Click to listen highlighted text!

Ordlista för byggtermer A-Ö

Senast ändrad: 1 mar, 2019

Vad är egentligen en byggherre och vad betyder k-märkt? Här hittar du förklaringar till olika byggtermer i bokstavsordning. Saknar du något ord? Hör gärna av dig till bygglovavdelningen så att vi kan lägga till det.

Avgifter
Bygglovsavdelningen tar ut avgifter för bygglov, anmälan, rivningslov, förhandsbesked, kartunderlag till bygglovsansökan, ev. planavgift med mera. Allt enligt fastställd taxa. Se högerkolumnen för PDF med årets taxa och avgifter.

Blanketter
Digitala blanketter hittar du via länken i högerkolumnen. Du kan även kontakta bygglovsavdelningen och be att få blanketten skickad hem till dig. Kontaktinformation till höger.

Bruttoarea (BTA)
Summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor.(Svensk standards definition av bruttoarea är: Area av mätbara delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdighet angiven begränsning.)

Byggfelsförsäkring
Är till för att täcka kostnader för att avhjälpa eventuella fel i husets konstruktion, material och utförande. Försäkringen gäller i tio år efter godkänd slutbesiktning. Den är knuten till huset, oavsett ägare. Först ska man vända sig till entreprenören för att få rättelse eller ersättning. Om entreprenören till exempel gått i konkurs kan byggfelsförsäkringen gälla. Via länk till höger kan du läsa mer om byggfelsförsäkring och konsumentskydd.

Byggherre
Byggherren (den som avser bygga) har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller såväl de tekniska egenskapskraven som övriga krav på till exempel hälsa, säkerhet och energihushållning. Byggherren ska därför utse en kontrollansvarig.

Bygglov
Ett bygglov är kort och gott ett tillstånd som krävs för att bygga nytt, bygga till eller att göra större ändringar. Syftet med det hela är att all ny bebyggelse ska gå i harmoni med den gamla. Läs mer om bygglovsprocessen via länk i högerkolumnen.

Byggnadsarea (BYA)
Area som en byggnad upptar på marken. Balkong/altan lägre än tre meter över marknivån räknas in.
(Svensk standards definition av byggnadsarea är: Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc.)

CAD-ritning
Det betyder i korthet att bygglovsritningar skapas i datorn istället för att ritas för hand.
Ordet CAD står för Computer Aided Design, dvs. datorstödd konstruktion.

Detaljplan
Reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. Planen kan vara mer eller mindre omfattande. Fastighetsbildning och bygglov ska i princip alltid följa en gällande detaljplan. I högerkolumnen hittar du länkar till sidor där du kan läsa ännu mer om detaljplaner. På en sida förklarar vi hur man läser en detaljplan.

Fasadritning
Hur utsidan på huset kommer att se ut när du har byggt färdigt.

Fastighet, fastighetsbeteckning
All mark i landet är indelad i fastigheter som har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer), till exempel Båstad 109:2 i Båstad kommun. Gränserna för en fastighet kan bara ändras genom beslut av lantmäterimyndighet (fastighetsbildning). Du hittar länken till Lantmäteriets hemsida i högerkolumnen.

Fastighetsbildning/fastighetsindelning
All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Fastighetsindelningen är en del av samhällets infrastruktur. Fastigheter är en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning. Även rättigheter av olika slag, till exmpel. arrenden och servitut, är kopplade till fastigheterna. Marken växlar ständigt ägare, genom att hela fastigheter säljs eller ärvs, att någon vill stycka av en tomt eller lägga samman ett par små tomter till en stor. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom en så kallad lantmäteriförrättning och sköts av Lantmäteriet. Du hittar länken till deras webbplats i högerkolumnen.

Friggebod
Friggebodar är bygglovsbefriade om de faller inom följande definition: En friggebod är en eller flera byggnader på en en- eller tvåbostadsfastighet som till sammanlagda ytan inte är större än 15 kvm. Friggebod får inte vara högre på sin högsta punkt än tre meter och läggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte berörda grannar medger det. Andra tillstånd krävs om man bygger närmre än 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Friggebodsbegreppet kommer från den folkpartistiske bostadsministern Birgit Friggebo, som på tidigt 1980-tal lät införa denna bygglovsbefrielse i lagstiftningen. Läs mer om friggebodar på sidan “Behöver jag lov för att..?”. Länk till sidan hittar du här till höger.

Förhandsbesked
Vill du bygga utanför detaljplanelagt område? Ansök om ett förhandsbesked, så undersöker handläggaren om ett framtida bygge skulle kunna vara möjligt eller inte. Beslutet går att överklaga. Vill du läsa mer om förhandsbesked? Klicka på länken i högerkolumnen.

Höjdredovisning (plushöjd, +höjd)
Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet.

