Click to listen highlighted text!

Miljö- och hälsoskydd

Senast ändrad: 28 maj, 2021

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet och det innebär att nämnden ska se till att miljölagstiftningens regler följs. Det är miljöavdelningen som på uppdrag av nämnden kontrollerar att miljöbalken följs.


Kontroll

Miljöavdelningen kontrollerar industrier, bensinstationer, jordbruk, trafik och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Verksamheter med användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, vatten eller luft eller annan risk för olägenhet för människor hälsa eller miljön är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Genom inspektioner kontrollerar man hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras. Miljöavdelningen utreder klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter. Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten är miljökontoret ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet. Den svenska miljölagstiftningen är huvudsakligen samlad i miljöbalken, men även andra lagar har betydelse inom miljöområdet.

Click to listen highlighted text!