Click to listen highlighted text!

Strandskydd

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Drömmer du om att bygga nytt på en strandtomt? I Sverige har vi strikta regler när det gäller bygge och andra åtgärder nära vatten. Här kan du läsa mer om strandskyddet och hur man söker dispens.

Samma regler över hela landet

Växt- och djurliv vid vatten måste bevaras och allmänheten ska alltid ha tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det är grundpelarna i det så kallade strandskyddet som regleras i miljöbalken och som gäller över hela Sveriges kust samt vid sjöar och vattendrag. Reglerna, eller bestämmelserna för strandskydd är desamma över hela landet. Strandskyddet innebär att det är förbjudet att genomföra en rad åtgärder, till exempel bygga nytt eller fälla träd, inom den så kallade strandskyddade zonen.

100 meter upp på land, 100 meter ut i vattnet

Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan.

Om det behövs kan länsstyrelsen fatta beslut om att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter. Det kan bli aktuellt när det handlar om områden som är ekologiskt särskilt känsliga eller ligger nära tätorter där det är ont om fria strandområden.

Förbjudet inom strandskyddszonen

Det är det här man inte får göra inom zonen:

  • Bygga nya byggnader eller ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål.
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer.
  • Utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga inkräktar på tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
  • Utföra andra åtgärder (som inte är byggnader, anläggningar eller anordningar) som kan skada växt- och djurliv. Det kan till exempel vara att fälla träd, gräva eller gödsla.
Ansöka om dispens

Vill du ändå göra något av detta? Då måste du ansöka om dispens från förbudet hos Båstads kommun. För att du ska få som du vill måste du visa att det finns så kallade särskilda skäl för det du vill göra.

Nya regler

Riksdagen har beslutat om nya regler för strandskyddet. Syftet med den nya lagen är att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. De innebär bland annat att kommunerna får huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Kommunerna kommer även att få huvudansvaret för tillsynen inom strandskyddsområdena.

Här listar vi några nyheter med den nya strandskyddslagen:

  • Kommunen får upphäva strandskydd i detaljplaner och ge dispens.
  • En fri passage ska säkerställas runt stränder.
  • I översiktsplanen ska kommunen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där vissa lättnader i strandskyddet gör det lättare att bygga. Det kommer dock även i fortsättningen att krävas en dispens.
  • Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddsintresset vid kommunal planläggning.
  • Länsstyrelsen ska granska och överpröva kommunala beslut om upphävande och dispenser.

Vill du läsa mer om de nya reglerna eller strandskyddet i sig? Du hittar mer information via länkarna till höger.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!