K-märkt
K-märkt är ett begrepp som fanns i stadsplaneringen i mitten på 1900-talet. Syftet med det hela var att peka ut bebyggelse som var särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt. Begreppet används inte längre i byggande och planering men hörs ofta i folkmun. Dagens motvarighet inom planering är beteckning Q eller q i detaljplaner. Detta talar om att enskild byggnad eller ett område har kulturhistoriskt värde som ska skyddas. Det kulturhistoriska värdet kan finnas även om det inte är fastlagt i en plan.

Lägeskontroll
Kontrollmätning ska göras för att verifiera att husen byggs enligt utstakningen och beviljat bygglov.

Kontrollplanen
Efter tekniskt samråd beslutar bygglovsavdelningen om den kontrollplan som ska gälla för åtgärden. I kontrollplanen för ett byggprojekt anges:

  • vilken kontroll som kommer att ske
  • vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in
  • vilka anmälningar som ska göras till kommunen under arbetet

Kontrollansvarig
Den kontrollansvarige ska med byggherren upprätta ett förslag till kontrollplan, som ska inlämnas till handläggaren. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs på byggarbetsplatsen samt att nödvändiga kontroller utförs. Ansvaret har utökats jämfört med nuvarande lagstiftning, bland annat ska mer dokumenteras och en utvärdering av byggarbetena ska skrivas av kontrollansvarig inför slutsamrådet vid byggets färdigställande. Kontrollansvariga ska vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Laga kraft
Ett beslut, till exempel ett fastighetsbildningsbeslut eller en detaljplan, eller en dom har vunnit laga kraft när det inte kan överklagas. Det kan antingen bero på att tiden för överklagande har gått ut eller att det inte finns rätt att överklaga beslutet. Ett bygglovsbeslut vinner laga kraft fyra veckor efter att det annoserats i Post- och inrikes.

Lagfart
Inskrivningsmyndigheten hanterar lagfartsansökningar. Adressen är: Box 453, 281 24 Hässleholm, telnr: 0451-450 30

Lov för tillfällig åtgärd
Ibland kan man tillfälligt acceptera att ändra en byggnads användning eller sätta upp en tillfällig byggnad, kiosk, marknadstält, byggarbetsbod etc. Ett lov för tillfällig åtgärd kan lämnas för högst fem år med möjlig förlängning med ytterligare fem år.

Marklov
Marklov krävs när man skall schakta eller fylla upp en tomt så att den avsevärt ändrar höjdläget. Marklov krävs också om man ämnar fälla träd eller plantera skog. Läs mer om marlov via länk till höger.

Mur
En vertikal, oftast bärande konstruktion av stenar som lagts ovanpå varandra. Stenarna kan vara av natursten, tegel, betong, slipers eller annat material. Kräver vanligtvis bygglov. Vill du läsa mer om kommunens riktlinjer för bygglov för murar, plank och staket? Se länk i högerkolumnen.

Nybyggnadskarta (se primärkarta)
Olovligt byggande (se svartbygge)

Ovårdad fastighet
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick. Fastigheter som inte uppfyller de kraven kallas ovårdade. Om fastighetsägaren inte fixar till fastigheten trots uppmaningar från kommunen tas ärendet upp hos bygglovsavdelningen. Ägaren meddelas att han eller hon måste ordna upp på sin fastighet, annars väntar vite/böter. Läs mer om ovårdade fastigheter via länk till höger.

Pantbrev
Ett bevis utfärdat av inskrivningsmyndigheten som berättar att en fastighetsägare fått inteckning i sin fastighet av ett visst belopp.

Plan- och bygglagen (PBL)
Lag som innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och om byggande. Länsstyrelserna har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och samverkar med kommunerna i planläggningen. Boverket har den allmänna uppsikten i landet.

Planavgift
Planavgift är en avgift som kommunen kan ta ut av fastighetsägarna i ett område för att täcka de kostnader man haft för detaljplaneringen. Det är vanligt att den tas ut i samband med bygglov och bygganmälan.

Planritning
En planritning innehåller funktioner, mått och byggnadsytor (såkallade BYA). En lista med en sammanställning över total BYA för alla byggnader på tomten ska lämnas in tillsammans med planritningen. Det planritningen alltid ska innehålla är: brandgränser, tillgänglighet med dörrmått och vändplancirkel samt utrymningsvägar.

Om du ska bygga till ska detta redovisas tydligt med mått. Du ska beskriva taket såhär: ditt materialval, hur din takavvattning ser ut samt skorstenar/huvar och taksäkerhetsanordningar.

Primärkarta
Primärkarta är den grundläggande kartinformationen som täcker hela kommunen. Informationen består av vägar, byggnader, anläggningar på allmän mark, fastigheter, adresstext, stomnätsinformation, fornlämningar och höjdkurvor. Kartan används till översiktskarta samt underlag för projektering och planering.

Karta i skala 1:400 ska lämnas in över den tomt som ska bebyggas. Den redovisar fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, marknivåer, fastighetens adress, befintliga byggnader och terrängdetaljer.

