Click to listen highlighted text!

Plan- och bygglovstaxa

Senast ändrad: 1 dec, 2020

Vad kostar ett bygglov? Det beror helt och hållet på vilket hus du ska bygga, var det ska ligga och hur mycket tid som krävs för att behandla din ansökan. Myndighetsnämnden får ta ut avgifter för sin verksamhet och sina tjänster. Det innebär att det kostar pengar att ansöka om förhandsbesked, strandskyddsdispens, bygglov, anmäla installation av eldstad och liknande.

Plan- och bygglovstaxan hittar du här

Kontakta oss på bygglov om du är osäker på vad som kan påverka avgiften och hur.

Prisexempel

Om du vill bygga ett nytt enbostadshus, en villa med tillhörande garage/förråd på cirka  250 kvadratmeter, landar avgiften för bygglov på ca 25.000 kronor. Om du vill bygga huset inom ett relativt nytt detaljplanelagt område (ett område som planlagts från slutet av 1980-talet och framåt) tillkommer full planavgift, en avgift som går på ca 22.000 kronor. Bygger du på mark som en exploatör redan betalat för kan du få reducerad planavgift. Då ligger den på halva summan, ca 11.000.

Om din ansökan avviker från gällande detaljplan debiteras bygglovsavgiften med en faktor på 1,2. Dessutom tillkommer en kostnad för att vi måste höra grannar. Om vi hör upp till 5 st grannar kostar detta 1.883 kr. Fler grannar, högre kostnad.

Därtill tillkommer avgifter som rör kartprodukter, anmälan av vatten och avlopp och liknande.

Exempel på avgifter

Här kommer en lista på några avgifter. Tänk på att det är 2011 års priser. Se länken till höger för mer information om taxan.

  • Tidsbegränsat bygglov: Bygglovsavgiften x 0,75
  • Förnyelse av lov = ny prövning: Bygglovsavgiften x 0,8
  • Fasadändring: 2.160 kr.
  • Eldstad med rökkanal: 1.177 kr
  • Återkallad ansökan: Tidsersättning, 800 kr/tim nedlagd tid
  • Avslag på ansökan: Full bygglovsavgift alternativt tidsersättning
  • Avvisning: 942 kr
  • Lämplighets/lokaliseringsprövning utanför detaljplan: Bygglovsavgiften x 1,25
  • Tillägg för prövning av avvikelse från detaljplan: Bygglovsavgiften x 1,2
  • Ändrad användning: Bygglovsavgiften x 0,7 (berörd del)
Click to listen highlighted text!