Click to listen highlighted text!

Gödselhantering

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett sådant sätt att läckage och oönskad spridning till omgivningen inte sker.

Vid djurhållning som omfattar 10-100 djurenheter ska gödseln kunna lagras under minst 6 månader. Lantbruk med mer än 100 djurenheter ska kunna lagra gödsel under minst 8 månader. För alla verksamheter gäller att gödseln ska lagras i täta utrymmen så att läckage till omgivningen inte kan ske. Urin- och svämgödselbrunnar ska ha täckning och påfyllning ska ske under täckning. Lagring av stallgödsel i stuka direkt på mark bör endast ske i undantagsfall. Stukalagring ersätter inte kravet på lagringskapacitet.

Den som driver en lantbruksverksamhet med djurhållning måste även ha tillgång till tillräcklig spridningsareal för uppkommen gödsel. Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Spridning ska ske vid tillåten tidpunkt och vid passande väder. Det är viktigt att tillräckliga skyddsavstånd tas till vattendrag, diken, vattentäkter och brunnar. Man måste även ta hänsyn till kringboende så att de inte störs av luktolägenheter.

Click to listen highlighted text!