Click to listen highlighted text!

Miljö- och hälsoskydd

Senast ändrad: 8 feb, 2022

Miljö- och hälsoskyddstillsynen riktar sig till olika verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga, men även sådana som inte är det men som faller under lagens krav.

 

I miljöavdelningens tillsynsarbete ingår bland annat att;

 • Granska rapporter
 • Göra föranmälda eller oanmälda tillsynsbesök
 • Handlägga anmälningar, tillståndsansökningar och klagomål

Vid ett tillsynsbesök kontrolleras bland annat verksamhetens;

 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till mark och vatten
 • Kemikaliehantering
 • Hantering av farligt avfall
 • Buller
 • Lukt från exempelvis avfall och processer
 • Hushållning med energi och resurser
 • Rutiner för egenkontroll

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet som påverkar miljön är skyldiga att undersöka och kontrollera verksamhets påverkan på miljö och hälsa (egenkontroll). För anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter är kraven extra hårda och miljöförvaltningen kontrollerar via sin tillsyn att bestämmelserna om egenkontroll följs.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet, där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön, bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel eller medför en liten risk för hälsan och miljön.

Läs mer om egenkontroll på Naturvårdsverket.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut. Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall vid källan. Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller.

Click to listen highlighted text!