Click to listen highlighted text!

Vanliga frågor

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här samlar vi några av de vanligaste frågorna som vi brukar få. Hoppas att du hittar svar på det du undrar över. Gå gärna in på Boverkets kunskapsbank där du hittar allt kring bygglov. Se länk till höger.

Hur går handläggningen till?

Alla ansökningar som kommer in delas ut till våra handläggare och sedan fattar de beslut på delegation. Delegation innebär att politikerna överlåtit tjänstemännen att fatta beslut. Vissa ärenden tas upp i nämnden.

Hur lång är handläggningstiden?

Vi har max tio veckor på oss att handlägga bygglovärenden från den dagen det är komplett.

Vilken roll har grannar?

Överensstämmer den föreslagna åtgärden med detaljplanebestämmelserna tillfrågas normalt inte grannarna, men du uppmanas ändå att själv meddela grannarna om dina byggplaner.

Vid all avvikelse från detaljplan och vid all nybyggnation utanför detaljplanelagt område ska vi höra de berörda grannarnas och eventuellt andra sakägares synpunkter innan beslut fattas.

Vad händer då om grannarna inte vill se något bygge på platsen, eller om de har synpunkter på byggets utformning? Om byggherren ändrar det planerade bygget så att det följer detaljplanens regler, behöver vi inte fråga de berörda grannarna igen innan beslut fattas. I övriga fall beslutar vi efter att vi tagit del av allas synpunkter.

Hur överklagar man?

Är du inte nöjd med ditt bygglovsbeslut eller vill du överklaga grannens beviljade bygglov? Du kan överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Skåne, men det måste ske inom tre veckor från den dagen som du tog del av beslutet.

Överklagan ska inte skickas direkt till Länsstyrelsen (men det ska adresseras dit), utan lämnas till myndighetsnämnden för rättidsprövning. Sedan vidarebefordrar vi överklagan tillsammans med vårt beslutsunderlag till Länsstyrelsen. Bygglovsbeslutet vinner inte laga kraft förrän en slutlig överprövning har skett.

Vad händer om ansökan inte kan beviljas?

Om ansökan innebär en avvikelse från detaljplanebestämmelserna som inte är av mindre art eller om ansökan inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen, strider mot översiktsplanen och gällande förordnanden och riksintressen och därmed inte kan tillstyrkas, för vi alltid en dialog med sökanden innan beslut om avslag fattas.

Syftet med denna dialog är att man ändå ska kunna finna en lösning genom att den som söker bygglov ändrar och bearbetar sin ansökan så att den kan godkännas.

Hur länge gäller bygglovet?

Byggnationen ska vara påbörjad inom två år från beslutsdatum och avslutad inom fem år från samma datum. Om man inte kan hålla dessa tidsramar måste man ansöka om nytt bygglov.

Om jag vill ändra något efter det att bygglov beviljats?

Innan någon förändring görs, som innebär avsteg från beviljat bygglov, ska ansökan om ändring av bygglovet lämnas in till oss för prövning.

Hur kan jag få veta vem som äger en tomt?

Kontakta Lantmäteriet på telnr 0771-63 63 63.

Hur ser jag var tomten är?

En tomtplats är den yta som är inom exempelvis ett staket eller häck. Man kan även ha en tomtplats på en stor fastighet. Fastighetsgränsen är markerad med gränsrör. Alla sådana frågor sköts av Lantmäteriet i Ängelholm.

Hur stort får jag bygga?

Det styrs av kommunens detaljplan som Samhällsbyggnad kan skicka till dig. Gäller din fråga utanför gällande detaljplan får du kontakta någon av våra bygglovhandläggare. Se kontaktuppgifter till höger.

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!