Click to listen highlighted text!

Mätning

Senast ändrad: 4 jul, 2023

Behöver du hjälp med utsättning och lägeskontroll? Här hittar du information om olika typer av mätningsuppdrag som geodata kan erbjuda.

Båstads kommun har möjlighet att tillhandahålla de flesta mätningsuppdrag genom ett samverkansavtal med Ängelholms kommun. Exempel på mätningsuppdrag är utsättning och lägeskontroll. För mer information, kontakta geodata, tlf 0431-770 00 eller mejla samhallsbyggnad@bastad.se.

 

Utsättning samt lägeskontroll

Vid de flesta byggnationer krävs att man utför en utsättning och lägeskontroll. Detta framgår av bygglovsbeslutet.

Med utsättning menas att man märker ut byggnadens läge i plan och höjd på marken enligt bygglovsbeslutet. När fasaden är klar gör man en lägeskontroll där man kontrollerar att byggnaden kommit i rätt läge i plan och höjd på fastigheten.

Utsättning och lägeskontroll ska utföras av personal med mätningsteknisk kompetens:

 • examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
 • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år

Båstads kommun samverkar med Ängelholms kommun inom kart- och mät-området. Kart- och mätenheten utför utsättning och lägeskontroll samt utfärdar intyg som lämnas till myndighetsnämnden.

Mättjänster beställs enklast via e-tjänster:

E-tjänst för beställning av utstakning/utsättning och lägeskontroll

Har du inte möjlighet att beställa via e-tjänst så kontakta Ängelholm kommuns kundtjänst, telefon 0431-870 00 eller e-post till kartochmat@engelholm.se

Ange fastighetsbeteckning, typ av uppdrag och önskat datum. Avgift för utsättning/lägeskontroll ingår inte i bygglovet, utan kommer att faktureras separat. För prisexempel, kontakta kart- och mätenheten.

Här visas en kort film på vad utsättning innebär.
I filmen benämns utsättning som utstakning, det är två olika ord för samma sak.

Tänk på detta innan du beställer en utsättning

 • Gör beställningen minst tio arbetsdagar innan du vill ha utsättningen.
 • Se till att byggplatsen är ren från träd, buskar, stubbar, stora stenar, gamla byggnader som ska rivas, staket med mera.
 • Märk gärna ut dina gränser genom att sätta en pinne i järnrören för att underlätta mätingenjörens jobb och minska kostnaden.
 • Du ska helst ha grovschaktat marken i förväg om det är stor nivåskillnad där byggnad ska byggas.
 • Se till att det finns profilvirke:
  Till varje hörn på den blivande byggnaden går det åt 3 stolpar och 2 brädor (se bild nedan). Rekommenderad dimension för stolpar är 45×70 mm eller 45×95 mm och ca 1,3 till 1,5 m höga. Rekommenderad dimension för brädor är minst 22×95 mm och 1,5 till 2,0 m långa. Längden kan variera beroende på marknivå och övriga förhållanden.
 • Vid själva utstakningen ska fastighetsägaren eller byggaren vara med och slå ner profilstolpar samt även bekräfta att måttsättningen är rätt på kartan och att höjden blir rätt.

Profiler med snören efter en genomförd utstakning. Snörena beskriver fasadmåtten på den nya byggnaden.

Om annan utför

Om du har mätningsteknisk kompetens och vill utföra utstakning/lägeskontroll själv, använd blanketten ”Ansökan om godkännande för utstakning och lägeskontroll”, som du hittar i marginalen till höger.

När du är godkänd ska du lämna in följande dokument via samhallsbyggnad@bastad.se:

 • skriftligt intyg över utförd utsättning/lägeskontroll
 • kartskiss med sammanhängande måttkedjor, det vill säga fasadmått på byggnader och mått till fastighetsgräns
 • eventuella avvikelser från beviljat bygglov redovisas i kartan med avvikande färg
 • redovisa färdigt golv-höjd (FG) i kartan
 • koordinatfil i Sweref 99 13 30 och färdigt golvhöjd (FG) i RH 2000

Stompunkter

Stomnät (mätpunkter) finns för hela Båstads kommun. Stomnätet ägs och förvaltas av Båstads kommun och är grundläggande för all kartframställning, fastighetsbildning och mätning.

Båstads kommuns kartor redovisas i koordinatsystemet Sweref 99 13 30 och höjdsystemet RH2000. Övergången till RH2000 skedde 1 april 2014. Använd länken till Båstadkartan i högerkolumnen för områdesindelning och för skillnader mellan RH00 och RH2000.

Koordinater och punktbeskrivningar kan hämtas kostnadsfritt i Båstadkartan via länken i kolumnen till höger.

Tillhandahållande av stomnätsuppgifter

Vid tillhandahållande av koordinatuppgifter för markerade stompunkter är det beställarens ansvar att vid användning själv försäkra sig om punkternas status och tillförlitlighet. Kommunen förutsätter att användaren av uppgifterna besitter nödvändig mätningsteknisk färdighet för att kunna bedöma och kontrollera koordiatvärden med hänsyn till:

 • Att rätt markering används.
 • Att markeringen inte rubbats ur sitt ursprungliga läge genom åverkan eller markrörelser.
 • Att varje punkt som används enligt god mätningsteknisk sed kontrolleras relativt andra punkter såväl beträffande plan som höjdläge.
 • Att kontrollers avvikelse mot givna teoretiska värden bedöms på rätt sätt med hänsyn till osäkerhet i såväl givna koordinatvärden som till mätningsosäkerhet i kontrollmetoden.

Kommunen kan inte hållas ansvarig för fel som orsakas av felaktiga koordiatvärden på utlämnade stompunker. Det är användarens ansvar att vid användning bygga in kontrollrutiner så att eventuella felaktiga koordinater/höjder eller markeringar upptäcks i mätningsprocessen.

Click to listen highlighted text!