Click to listen highlighted text!

Nybyggnadskartor

Senast ändrad: 25 jan, 2024

Ska du söka bygglov? Då behöver du oftast redovisa på en karta vad du vill bygga. Här hittar du information om olika kartprodukter som du kan beställa av oss på Geodata.


Olika kartunderlag

Beroende på vad du vill bygga finns det tre olika kartunderlag, ”Nybyggnadskarta”, “Förenklad nybyggnadskarta” eller ”Enkelt utdrag ur baskarta”. Kartan som du beställer använder du som underlag för situationsplanen i din bygglovsansökan. Din godkända situationsplan används för att på plats markera den framtida byggnaden, så kallad utsättning, samt när kontroll görs att byggnaden hamnat på rätt plats, så kallad lägeskontroll.

 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan innehåller uppgifter om fastighetsgränser, markhöjder, eventuella befintliga byggnader och dess sockelhöjd, grannfastigheter samt gatunamn. Om det finns en gällande detaljplan för fastigheten tolkas den in, samt att eventuell anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp redovisas. I samband med produktionen av kartan görs ett platsbesök på fastigheten.

Produkten är ett krav vid nybyggnation och större tillbyggnader samt nästan all byggnation närmare fastighetsgräns än 1 meter. Från dessa riktlinjer kan din bygglovhandläggare göra en annan bedömning.

Kostnaden för kartan är arealberoende. För fastigheter mindre än 2 000 m² och med gällande detaljplan kostar kartan 9455 kronor (2024). För större fastigheter blir kostnaden högre.

Det tar cirka tre veckor från det att du beställt kartan tills dess att den levereras. För att kunna genomföra mätningsarbete på fastigheten måste du göra fastigheten tillgänglig genom att ta bort sly och annat som hindrar tillträde till fastigheten.

 

Förenklad nybyggnadskarta

Den förenklade nybyggnadskartan innehåller uppgifter om fastighetsgränser, markhöjder, eventuella befintliga byggnader och dess sockelhöjd, grannfastigheter samt gatunamn. Om det finns en gällande detaljplan för fastigheten tolkas egenskapsgränserna och användningsgränserna in. I samband med produktionen av kartan görs ett platsbesök på fastigheten.

Produkten är ett krav för större tillbyggnader av huvudbyggnad samt nästan all nybyggnation av komplementbyggnad. Från dessa riktlinjer kan din bygglovhandläggare också göra en annan bedömning.

Kostnaden för kartan är arealberoende. För fastigheter mindre än 2 000 m² och med gällande detaljplan kostar kartan 4412 kronor (2024). För större fastigheter blir kostnaden högre.

Det tar cirka tre veckor från det att du beställt kartan tills dess att den levereras. För att kunna genomföra mätningsarbete på fastigheten måste du göra fastigheten tillgänglig genom att ta bort sly och annat som hindrar tillträde till fastigheten.

 

Enkelt utdrag ur kartdatabas

Det här är ett kartutdrag ur vår befintliga kartdatabas. Inget platsbesök görs innan leverans. Det görs inte heller någon fastighetsutredning.

Kartan används som underlag till situationsplanen för enklare byggnationer t ex mindre tillbyggnader, uterum, carportar och mindre förråd.

Din bygglovhandläggare kan också göra en annan bedömning.

Priset för kartan är arealberoende. För fastigheter mindre än 2 000 m² kostar kartan 1513 kronor (2024). För större fastigheter blir priset högre.

Det tar cirka en vecka från det att du beställt kartan tills dess att den levereras.

Om du är osäker på vilket kartunderlag du behöver för just din ansökan kontakta en handläggare på bygglovsavdelningen innan du beställer kartunderlag.

 

Hur ska situationsplanen se ut?

Kartunderlaget som levereras från geodata-avdelningen ska du använda som underlag för situationsplanen i din bygglovsansökan. På situationsplanen ska följande redovisas:

  • Rita in det du vill bygga. Exempel på måttsättning i ritning.
  • Redovisa huvudmått för byggnaden/byggnaderna.
  • Redovisa måttet vinkelrätt från fastighetsgränsen mot byggnaden. Det behövs tre vinkelräta mått till fastighetsgräns från hörnor i samma fasadlinje.
  • Föreslå höjd för färdigt golv (FG-höjd).

 

Beställning

Kartunderlaget kan du beställa direkt av en handläggare på geodata-avdelningen eller på avsedd blankett, se länk till blanketter i högerkolumnen.

Vill du läsa mer om bygglovsansökan? I högerkolumnen hittar du länkar till våra sidor “Handlingar till bygglovsansökan” och “Bygglovsprocessen”.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!