Rivningslov
Rivningslov krävs när man ska riva en byggnad eller en del av byggnad om byggnaden ligger inom detaljplanerat område. Läs mer om rivningslov och rivningsplan via länk till höger.

Sakägare
Begreppet används bland annat vid prövning av bygglov och vid lantmäteriförrättningar. I det senare fallet kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en förrättning för sakägare.

Samfällighet
Gemensamt ägd och förvaltad mark för till exempel en by eller för ett antal fastighetsägare, som samverkar för att tillgodose gemensamma behov. Kan gälla vägar, vatten, avlopp, jakt- och fiskevård och liknande.

Servitut
Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal. Servitut är inte tidsbegränsade. Har du frågor om servitut, var god kontakta lantmäteriet. Länk till deras hemsida finns i högerkolumnen.

Sektionsritning
Tvärsnitt i figur, genomskärning av en byggnad. Ritningarna ska visa konstruktionen och vilket material som används eller redan finns på den utsatta delen. Nyare fastigheter har oftast konstruktionsritningar medan det i äldre hus (till exempel 1800-tal) är relativt ovanligt om ingen till- eller ombyggnad har gjorts tidigare.

Skyddsrum
Enligt civilförsvarslagen har den som tänker bygga något skyldighet att anmäla detta till byggnadsnämnden för att få reda på om det finns brister på skyddsrumsplatser inom skyddsrumstätorten. Om det råder brist på dem kan fastighetsägaren bli tillsagd att öka hållfastheten/kvalitén på byggnaden, så att den kan fungera som skyddsrum.

Situationsplan
Tomtkarta som redovisar byggnadens storlek och placering samt avstånd till tomtgränser, infart med mera.

Slutbesked
Om allt gått rätt till i byggprocessen och ingenting finns att anmärka på samt om kontrollplanen är ifylld och alla intyg är inlämnade så kan kommunen avsluta ärendet och utfärda ett slutbesked. Efter detta får byggnaden tas i bruk. Om inflyttning sker innan slutbesked utfärdats, beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

Slutsamråd                                                                                                                                   Vid slutsamrådet ska byggnationen och kontrollplanen gås igenom. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande med noteringar om hur byggnationen följt kontrollplanen och vilka eventuella noteringar som finns om själva utförandet. Mötet protokollförs av kommunen så att sedan ett slutbesked kan meddelas om allt gått rätt.

Startbesked                                                                                                                                     I startbeskedet fastställs kontrollplanen som ska gälla för byggarbetenas genomförande. När startbesked är beslutat så kan byggarbetena påbörjas. Påbörjas bygget utan startbesked beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

Strandskyddat område
Strandskyddsområde är oftast ett hundra meter från vattendrag om inte detaljplan finns för området. Om huset ligger inom strandskyddsområde får i princip ingenting göras utöver vad detaljplanen tillåter utan dispens från strandskyddet. Dispens från strandskyddet ansöker man om hos komnunen. Läs mer om strandskyddet via länk i högerkolumnen.

Svartbygge
Svartbygge är det folkliga begreppet för olovligt byggande, det vill säga byggande utan att ha bygglov. Inom begreppet faller egentligen alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov. Läs mer om svartbygge via länk till höger.

Svensk måttstandard
Det finns många olika standarder, men för oss gäller oftast ”SS 02 10 53 Area och volym för husbyggnader – terminologi och mätregler” samt ”SS 91 42 21:2006 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått”.

Tekniskt samråd
Efter att bygglov har lämnats kallar kommunen dig, kontrollansvarig och eventuellt andra till ett möte för att gemensamt gå igenom planering samt den tillsyn och kontroll som är nödvändig.

Tomträtt
Nyttjanderätt till en hel fastighet som upplåts för visst ändamål, till exempel bostad, under obestämd tid och mot en årlig betalning i pengar.

Utsättning
Husutstakning behöver göras för att husen skall hamna på rätt plats. Vill du ha hjälp med detta så kan du kontakta kommunens geodata-avdelning. Läs mer om utsättning/utstakning via länk till höger.

Växtlighet
Fastighetsägaren skall se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken. Tar växtligheten överhand kan du som fastighetsägare bli indirekt skyldig till trafikolyckor. Grenar som hänger längre ned över gång- eller körbanan ska sågas av.
Läs mer om vilka regler som gäller i broschyren “Klipp häcken”. Du hittar den i högerkolumnen.

Överklaga beslut
Beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen men skall inlämnas till Bygglovsavdelningen inom tre veckor (21 dagar).

Öppenarea (OPA)
Del av byggnad som inte omsluts av väggar.
(Svensk standard definierar öppenarea såhär: Area av helt eller delvis öppna mätvärda utrymmen inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.)

Översiktsplan
Visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Planen är inte juridiskt bindande. Via länk till höger kan du läsa mer om översiktsplanen.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!