• för att bevara biologisk mångfald,
  • för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller
  • för att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Naturreservat kan också bildas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.

I Båstads kommun finns 12 naturreservat.