Click to listen highlighted text!

Plan- och bygglovstaxa

Senast ändrad: 15 mar, 2023

Vad kostar ett bygglov? Det beror helt och hållet på vilket hus du ska bygga, var det ska ligga och hur mycket tid som krävs för att behandla din ansökan. Myndighetsnämnden får ta ut avgifter för sin verksamhet och sina tjänster. Det innebär att det kostar pengar att ansöka om förhandsbesked, strandskyddsdispens, bygglov, anmäla installation av eldstad och liknande.

Plan- och bygglovstaxan hittar du här

Kontakta samhallsbyggnad@bastad.se om du är osäker på vad som kan påverka avgiften och hur.

Prisexempel

Om du vill bygga ett nytt enbostadshus, en villa med tillhörande garage/förråd på cirka 250 kvadratmeter, landar avgiften för bygglov på ca 30 000 kronor. Om du vill bygga huset inom ett relativt nytt detaljplanelagt område (ett område som planlagts från slutet av 1980-talet och framåt) tillkommer full planavgift, en avgift som går på ca 24 000 kronor. Bygger du på mark som en exploatör redan betalat för kan du få reducerad planavgift. Då ligger den på halva summan, ca 12 000.

Om din ansökan avviker från gällande detaljplan debiteras bygglovsavgiften med en faktor på 1,2. Dessutom tillkommer en kostnad för att vi måste höra grannar. Kostnaden är ca 2 500 kronor om det inte är så många grannar att det behöver annonseras i tidningen, då tillkommer den faktiska annonskostnaden.

Därtill tillkommer avgifter som rör kartprodukter, utsättning, lägeskontroll, anmälan av vatten och avlopp och liknande.

Här kommer en lista på några avgifter enligt gällande PBL-taxa

Avgifterna justeras årligen efter aktuellt prisbasbelopp. Se länken till höger för mer information om taxan.

 • Nybyggnad av enbostadshus 150 kvm, planenlig: ca 24 000 kr
 • Förhandsbesked: ca 19 700 kr
 • Tidsbegränsat bygglov: Bygglovsavgiften x 0,75
 • Förnyelse av lov = ny prövning: Bygglovsavgiften x 0,8
 • Fasadändring: ca 2 500-5 200 kr
 • Eldstad med rökkanal: ca 1 500 kr
 • Återkallad ansökan: Tidsersättning, 1 100 kr/tim nedlagd tid
 • Avslag på ansökan: Full bygglovsavgift 
 • Avvisning: ca 1 115 kr
 • Byte av kontrollansvarig: ca 1 440 kr
 • Lämplighets/lokaliseringsprövning utanför detaljplan: Bygglovsavgiften x 1,25
 • Tillägg för prövning av avvikelse från detaljplan: Bygglovsavgiften x 1,2
 • Ändrad användning: Bygglovsavgiften x 0,7 (berörd del)
 • Interimistiska slutbesked: ca 2 888 – 11 550 kr

 

Click to listen highlighted text!