uppsägningstiden. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Uppsägning sker skriftligen via blankett eller e-tjänst.
Sjukskrivning/sjukersättning

Vid vårdnadhavares sjukskrivning/sjukersättning mindre än 14 dagar samråder vårdnadshavaren med avdelningspersonalen om barnets vistelsetid.

Vid  sjukskrivning/sjukersättning mer än 14 dagar samråder vårdnadshavaren med rektor om barnets vistelsetid.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Administratör för förskolan
Cecilia Cederlöw 0431-77138
cecilia.cederlow@bastad.se

Administratör för förskolan
Annika Overby 0431-77134
annika.overby@bastad.se

Utbildningshandläggare
Loella Gudmundsson 0431-77135
loella.gudmundsson@bastad.se

Registrera barnschema

Registrera barnschema

Vid placering på förskola och fritidshem registrera du som vårdnadshavare aktuellt barnschema med rätt tider och eventuella ledigheter i Edlevo app.

Grunden för barnets schema är vårdnadshavaren  arbets-,  studie- och skäliga restider.

Förläggning av 15 timmar/vecka beslutas av rektor när det gäller avgiftsfri allmän förskola och för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan lämna in separat schema för sina dagar.
Med appen blir det enklare att registrera barnschema och kopiera schema till syskon.
Schemaändringar lämnas 14 dagar i förväg. När ert barns schema är på väg att löpa ut får ni en påminnelse 10 dagar innan.
Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg eller intyg för studier för att styrka behov och tid för barnomsorg.

Det är viktigt att schema registreras löpande, då barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

Hur fungerar Edlevo app.

I appen Edlevo  väljer du “barnschema” och “registrera schema” och där visas aktuell kalender för varje vecka.
Det visas en grön symbol om schema finns registrerat på den veckan.
Veckor utan en symbol saknar schema och det är viktigt att du registrerar aktuellt schema på dessa.
Om barnet ska vara ledig en dag hoppar du över den dagen och ska barnet vara ledig hela veckan markeras det genom att sätta en bock vid “ledig hela veckan”.

Det är viktigt att du registrerar aktuella schematider löpande. Om du har samma tider varje vecka, väljer du att upprepa (kopiera) tiderna över en period genom att välja aktuella veckor, eller kan du markera alla tillgängliga veckor 20 veckor framåt. Du kan inte upprepa de veckor som det finns en stängd dag i. När det är klart trycker du på knappen “bekräfta”.

Ändras tiderna på tidigare inlämnat schema går du in på aktuell vecka och ändrar tiden eller markerar “ledig” och bekräftar tiderna.

När du bekräftar ändrade schemaveckor kommer du till översiktsvyn, där du har möjlighet att kopiera schema till syskon och skicka in schemat. Om det är skolbarn tänk på att ändra på aktuellt barn, så att inte skoltider är med i schemat. För att lägga in morgontid och eftermiddagstid väljer du plustecknet vid aktuell tid och då öppnas ytterligare ett fält för att skriva in tid.

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser så kan båda skicka in varsitt schema. Inget av vårdnadshavarnas scheman skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas schema till ett schema för barnet. Endast en inlämnad schematid per dag kan inlämnas annars blir det en schemakonflikt.

 

I Edlevo  appen finns andra funktioner för dig som vårdnadshavare. Det är här du hanterar frånvaro/ledigheter, ser skolscheman, anger dina kontaktuppgifter samt skickar informationsmeddelande till verksamheten. För med information om övriga funktioner följ nedan länk till Edlevo app för vårdnadshavare

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Administratör för förskolan
Cecilia Cederlöw 0431-77138
cecilia.cederlow@bastad.se

Administratör för förskolan
Annika Overby 0431-77134
annika.overby@bastad.se

Utbildningshandläggare
Loella Gudmundsson 0431-77135
loella.gudmundsson@bastad.se

Edlevo App för vårdnadshavare

Edlevo App för vårdnadshavare

Edlevo app för dig som vårdnadshavare i Båstads kommun

 

I appen finns olika funktioner för dig som vårdnadshavare till barn i Båstads kommuns kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem. Det är här du hanterar frånvaro/ledigheter, ser skolscheman, anger dina kontaktuppgifter samt dina barns vistelsetider inom förskola och fritidshem. För mer info se längre ner på sidan.

Ladda hem appen

Om du inte redan har laddat ner appen Edleva kan du göra det via Google Play eller App Store.
Länk till att ladda ner Edlevo från Google Play
Länk till att ladda ner Edlevo från App Store
Du loggar in med Bank-id i appen för komma åt funktionerna.

