Click to listen highlighted text!

Livsmedelstaxa

Senast ändrad: 18 nov, 2022

Kommunfullmäktige har med stöd av livmedelslagen beslutat om taxa för livsmedelskontroll. Taxan bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift för kontroll enligt livsmedels‐ och foderlagstiftningen.

Riksdagen (bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357) antog regeringens proposition 05/2006:128 att den offentliga kontrollen i Sverige av livsmedel och foder ska finansieras med avgifter och att dessa avgifter ska ge full täckning för de kostnader som är förknippade med denna offentliga kontroll. Det framgår också uttryckligen av förordning, (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter att kommunerna är skyldiga att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.

 

Vad ingår i kontrollavgiften?

För bestämmandet av avgifterna är det av central betydelse vilka arbetsuppgifter och andra åtgärder som ingår i offentlig kontroll. Vid beräkning av timavgiften för den offentliga kontrollen (timtaxan) måste den totala kostnaden för den offentliga kontrollen(enligt avsnitt 3.3) fördelas på det antal arbetstimmar som handläggande tjänstemän lägger på den offentliga kontrollen. Här är det givetvis viktigt att samtliga arbetsmoment som handläggande tjänstemän utför beaktas.

Följande exempel kan sägas vara generella för all handläggning av ärenden inom den offentliga kontrollen, även om arbetsmomenten skiljer sig åt mellan olika typer av ärenden:

 • Registrering i ärendehanteringssystem, komplettering av ärende
 • Inläsning, beredning
 • Utskick av olika typer av information vid registrering
 • Revisioner
 • Inspektioner
 • Provtagning och analys
 • Del- och slutbesiktningar
 • Telefonsamtal och annan kommunikation med företagare som rör kontrollobjektet
 • Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen
 • Samråd med andra myndigheter angående kontrollobjektet
 • Databehandling av fakta
 • Interna/externa kontakter med sakkunniga, t.ex. jurister, veterinärer, läkare
 • Upprättande av inspektionsrapporter, protokoll från revisioner, skrivelser m.m.
 • Upprättande av beslut
 • Föredragning av ärende
 • vid nämndsammanträde
 • Expediering

 

Varför kommer inte kommunen varje år om jag betalar en årsavgift?

För de flesta verksamheter är tillsynen och avgiften årlig. För vissa verksamheter är tillsynsbehovet mindre och sker med glesare intervall än årligen, avgiften är dock årlig, detta för att jämna ut kostnaden. Verksamheten får dock på sikt den tillsyn de betalar för. För verksamheter där miljö- och hälsoriskerna är ännu mindre kan det gå cirka tre år mellan tillsynsbesöken och verksamheten betalar då efter genomförd tillsyn och för den tid som nedlagts på tillsynen. Skulle kommunen inte fullgöra sin tillsynstid under ett år, på grund av andra omständigheter än av er verksamhet, kommer den överblivna tillsynstiden flyttas över på de två följande åren, d.v.s. ni får fler tillsynstimmar följande år utifrån den årsavgift ni betalar.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!