Click to listen highlighted text!

Kontrollplaner

Senast ändrad: 10 sep, 2018

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:
  • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse samt vilka bestämmelser man kontrollerar mot
  • Vem som ska göra kontrollerna
  • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
  • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske
  • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
  • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked.

För projekt som inte är enkla krävs en kontrollansvarig som upprättar en kontrollplan och lämnar in den före det tekniska samrådet.

Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovbeslutet för enkla åtgärder.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!