Regler för strandskydd

Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten. På vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och inkluderar alltså även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • bygga nya byggnader
  • andra befintliga byggnader eller hur de används, bygga andra anläggningar exempelvis bryggor, grillplatser eller staket om det avhåller allmänheten från platsen
  • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla

 

 

Dispens från strandskyddet

Strandskyddet är som ett tungt vägande och viktigt intresse. Du kan få dispens från strandskyddet  om du har särskilda skäl.

Några exempel på särskilda skäl är:

  • Platsen används redan på ett lagligt sätt för privat nyttjande, exempelvis om man ersätter ett hus som brunnit ner eller rivits eller bygger en komplementbyggnad nära huvudbyggnaden.
  • Platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller en väg.
  • Anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera.
  • Anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
  • Det finns ett starkt intresse för att anläggningen ska finnas.

 

 

Vill du ansöka om dispens?

Det är miljöavdelningen som beslutar om dispens från strandskydd i Båstads kommun. Om du får dispens ska denna först granskas av Länsstyrelsen. Om du vill ansöka om dispens från strandskyddet ska du fylla i en blankett, se länk i högerkolumnen. Texten med undantag i blanketten gäller inte längre.

Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs mer om strandskydd på Länsstyrelsens webbplats.