Click to listen highlighted text!

Enskilt avlopp

Senast ändrad: 2 feb, 2024

I många delar av Båstads kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs enskilt avlopp som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna. Har du ett befintligt avlopp som du misstänker är bristfälligt ska du ansöka om ett nytt avlopp.

Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra hav. Genom att ha en bra avloppsanläggning bidrar du till att människor slipper bli sjuka av sitt dricksvatten och att hav och sjöar blir goda miljöer för bad och fiske.

 

Sök tillstånd

Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig behöver du söka tillstånd eller anmäla om ändring. Fyll i och skicka in din ansökan/anmälan, tillsammans med aktuella bilagor som finns beskrivna i ansökningshandlingarna. Ansökan om tillstånd eller anmälan om ändring ska skickas till miljöavdelningen senast 6 veckor innan du planerar att börja bygga avloppsanläggningen. Det är viktigt att du inväntar ett beslut innan du påbörjar arbetet, eftersom du annars kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Ansökningshandlingarna hittar du i vårt blankettarkiv som du kommer åt via länken till höger.

Innan du bestämmer vilken typ av avloppsanläggning du ska göra finns det några saker som man bör tänka på:

  • Ta reda på vilken typ av mark du har där du planerar att lägga ditt avlopp. Finns det vattentäkter, sjöar eller vattendrag inom 200 meter? Det finns avloppslösningar som passar vissa marktyper bättre än andra.
  • Kontakta en avloppsentreprenör för att diskutera vilken avloppslösning som passar bäst på den plats där du bor. Tänk på att vara ute i god tid.
  • Vid markbaserade avloppsanordningar måste en provgrop ordnas för att ta fram bestämning av högsta dimensionerande grundvattennivå för avloppsanläggningen. Läs mer om detta under E-tjänster och blanketter, se länk till höger.
  • Ta kontakt med miljöavdelningen. En miljö- och hälsoskyddsinspektör gör vid behov ett platsbesök i samband med att tillstånd söks för inspektion av provgrop, placering etc.
  • Skicka in din tillståndsansökan tillsammans med en situationskarta över fastigheten med den planerade avloppsanläggningen inritad samt aktuella produktdatablad.
  • När du fått ditt tillstånd kan du börja arbetet med din nya anläggning. Tänk på att beslutet inte vunnit laga kraft förrän tre veckor efter delgivning.

Vilken teknik som fungerar bäst för dig finns b. la att läsa om i broschyren “Enskilt avlopp – vilken teknik passar dina förutsättningar?” Kom ihåg att varje avloppslösning är unik för just den platsen avloppsanläggningen skall anläggas på. Det finns idag en rad olika metoder att rena avloppsvatten. Vilka tekniker som kan uppfylla lagstiftningens krav finns att läsa mer om på avloppsguidens hemsida, se länk till höger. Observera dock att alla kommuner inte alltid godkänner en viss typ av avloppslösning.

Lagar och regler

Utsläpp av avloppsvatten regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Havs- och vattenmyndigheten betonar i sina allmänna råd att kretsloppsanpassade avloppssystem, exempelvis biologiska eller urinsorterande reningssystem, ska väljas då det handlar om nybyggnation eller nyinstallation av vattentoalett.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) ställs bland annat krav på avloppsanläggningens funktion och att anläggningen ska utföras av en sakkunnig person. När det gäller reningsmetod och anläggningens placering ska man också ta hänsyn till markförhållanden, avstånd till dricksvattenbrunnar och vattendrag samt vilken skyddsnivå som gäller i området. Råden finns att läsa i sin helhet i kolumnen till höger.

Tillsyn av enskilda avlopp

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller dagens reningskrav och att anläggningen åtgärdas om den har brister. För att kontrollera att avloppet uppfyller kraven utför miljöavdelningen tillsyn på alla enskilda avloppsanordningar i kommunen.

Tillsynen innebär att miljöavdelningen kontrollerar hur avloppsanläggningen fungerar och om den uppfyller dagens reningskrav samt om tillstånd för avloppsanordningen finns. Målsättningen är att kommunens samtliga enskilda avloppsanläggningar ska leva upp till gällande krav enligt miljöbalken och även det nationella miljömålsarbetet som Riksdagen har fattat beslut om.

Tillsynen i Båstad kommun fortgår kontinuerligt och vi arbetar i första hand i sammanhängande områden för att öka effektiviteten samt minska belastningen på miljön när vi är ute och kör. Om just din fastighet ingår i aktuell inventering kommer du att få ett informationsbrev på posten där du uppmanas att fylla i en enkät om ditt avlopp med hjälp av avloppsguidens checklista som du hittar i kolumnen till höger. Enkäten ska du sedan inom en viss tid skicka tillbaka till miljöavdelningen. Miljöavdelningen gör sedan en bedömning utifrån inkomna uppgifter och alternativt kontaktar dig för ett tillsynsbesök.

Om din anläggning inte uppnår de krav som ställs idag kan du få ett förbud att släppa ut avloppsvatten till din befintliga anläggning. Förbudet upphör att gälla när anläggningen är åtgärdad och den uppnår de reningskrav som finns.

ROT-avdrag
Det finns möjlighet att söka ROT-avdrag för förbättring av en avloppsanläggning. Läs mer på Skatteverkets hemsida, se länken till höger.

Click to listen highlighted text!