Click to listen highlighted text!

Bekämpning

Senast ändrad: 10 maj, 2023

Vid spridning av växtskyddsmedel krävs i vissa fall anmälan eller ansökan om tillstånd till miljöavdelningen. För att få använda växtskyddsmedel som tillhör klass 1L eller 2L måste du ha gått en behörighetsutbildning.

Funktionstest av utrustningen
Från och med 26 november 2016 ska all utrustning för spridning av växtskyddsmedel i Europa vara funktionstestad för att få användas. Jordbruksverket kommer att ta fram föreskrifter hur de obligatoriska funktionstesten ska ske i Sverige och bestämma vilka spruttyper som får undantas från krav på funktionstest. Målet är att föreskriften ska vara klar till sommaren 2016. Du kan läsa mer om funktionstesten på Jordbruksverkets webbplats där det även finns en lista med godkända funktionstestare.

Anmälan krävs
Anmälan till miljöavdelningen ska göras vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

 • på vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (gäller ej åkermark)

Användning av växtskyddsmedel på områden som nämnts ovan får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts om miljöavdelningen inte bestämmer något annat.

Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen informera miljöavdelningen om bekämpningen.

Tillstånd krävs
Tillstånd från miljöavdelningen krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • inom vattenskyddsområde

Växtskyddsmedel får inte användas

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Dokumentation vid spridning
Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska du dokumentera varje användning. Tänk på att du även måste dokumentera spridning av klass 3-medel då spridningen sker yrkesmässigt.

För vidare information läs Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

Även då du yrkesmässigt sprider biocidprodukter ska du föra dokumentation. För vidare information läs Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter.

Om olyckan är framme…
Skulle olyckan vara framme och en större mängd bekämpningsmedel läcker ut (eller du befarar att det kan komma att läcka ut) ska du larma räddningstjänsten i första hand. Även områdets ägare och miljöavdelningen ska informeras om händelsen.

Click to listen highlighted text!