Om du inte har möjlighet att ladda ner och använda dig av appen kan alla funktionerna nås via denna länk till Edlevo. Även här loggar du in med Bank-id.
Länk till Edlevo via webbläsaren
Länk till tips om hur du använder appen

Sjuk-och frånvaroanmälan för förskola, fritidshem och grundskola

 

Registrerar frånvaro

Från höstterminen 2021 registreras sjuk- och annan frånvaro i Edlevo  för alla barn och elever i Båstads kommuns verksamheter, förskola, fritidshem och grundskola.

Frånvaroanmälan ska ha registrerats innan skoldagen eller verksamheten börjar. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

Anmäl frånvaro via Edlevo  app genom att välja frånvaro och frånvaroanmälan. Markera det/de barn som ska frånvaroanmälas och fortsätt med att välja:

 • Heldag samt idag eller imorgon och avsluta med att skicka frånvaro. Ska alltid välja om det gäller hela den schemalagda tiden.
 • Tidsbestämd, fyll i datum och under vilken tid och avsluta med att skicka frånvaro. Gäller del av schemalagd tid.

Har ditt barn fritidshems placering och frånvaroanmälan görs för heldag blir det frånvaro både för skolan och fritidshem. Gäller frånvaro endast fritidshem eller skola ska tidsbestämd frånvaro väljas.

Skola 24 kommer därmed upphöra som frånvarosystem för grundskolan.
Edlevo  appen ersätter skola 24 appen och och dess tillval (telefonsvarare).
Ni kan inte heller använda er av Unikums familjeapp för att registrera frånvaro. Frånvaro måste registreras i Edlevo app.

Anmäld frånvaro

Här kan du se vilken frånvaro som gjorts för dina barn. Gäller frånvaroanmälan idag eller i framtiden kan du radera den anmälda frånvaron genom att klicka på soptunnan.

Rapporterad frånvaro

Här syns frånvaron och är det skola visas giltig frånvaro och ogiltig frånvaro.

OBS! Sätt på notifieringar från appen för att få notiser för meddelande, däribland vid ogiltig frånvaro.

 

 

Registrera barnschema

Regler Schemaläggning

 • Vid placering registrera du som vårdnadshavare aktuellt barnschema med rätt tider och eventuella ledigheter i Edlevo.  Grunden för barnets schema är vårdnadshavaren  arbets-,  studie- och skäliga restider. Förläggningen av 15 timmar per vecka beslutas av rektor när det gäller avgiftsfri allmän förskola och för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande.
 • Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan lämna in separat schema för sina dagar.
 • Mindre schemaändringar lämnas 4 dagar i förväg. Vid större schemaändringar som kan påverka personalens arbetstider gäller 14 dagars framförhållning efter dialog med pedagogerna i verksamheten.
 • När ert barns schema är på väg att löpa ut får ni en påminnelse 10 dagar innan.
 • Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg eller intyg för studier för att styrka behov och tid för barnomsorg.
 • Det är viktigt att schema registreras löpande, då barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

Hur registrerar jag barnschema.

I appen Edlevo  väljer du “barnschema” och “registrera schema” och där visas aktuell kalender för varje vecka. Det visas en grön symbol om schema finns registrerat på den veckan. Veckor utan en symbol saknar schema och det är viktigt att du registrerar aktuellt schema på dessa. Om barnet ska vara ledig en dag hoppar du över den dagen och ska barnet vara ledig hela veckan markeras det genom att sätta en bock vid “ledig hela veckan”.

Det är viktigt att du registrerar aktuella schematider löpande. Om du har samma tider varje vecka, väljer du att upprepa (kopiera) tiderna över en period genom att välja aktuella veckor, eller kan du markera alla tillgängliga veckor 20 veckor framåt. Du kan inte upprepa de veckor som det finns en stängd dag i. När det är klart trycker du på knappen “bekräfta”.

Ändras tiderna på tidigare inlämnat schema går du in på aktuell vecka och ändrar tiden eller markerar “ledig” och bekräftar tiderna.

När du bekräftar ändrade schemaveckor kommer du till översiktsvyn, där du har möjlighet att kopiera schema till syskon och skicka in schemat. Om det är skolbarn tänk på att ändra på aktuellt barn, så att inte skoltider är med i schemat. För att lägga in morgontid och eftermiddagstid väljer du plustecknet vid aktuell tid och då öppnas ytterligare ett fält för att skriva in tid.

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser så kan båda skicka in varsitt schema. Inget av vårdnadshavarnas scheman skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas schema till ett schema för barnet. Endast en inlämnad schematid per dag kan inlämnas annars blir det en schemakonflikt.

