Click to listen highlighted text!

Riskbaserad taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Senast ändrad: 17 feb, 2021

Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken beslutat om taxa för tillsyn enligt miljöbalken, KF § 197/11 och KF § 254/12. Taxan bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och avgiftsuttaget bygger på självkostnadsprincipen.

 

Taxa för tillsyn inom miljöbalkens område i Båstads kommun gäller avgifter för Båstad kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande områden: naturvård, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar m.fl.


Allmänt

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna, i miljöbalken finns regler som säger att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövaren för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom att verksam­hetsutövaren ska finansiera tillsynsarbetet kallas ”förorenaren betalar” och finns i en av EU:s regler, med innebörden att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsyn. Därför har kommunfullmäktige beslutat om en egen taxa för Båstads kommun. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför utformad så att en verksamhet som utgör en hög risk för människors hälsa eller miljö får betala mer än den som utgör en låg risk.


Vad ingår i avgiften?

I årsavgiften ingår mer tillsynsarbete än den tid som inspektören besöker er verksamhet. Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att denne känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök. Efter besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl underbyggd. I avgiften finns även fler aktiviteter bl.a. telefonkontakt med er, arkivering med mera. Inspektörerna ska även sätta sig in i nya regler som meddelas inom bl.a. EU och i Sverige, de ska även känna till ny teknik inom de olika branscherna. Ju mer inspektörerna kan desto bättre kunna informera och ge råd till dig om det nya. Det i sin tur kan medföra att ditt eget miljöarbete blir enklare, tar mindre tid och kostar mindre. Även planering av branschvisa tillsynsaktiviteter täcks in i årsavgiften. I det arbetet tar kommunen fram förenklade metoder för tillsynen genom checklistor, informations­material samt andra typer av förberedelser inför insatsen.


Varför kommer inte kommunen varje år om jag betalar en årsavgift?

För de flesta verksamheter är tillsynen och avgiften årlig. För vissa verksamheter är tillsynsbehovet mindre och sker med glesare intervall än årligen, avgiften är dock årlig, detta för att jämna ut kostnaden. Verksamheten får dock på sikt den tillsyn de betalar för. För verksamheter där miljö- och hälsoriskerna är ännu mindre kan det gå cirka tre år mellan tillsynsbesöken och verksamheten betalar då efter genomförd tillsyn och för den tid som nedlagts på tillsynen. Skulle kommunen inte fullgöra sin tillsynstid under ett år, på grund av andra omständigheter än av er verksamhet, kommer den överblivna tillsynstiden flyttas över på de två följande åren, d.v.s. ni får fler tillsynstimmar följande år utifrån den årsavgift ni betalar.


Modellen för avgiftsbedömning

Bedömningen av den årliga tillsynsavgiften består av tre delar. Den första är verksamhetens risker, vilket ger underlag för den avgift som företaget ska betala. Den andra delen är en bedömning som inspektören gör under besöket, av hur företaget bl.a. hanterar riskerna och verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Den tredje delen ger kommunen möjlighet att premiera företaget för hur bra man t.ex. arbetar med egenkontroll eller minskad klimatpåverkan från verksamheten. Genom att verksamhetsutövaren gör ett bra miljöarbete, som går längre än vad lagen kräver, ska det finnas möjlighet att påverka sin årliga tillsynsavgift. Kommunen kan även, vid vissa omständigheter, justera den årliga avgiften för en hel bransch genom reglering i taxan, t.ex. om tillsynsbehovet för branschen visar sig vara lägre än enligt SKL:s underlag för taxan.

Kontakt

Miljöavdelningen

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!