Click to listen highlighted text!

Hur läser man en detaljplan?

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Är du osäker på hur man läser en detaljplan? Här får du hjälp. Vi har valt att använda oss av detaljplanen Västra Karup 15:24 m fl som exempel på denna sida. Detaljplanen gäller bostadsområde mitt emot Västra Karups skola.

Plankarta

Det du ser här ovanför är själva plankartan för detaljplanen. För att se kartan i större format, klicka på här.

En detaljplan består först och främst av en planbeskrivning. Det är ett skriftligt dokument där kommunen bland annat förklarar syftet med planen, beskriver miljön i det aktuella området och redovisar kontroller från bullermätningar och så vidare. Du kan läsa planbeskrivningen för detaljplanen här.

På plankartan förklarar kommunen sedan detaljerat hur man har tänkt sig området genom en kartbild. Vid sidan om plankartan finns planbestämmelserna, Det är en beskrivning till hur man ska läsa plankartan. Planbestämmelserna berättar till exempel vad plankartans olika streckade linjer betyder och hur man ska utläsa kartans övriga “tecken”.

Så här tyder du tecknen 

Klicka gärna upp både plankartan och planbestämmelserna (finns som länkar i högerkolumnen) så att du ser dem klart och tydligt. En detaljplan lever upp till sitt namn: den förklarar nämligen detaljerat i ord och bild hur ett område ska användas, både när det gäller mark- och vattenområden.

Olika områden visas i olika färger. Vid reglering av användningen av ett område används versaler, stora bokstäver. Allmänna platser markeras med ett helt ord och kvartersmark markeras med en bokstav. På bilden kan du bland annat se att LOKALGATA och GÅNGVÄG har markerats som allmänna platser. Det finns tre olika kvartersmarker. B, som markerats med gul färg, betyder att marken ska användas till bostadsändamål. BH, som markerats med ett gulbrunt streckat mönster, betyder att marken ska användas till bostad, hantverk och kontor. E, som markerats med blå färg, visar på område för telestation.

Egenskaper

Inom användningsområdena kan man sedan reglera olika egenskaper. De markeras med små bokstäver eller symboler på plankartan.

Exempel på egenskaper kan vara följande:

  • Utformning av allmänna platser (t ex markbeläggning, plantering, lekplats)
  • Utnyttjandegrad (hur mycket du får bygga)
  • Begränsning av markens bebyggande (t ex prickmark som ej får bebyggas och kryssmark där endast komplementbyggnader får byggas)
  • Markens anordnande på kvartersmark (till exempel om parkering ska finnas, utfart inte får förekomma, vegetation begränsas)
  • Placering/utformning/utförande (till exempel var man ska placera en byggnad, höjd på ett hus, fasad eller takmaterial, varsamhet eller skydd för befintliga hus)
  • Störningsskydd (åtgärder för t ex buller) och så vidare.

Vad hittar vi då för egenskaper på detaljplanens plankarta över det nya bostadsområdet i Västra Karup? Jo, du kan bland annat se var man inte får bygga (punktprickad mark). Mark med bokstaven u visar att marken ska hållas tillgänglig för underjordiska ledningar och x säger att marken ska hållas tillgänglig för allmän gångtrafik. Kartan visar också antalet våningar som får byggas på husen i området (I) och det lilla p:et visar att sovrum i byggnaderna ska ha en bullernivån under 30 dB(A).

Hoppas att du har fått en klarare bild över hur man läser en detaljplan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens plan- eller bygglovsavdelning. Du hittar kontaktinformation till höger.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!