Lovplanering

Inför jul och sommar (ev andra mindre lov) aktiveras Lovplanering och möjligheten att registrera de dagar som barnet kommer ha lov/ledighet och inte kommer vara i behov av barnosorg under kommande lovperiod.

Detta registrerar vårdnadhavare i Edlevo. När det finns en aktiv Lovplanering i appen finns det en röd prick vid alternativet Lovplanering.

Viktigt att alla vårdnadshavare registrerar “lov”  i Lovplanering då registrerad ledighet i barnschema sedan tidigare inte motsvarar “lov”.

Så länge lovplaneringens registreringsperiod pågår kan vårdnadshavarna ändra lovdagar i Lovplanering men även registrera/ändra/ta bort barnschema precis som vanligt.

 När registreringsperioden är slut skrivs dessa lediga dagar över till registrerat barnschema.

OBS! För barn på fritidshem måste det alltid registreras ett nytt barnschema då det under loven endast ska vara 1 schematid/dag.

Meddelande

Om du inte har registrerat schematider eller ledighet en vecka, kommer det att skickas ut påminnelse om att schema saknas. Meddelandet kommer i Edlevo och du kan göra en inställning i din mobiltelefon så att det visas som en notifikation. Du får också e-post om att schema saknas.

I meddelandet i appen Edlevo  står det vilket barn och period det gäller. Meddelande skickas ut när schema saknas och det sker automatiskt 10 dagar innan schemat löper ut, sedan 5 dagar innan, 4 dag innan och efter det kommer en påminnelse varje dag.

I Edlevo App finns möjlighet att skicka meddelande om du har barn på förskola eller fritidshem.
Viktigt att tänka på är att ni alltid ska välja INFORMATIONSMEDDELANDE.
Detta meddelande skickar ni till avdelningen så de får information om varför ert barn är frånvarande eller annan viktig info som ni vill informera om.
OBS! Personalen på avdelningen kan INTE svara på ett informationsmeddelande.

Kontaktuppgifter

Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja “Visa fullständig profil”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuella telefonnummer och e-post för att hålla kontaktinformationen uppdaterad.

Personer som får hämta barnen

Det är viktigt att du registrerar vilka personer som har rätt att lämna och hämta ditt barn, så att personalen på förskolan eller fritidshemmet ser informationen under funktionen Personer som får hämta barnen

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Fritidshem / Strandängskolan

Fritidshem / Strandängskolan

"Skogsbyn"

Telefonnummer och kontakt

Om barnen av någon anledning inte kommer till fritidshemmet (ledighet, sjukdom m.m.), ring och meddela detta på numren nedanför:

Jollen
Telefon: 0431-77369, mobil 070-3078046

Korallen
0431-77367   mobil 0706 925209
Prata gärna in på telefonsvararen.

Kubben
Telefon: 0431-77365

Öppettider

 • Jollen: Måndag- fredag 06.30-18.30
 • Korallen och Klubben: Måndag- fredag 13.30-17.00. Kl. 17.00 sammanslagning med Jollen.

De barn som behöver morgontillsyn, (före skolan) är på Jollen fram till skolan börjar. Där äter vi frukost kl 07.20 i matsalen. Kl 07.50 tar barnen sina saker till klassrummet. Rast fram till 08.10.

 

Frukost
Serveras alla dagar 07.20 ( även vid lov/studiedagar ) i matsalen. 

Middag
Vid lov/studiedagar äter Jollen/Korallen middag kl:11.20 i skolans matsal.

Mellanmål
Jollen,Korallen och Klubben äter mellanmål i skolans matsal.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Regattans fritidshem (Klubben)

regattan@bastad.se

Telefon. 0431-773 65

Korallens fritidshem

korallen@bastad.se

Telefon. 0431-773 67

Jollens fritidshem

jollen@bastad.se

Telefon. 0431-773 69

Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre!

Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre!

Här kan du lämna dina synpunkter till Båstads kommun. Det kan vara såväl positiva som negativa eller en fråga. Vår ambition är att återkomma med ett svar så snart vi kan, dock senast inom tio dagar. Naturligtvis får du lov att vara anonym men då kan vi tyvärr inte återkomma med ett svar.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre!

Lämna dina synpunkter – hjälp oss att bli bättre!

Här kan du lämna dina synpunkter till Båstads kommun. Det kan vara såväl positiva som negativa eller en fråga. Vår ambition är att återkomma med ett svar så snart vi kan, dock senast inom tio dagar. Naturligtvis får du lov att vara anonym men då kan vi tyvärr inte återkomma med ett svar.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!