Click to listen highlighted text!

Slam och latrin

Senast ändrad: 10 feb, 2020

Om du vill tömma och sprida slam från slamavskiljare och slutna tankar måste du ansöka om lov hos myndighetsnämnden.

För att nämnden ska bevilja dispens krävs följande:

  • Att du förfogar över egen eller arrenderad odlingsbar mark. Vid odling av rotfrukter potatis, grönsaker och liknande får spridning av slam inte ske under vegatationstiden.
  • Att spridning av slammet inte sker på sådant sätt att olägenhet uppstår för närboende eller att förorening av vattendrag eller vattentäkter riskeras.
  • Att slammet ska ligga i minst sex månader före spridning för att förhindra smittspridning.
  • Att spridning på tjälad eller snötäckt mark inte sker.
  • Att nedbrukning sker i omedelbar anslutning till spridningen, dvs inom fyra timmar.
  • Att avloppsanläggningen vid fastigheten har en längre gående rening än slamavskiljning enligt miljöbalkens bestämmelser.
Kompostering av latrin från eget hushåll

Kompostering av annat än kompostbart avfall än trädgårdsavfall får utföras endast i sluten anordning som effektivt utestänger fåglar, råttor m m och som medger tillräckligt lufttillträde för att fullgod nedbrytning skall erhållas. Kompostbehållaren bör vara isolerad. Tillförs latrin till komposten skall vid behov så mycket uppsugningsmedel (t.ex torvmull) tillföras att ingen avrinning kan uppstå från komposten. Platsen kall väljas så att grund- eller ytvatten inte kan förorenas eller annan störning kan ske.

Dessutom krävs det att:

  • Kompostmaterialet ska ligga i minst sex månader före spridning för att förhindra smittspridning.
  • Spridning av det komposterade materialet inte sker på sådant sätt att olägenhet uppstår för närboende.
  • Förorening av vattendrag eller vattentäkter riskeras.
  • Kompostmaterialet brukas ner minst 10 cm i jorden i omedelbar anslutning till spridningen, dvs samma dag.
Click to listen highlighted text!